Skip to main content

Den sterke innovasjonstakten på Agder presentert for Siva og Departementene

Fra Venstre: Kamilla Sharma(Adm. Dir. Innoventus Sør), Kjersti Spjøtvold(Direktør Innovasjon, Siva) og Elisabeth Maråk Støle(Styreleder Siva)

 

Nok et år viser SSB at det er en betydelig mervekst og høyere verdiskaping for bedrifter i Sivanettverkets inkubatorer og næringshager. I dag fikk Sivas ledergruppe og eierne Nærings- og Fiskeridepartementet og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet presentert hvordan Agders styrker bidrar til dette. 

For å få en økt innsikt i Agder-regionens kapasiteter, var Innoventus Sør vertskap for å presentere arbeidet som sikrer gode vilkår for morgendagens verdiskaping i regionen. Inkubatorselskap Anzyz Technologies ble også presentert av CFO Steffen Sagafoss, med CEO, Svein Olaf Olsen på skype fra Torino. Selskapets reise i ulike faser siden oppstart i 2014, bekreftet i praksis hvordan inkubatorprogrammet fungerer.
«Det skjer utrolig mye på Sørlandet, og det skjer fort. I dag har vi fått frem det unike samspillet i innovasjonsmiljøet på Agder. Hvilke muligheter det etablerte samarbeidet og våre kapasiteter gir morgendagens verdiskaping i regionen», sier Kamilla Sharma.
Næringshagene og Fylkeskommunen var også representert av Are Østmo (Lindesnesregionen Næringshage), Christiane Skage(Lister Nyskaping) og Steinar Eilertsen (Vest Agder Fylkeskommune). Viktige satsingsområder som SKAP Folkehøyskole og Aqualab ble lagt frem.

 

Representantene fra Nærings- og Fiskeridepartemenetet og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet la vekt på hvordan de ulike programmene fungerer sammen. Spesielt samspillet mellom inkubatorprogrammet og forskningsrådets program FORNY2020.

 

Resultatene i SSB’s rapport indikerer at deltagelse i Sivas programmer er en faktor som øker sannsynligheten for suksess. I tillegg noe som bør vektlegges når andre virkemiddelaktører tildeler støtte.
«Vår opplevelse er den samme, basert på tilbakemeldinger og kundeundersøkelser fra selskapene vi jobber med. Vi ser også tydelig at samarbeidet med andre aktører i økosystemet resulterer i at selskap kobles fortere opp mot riktig virkemiddel og kompetanse», avslutter Kamilla

Katalysator for vekst og nyskaping på Agder

Etter høy aktivitet og stor etterspørsel etter våre tjenester ble det igangsatt strategiprosess fra styret som startet i desember.

Som innovasjonselskap må Innoventus Sør kontinuerlig tilpasse seg omverden, der samspill med offentlig, akademia og næringsliv er elementært. I den digitale utviklingen med flere bærekraftige løsninger, skal selskapet være med å løfte regionens økosystem for innovasjon til nye høyder.

«Innoventus Sør spiller en viktig regional rolle som katalysator for vekst og nyskapning i Agder. Samarbeid er nøkkelordet for oss. En tett dialog og med hele økosystemet på Agder er derfor helt sentralt. Vi har i løpet av de siste årene sett større satsinger blitt realisert, feks MIL og nå Future Materials. Universitetet fortsetter å vokse og regionens forskningsinstitutter blir endel av Norce, Norges neste institutt. Kombinert med kompetansen regionen har innenfor mange industrier og næringer skaper derfor mange nye muligheter, også for Innoventus Sør. Disse mulighetene ønsker vi å være en del av og påvirker selvsagt våre strategier og mål, sier styreleder Thor Arne Håverstad.

