Vi kan se tilbake på et hektisk første halvår i 2021

Sørlandets innovasjonsselskap Innoventus Sør legger bak seg et hektisk og travelt halvår med stor aktivitet blant bedriftene som er med i Inkubatorprogrammet. Vårt mandat innebærer spennende oppdrag sammen med gründere, forskere, næringsliv og investorer – med mål om å skape bærekraftige vekstbedrifter. Oppsummeringen fra første halvår viser at det har vært stor innovasjonstakt på Agder.

Vi opplever en stor etterspørsel etter vår kompetanse, og vi ser at den øker i takt med tildels krevende tider i enkelte