Eiere, samarbeidspartnere og gründerne setter retning

For at Innoventus Sør skal kunne evaluere, utfordre og støtte morgendagens vekstbedrifter, har utviklingen i markedet og hvordan regionens kapasiteter legger til rette for mulighetsrom blitt vurdert. Kartlegging av innspill fra eiere og samarbeidspartnere, samt kundetilfredshetsundersøkelse fra gründere har bidratt med viktig innsikt og retning.

Selskapet har over flere år hatt svært gode resultater. Innovasjon og omstilling vil i økende grad bli nødvendig for å være konkurransedyktig både som bedrift og som region. Innoventus Sør blir derfor en viktig samarbeidspartner for fylkeskommunen i fremtiden, sier Steinar Eilertsen og Kenneth Andresen, Vest-Agder Fylkeskommune.

Selskapets rolle som Siva-inkubatorForny-aktør, regionsutvikler og Presåkornforvalter gir mange muligheter for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. For selskapet er det derfor essensielt at våre tilbud og tjenester møter behovene som er og kommer.

Som innovasjonsselskap er vi helt avhengige av å være frampå og nysgjerrige på morgendagens teknologi og markedsbehov. Vi lever i en tid med uforutsigbarhet og raske endringer. For at selskapet skal fortsette å tilby tjenester som styrker mulighetene til morgendagens vekstbedrifter, har strategiprosessen adressert viktige drivkrefter og kapasiteter som er med på å legge til rette for dette i tiden fremover, sier Kamilla Sharma.

 

Økende etterspørsel og høy aktivitet i Sivanettverket

Antall nye bedrifter som tas inn i Sivas inkubatorer og næringshager har økt kraftig viser ferske tall for 2017.

Innoventus Sør tok i 2017 opp 11 nye selskap i inkubatorprogrammet, og opplever økende etterspørsel og høy aktivitet. I fjor vurderte selskapet mer enn 200 ideer, jobbet med 45 oppstartsselskaper og hadde 29 prosjekter i kommersialiseringsfase.

– Vi er kommet lenger ut i omstillingen etter oljeprisfallet. Mens tidligere år var preget av kvantitet, var 2017 preget av kvalitet når det gjelder nye ideer som forelegges oss», sier Sharma

8,6 mrd. i verdiskaping

På landsbasis genererer bedrifter tilknyttet Sivas inkubatorer og næringshager 8,6 milliarder i verdiskaping hvert år. Analysene forteller også at bedrifter tilknyttet Sivas innovasjonsinfrastruktur presterer bedre enn andre. Tall viser at bedriftene i Innoventus Sør-porteføljen omsatte for nesten en milliard kroner og bidro med 170 millioner i verdiskaping (driftsresultat+lønnskostnader) det siste året.

Om SIVAs inkubatorprogram

Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping.Tjenester som gis er f.eks. forretningsutvikling, kommersialisering og mentorering. Bedriftene får tilgang til relevante nettverk, finansiering og et sterkt utviklingsmiljø. Siva har 35 inkubatorer i Norge som drifter programmet.

Økt tildeling fra Forskningsrådet

Forskningsrådet gir Innoventus Sør mer penger til å kommersialisere forskning på Sørlandet.

I 2016 og 2017 fikk Innoventus Sør to millioner kroner av Forskningsrådet for å ta resultater av forskning ved Universitetet i Agder, Teknova, Sørlandet sykehus og andre forskningsinstitutter på Agder, ut i markedet. For 2018 er tildelingen tre millioner.

– En klar tillitserklæring! Forskningsrådet har åpenbart vært fornøyd med hvordan vi har forvaltet tildelte midler de siste årene, i og med at tildelingen nå øker med 50 prosent, sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

I desember 2017 erklærte hun at det aldri har vært enklere å være gründer på Sørlandet. Hun viste til at økosystemet for innovasjon, det vil si summen av myndigheter, organisasjoner, selskaper og privatpersoner som arbeider for og med innovasjon, var nærmest komplett. Det gir grunnlag for en kortere vei fra idé til nystartet selskap, og fra nystartet selskap til en levedyktig vekstbedrift.

Nå har enda flere brikker falt på plass. I tillegg til den nevnte, økte bevilgningen fra Forskningsrådet, er økosystemet utvidet med en pott på to millioner kroner i såkalte presåkornmidler. Dette er offentlige penger som kan brukes i en fase der risikoen er høy og private midler ofte vanskelig å få tak i.

– Tidligfase-kapital har til nå vært fraværende på Agder. En pott på to millioner kroner, som skal matches med private midler, vil styrke Sørlandet og bringe flere ideer gjennom en kritisk fase av utviklingen, sier Sharma.

Hun beskriver innovasjonstakten på Sørlandet som høy. I 2017 vurderte Innoventus Sør mer enn 200 ideer, jobbet med 45 oppstartsselskaper og hadde 29 prosjekter i kommersialiseringsfase.

– Vi fikk presentert noen færre prosjekter i fjor enn året før, men til gjengjeld var kvaliteten på prosjektene bedre enn tidligere, sier Sharma.

Tall fra 2016 viser at bedriftene i Innoventus Sør-porteføljen omsatte for nesten én milliard kroner og bidro med 170 millioner kroner i verdiskaping (bedriftsresultat + lønnskostnader).

Vil ha flere kvinnelige gründere

Innoventus Sør benytter kvinnedagen til å heie fram nye kvinnelige gründere.

– Bare tre av ti gründere er kvinner. Det burde vært – og kan bli – mange flere, sier forretningsutvikler Rannveig Tobiassen og Kristine Ribe-Christensen i Innoventus Sør.

På kvinnedagen 8. mars samler de en rekke kvinnelige gründere på Sørlandet, deres heiagjenger og andre gjester, for å fortelle historier om kvinner i landsdelen som er i ferd med å omskape gode ideer til arbeidsplasser.

– Sent I fjor etablerte vi en egen akselerator for kvinnelige gründere i samarbeid med DNB og Kristiansand Kommune. Åtte kvinner – og deres ideer – fikk plass i akseleratoren som hadde oppstart i januar 2018. Vi ønsker å være med å bygge opp og synliggjøre kvinnelige gründere med ambisjoner, forteller Tobiassen.

8. mars får kvinnene sjansen til å pitche sine ideer på en samling hos Innoventus Sør i Kristiansand.

– Siden oppstart i januar har vi hjulpet kvinnene med å konkretisere ideene, avklare markedspotensialet i forretningsideene og vært igjennom viktige forutsetninger for hva som må til for å lykkes i markedet. Programmet er basert på anerkjent metodikk innen innovasjon og entreprenørskap – Lean Start-Up. I tillegg til «workshop’s» har vi også arrangert fagsamlinger innen aktuelle emner som digital markedsføring, presentasjonsteknikk,  og bedriftsøkonomi , sier Ribe-Christensen.

Under samlingen blir det også to foredrag. Administrerende direktør Anne-Grete Ellingsen i GCE NODE, som var norges første kvinnelige plattformsjef og som har en lang og solid lederbakgrunn, skal oppmuntre flere kvinner til ”å ta steget”.

– Noen kan nok trenge et ekstra push for å våge å ta risikoen som ligger i det å satse på sin egen idé. Anne-Gretes historie kan inspirere flere til å utfordre seg selv og våge mer, sier Tobiassen.

Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør, skal holde det andre foredraget. Sharma, som i fjor ble kåret til årets kvinnelige leder på Sørlandet, tar utgangspunkt i egne valg og erfaringer i yrkeslivet.

– Vi håper samlingen kan inspirere flere til å ta steget. I tillegg blir det en god arena for nettverksbygging, sier Ribe-Christensen.

Janne Nilsen

Kommer til å savne gründerne!

Janne Nilsen

«Jeg kommer til å savne gründerne og kollegaene, men jeg gleder meg til nye utfordringer i Oslo», sier Janne Nilsen.

Siden 2015 har hun vært kommunikasjons- og markedsansvarlig i Innoventus Sør. Nilsen har også vært involvert i mange andre prosesser, blant annet søknadsprosessen som resulterte i tildeling av presåkornmidler.

27-åringen ble ansatt like etter fusjonen mellom Innoventus og Coventure var sluttført.

«Det var en spennende tid. Selskapet hadde en ny leder, og ansatte fra to selskaper skulle lære å jobbe sammen. Jeg er stolt over hva vi har fått til de siste årene. Innoventus Sør er blitt en solid aktør i innovasjonsmiljøet på Sørlandet», sier Nilsen.

Hun er utdannet sivilingeniør fra Universitetet i Agder, med en bachelor i bygg og en master i industriell økonomi og teknologiledelse. Ved siden av jobben i Innoventus Sør har Nilsen jobbet med kommunikasjon i musikkfestivalen Skral i Grimstad. Det skal hun fortsette med.

«Jeg har hatt en utrolig fin tid i Innoventus Sør. Jeg har lært mye, og fått lov til mye. Hvordan Innoventus Sør tilrettelegger og tilfører verdi til gründerne, har vært veldig lærerikt. Det handler om alt fra metodikk og strategiske verktøy, til å forstå markedsmekanismer og kundeadferd. Energien fra gründerne er veldig spesiell, og har vært en stor inspirasjon. Å få være med på å støtte dem på veien, er veldig givende», sier Nilsen.

Hun har funnet kombinasjonen innovasjon, vekstbedrifter og kommunikasjon spesielt appellerende, og sikter mot å finne arbeidsoppgaver i Oslo som omfatter mye av det samme.

«Jeg vil veldig gjerne være med på å bygge opp noe. Om det blir i et vekstselskap, i innovasjonsavdelingen i en etablert bedrift eller i et innovasjonsselskap, vil tiden vise», sier Nilsen.

«Jeg trives best i et utviklende miljø, som ikke har en helt forutsigbar hverdag. Jeg elsker problemer, for da starter jakten på gode løsninger, som ofte ender opp i nye muligheter», sier Nilsen.

Hun er takknemlig for mulighetene hun har fått i Innoventus Sør og et nært og godt samarbeid med administrerende direktør.

«Kamillas evne til å dele kunnskap, inkludere og følge opp har vært betydningsfull på flere plan i min arbeidshverdag og utvikling. Hun har også vært til stor inspirasjon i måten hun styrer selskapet. Med et helhetsperspektiv og høyt tempo, evner hun raskt å skape gode muligheter av utfordringene som kommer på veien. Jeg føler meg heldig som har hatt en så engasjert og løsningsorientert leder», sier Nilsen.

Hun får skryt i retur:

«Vi er lei for at Janne flytter på seg, men vil takke henne for tiden og engasjementet hun har lagt ned hos oss. Hun har vært en sentral person i flere sammenhenger. Hennes gode humør, latter og ståpåvilje kommer til å bli savnet stort. Som del av Innoventus Sør har Janne bidratt til å utvikle og etablere et helhetlig system for innovasjon på Sørlandet. Vi ønsker henne lykke til med nye utfordringer», sier Sharma.

akselerator innoventus sør

Kickstart for kvinnelig akselerator

akselerator innoventus sørNy akselerator for kvinnelige gründere på Agder hadde take-off tirsdag 16. januar. 8 idéer skal utfordres og gründerne bak er klare for å ta det neste steget.

«Energien og delingskulturen var tydelig fra dag en, så vi ser virkelig frem til videre løp. Det viktigste fra start er å komme til kjernen i problemet de skal løse. Finne hvem som er de første kundene- de som har størst behov for produktet eller tjenesten. Gjennom lean startup-metodikk skal idéene testes ut og tilbakemeldinger fra potensielle kunder vil forme idéen underveis», sier Kristine Ribe-Christensen, forretningsutvikler i Innoventus Sør.

Det er lagt opp et tett program over 3 mnd, der gründerne skal igjennom workshops og fagsamlinger. Idéene skal testes og gründerne skal utfordre hverandres tankesett. Målet er at de enkelte har en god forståelse av hvilket marked de skal inn i. De tidlige avklaringene vil bidra til å øke sannsynligheten for å lykkes med idéen på lengre sikt.

«Akseleratoren skal bidra til å øke sannsynligheten for å lykkes ved oppstart. Ved å komme til kjernen i problemet på et tidlig stadie, vil elementære markedshindringer -og muligheter avklares før mye tid, ressurser og penger er brukt på utviklingen. Vet du hvilken jobb du skal løse for kunden og hvem kunden er, kan du få en raskere og mer treffsikker lansering under oppstart, sier Rannveig Tobiassen, forretningsutvikler i Innoventus Sør.

Gründerne som er tatt opp i akseleratoren:

Wannado- Tone Pernille Sivertsen

TROA- Veronica Dalen

Swatland AS – Hanne Elisabeth Swatland

Our Familiy Software AS – Marthe S. Tuseth

Madame TE – Tove Esnault

Forbedringsconsult – Hilde Hovland

Always Cargo AS – Birgith Rosseland

AERSEA AS – Vera Szabo

 

«Akseleratorsatsningen er viktig for å øke andel kvinnelige gründere i regionen. Etter å ha fått inn mange søknader, vet vi det er et stort potensiale vi gleder oss til å se fortsettelsen av. Vi er veldig glade for at våre samarbeidspartnere DNB og Kristiansand Kommune er med og legger til rette for at vi kan skape et solid tilbud til gründerne», sier Kamilla Sharma

>> Les mer om akseleratoren her.

 

   

julerakett

Aldri vært enklere å være gründer på Sørlandet

isør verdiskaping2017-Det har aldri vært enklere å være gründer på Sørlandet. Økosystemet for innovasjon er styrket, og samspillet mellom aktørene er bedre.

Det sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør. Hun ser tilbake på et 2017 som brakte flere gode nyheter for gründere og unge selskaper på Sørlandet.

«Det vi kaller økosystemet for innovasjon, altså summen av myndigheter, organisasjoner, selskaper og privatpersoner som arbeider for og med innovasjon, er nærmest komplett nå. Det gir grunnlag for en kortere vei fra idé til nystartet selskap, og fra nystartet selskap til en levedyktig vekstbedrift», sier Sharma.

  • I vår ble Såkornfondet for Telemark og Agder-fylkene fulltegnet av private investorer, slik at det utløste 150 millioner kroner fra Staten og ble etablert med samlet investeringskapital på 300 millioner kroner. Det gir selskaper over hele landet, men mest i sør, økt tilgang til nødvendige kapitalmiljøer for å realisere ideer og skape vekst.
  • Mechatronics Innovation Lab åpnet i Grimstad i august. Det nasjonale pilottest-laboratoriet har investert tungt i nytt utstyr og kompetanse som vil komme hele landet, men spesielt Sørlandet, til gode. MIL blir et tyngdepunkt for innovasjon og nyskaping, og et etterlengtet laboratorium hvor selskaper og gründere kan teste og videreutvikle sine ideer.
  • I november fikk Sørlandet tildelt et katapultsenter. FutureMat skal tilby materialtekniske tjenester i en sirkulær økonomi og bidra til å utvikle avanserte materialer og produkter. Senteret vil bidra til at norske bedrifter også i framtiden har ledende globale posisjoner.
  • Innoventus Sør fikk penger og status fra Forskningsrådet til å kommersialisere forskningsbaserte ideer på Sørlandet, spesielt fra Universitetet i Agder, Teknova og Sørlandet sykehus.

«Kompetansemiljøet vårt er supplert med flere virkemidler. Samtidig er samspillet mellom klynger, næringshager, etableringssentrer, kommuner, fylkeskommuner, statlige institusjoner og kapitalmiljøer styrket i løpet av 2017. I sum vil dette føre til flere bedrifter, flere arbeidsplasser og større verdiskaping i landsdelen vår», sier Sharma.

Innoventus Sør har vurdert mer enn 160 ideer i løpet av 2017. Flere av disse har fått plass i inkubatorprogrammet, som nå teller 31 bedrifter.

«Vi er kommet lenger ut i omstillingen etter oljeprisfallet. Mens fjoråret var preget av kvantitet, har 2017 vært preget av kvalitet når det gjelder nye ideer som forelegges oss», sier Sharma.

Hun har ledet et selskap som i løpet av året har flyttet hovedkontoret fra Kunnskapsparken til sentrum av Kristiansand. Her er Innoventus Sør samlokalisert med forskningsinstituttet Teknova og industriklyngen GCE NODE. Flyttingen er basert på en strategi om å sitte tett på gode samarbeidspartnere. I Arendal har Innoventus Sør kontor i nærheten av Eyde-klyngen og etablerersenteret, i Grimstad i nærheten av Innovasjon Norge, Teknova, UiA og Mechatronics Innovation Lab, og på Gimlemoen i Kristiansand har Innoventus Sør kontor i nærheten av UiA, Agderforskning og Forskningsrådet.

«Vi har mye igjen for å sitte tett på disse sentrale forsknings- og innovasjonsmiljøene. Her skaper vi også plass for bedriftene i inkubatorprogrammet. Alle er tjent med en slik samlokalisering», sier Sharma.

Bygger internasjonalt nettverk

Nye kontakter i USA, Skottland og India skal gjøre det enklere for sørlandske selskaper å finne veien ut i verden.

– Vi er en internasjonal landsdel med høy eksport av varer og tjenester. Mange av Sørlandets nyetablerte selskaper vil ha verden som marked. Da er det viktig for oss å ha et nettverk som gjør oss i stand til å hjelpe selskapene ut, sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

Det siste året har Sharma og kollegaene hennes søkt og funnet internasjonale kontakter i flere land.

USA: Innoventus Sør var med i en delegasjon på 37 personer fra Sørlandet som besøkte Austin og Houston i den amerikanske delstaten Texas i april. Her ble det knyttet kontakt med blant annet iC2-instituttet ved universitetet i Austin, Austin Technology Incubator og Tech Ranch. Det har senere vært gjenbesøk i Kristiansand hvor to av Innoventus Sør-selskapene fikk pitche sine ideer for amerikanerne.

– USA har en sterk rolle innen teknologi, og vi er glad for å ha fått en relasjon til flere fremragende miljøer i Texas, sier Sharma.

SKOTTLAND: Innoventus Sør deltok på en ny sørlandsk delegasjonstur til Skottland i august. Her ble det knyttet kontakt med blant annet coworking-organisasjonen Elevator, Scottish Enterprice og Highlands and Islands Enterprice.

– Norge og Skottland har mye til felles. Hovednæringene og næringslivsstrukturen har mye felles. Vi har et gjensidig ønske om å bistå hverandre, sier Sharma.

INDIA: Innoventus Sør deltok på en samling i regi av Innovasjon Norge i oktober. Her ble det knyttet kontakt med flere store indiske selskaper og med den indiske ambassadøren i Norge.

– Vi har invitert den neste indiske delegasjonen til Sørlandet, og ambassadøren er svært positiv til å sette oss på agendaen. India er et enormt marked med store muligheter, for eksempel innen teknologi og fornybar energi, sier Sharma.

Hun påpeker hvor vanskelig det kan være å etablere seg i utlandet, men at partnere kan gjøre det enklere.

– Gode samarbeidspartnere ute er viktige verktøy for at bedriftene våre skal få en soft landing i et nytt marked. Vi fortsetter det internasjonale arbeidet i 2018. Hensikten er å hjelpe våre bedrifter ut i verden, men også å være et kontaktpunkt for bedrifter som søker fotfeste i Norge, sier Sharma.

thor arne og kamilla

Vekst og revitalisering for å styrke Innoventus Sør

Innoventus Sør er i en vekstfase med høy aktivitet og stor etterspørsel etter våre tjenester. 

Mye av den økende etterspørselen skyldes store omveltninger i næringslivet de siste år, spesielt i vår region. Videre ser vi en stadige raskere teknologisk utviklingen med fokus på effektive, miljøvennlige og bærekraftige løsninger.  Tilsammen endrer dette rammebetingelsene både for Norsk næringsliv og vår virksomhet.

For at Innoventus Sør skal kunne evaluere, utfordre og støtte et mangfold av nye idéer og prosjekter, også med tanke på morgendagens behov, har vi sett nødvendigheten av en revitaliserings– og strategiprosess i de neste månedene. Dette vil styrke selskapet og gjøre oss i stand til å fasilitere ny vekst innenfor bærekraftig næringsutvikling i regionen enda bedre.

«Som styreleder ser jeg det som fundamentalt at Innoventus Sør kontinuerlig tilpasser seg virkeligheten rundt oss, og gjennom dette blir en dynamisk og slagkraftig aktør som kan være med å bidra til ny virksomhet i vår region. Samspillet med det offentlige, akademia og næringslivet må være basis for våre prioriteringer og oppgaver, sier Thor Arne Håverstad, styreleder i Innoventus Sør (Adm. Dir i Teknova)»

Nye ressurser er på plass

1. desember startet Kristine Ribe-Christensen som har lang erfaring med å lede tverrfaglige prosjekter og programmer med høy verdi innen IT, Telecom og oljeindustrien. Erfaring og kunnskap med strategiutvikling styrker kjernekompetansen innenfor kommersialisering og forretningsutvikling, samt satsing mot industriell intraprenørskap. Kristine vil bl.a. ta stor del i den nye satsningen mot industri, i samarbeid med testfasilitetene FutureMat og MIL.

I januar starter Runar Søndersrød Brøvig som har bred erfaring fra innovasjon -og forskningsmiljø, bl.a. innen helse og Medtech (Innovasjon Norge, GE Healthcare, Radiumshospitalet i Oslo, Siemens Healthcare Ultrasound mm.). Runars kompetanse og erfaring vil styrke selskapet på flere områder, både innen kommersialisering av forskning i FORNY2020-programmet og kommersialisering av inkubatorselskap.

Digitaliseringen skjer overalt. En rapport fra McKinsey påpeker at 98 prosent av vår økonomi i dag vil bli påvirket av digitalisering. Det forandrer våre selskaper, måten vi jobber på. For å møte grundere i denne nye globale settingen, gjør Innoventus Sør en fornyelse for å sikre vekstkraft i morgendagens gryende forretningsideer, sier Anne Torunn Hvideberg, styremedlem i Innoventus Sør (Næringssjef i Tvedestrand Kommune)

Innoventus Sør er en viktig regional utviklingsaktør som sørger for økt verdiskapning og flere arbeidsplasser i Agder. Selskapet opererer inkubator på vegne av Siva og har levert meget gode resultater siden fusjonen av Coventure og Innoventus i 2015. Samspillet med regionalt næringsliv, akademia og virkemiddelapparat vil sikre at den gode utviklingen selskapet har hatt de siste to årene kan fortsette – og gi ytterligere vekst i regionen, kommenterer Ulf Hustad, styremedlem i Innoventus Sør (Rådgiver innovasjon, SIVA SF)

Innoventus Sør planlegger å ha en strategisamling der samarbeidspartnere kan delta og gi innspill til oss. Om du ønsker å være med på samlingen, ta kontakt på kontakt@innoventussor.no, eller ring 95 45 60 25 (Janne Nilsen, kommunikasjon og marked).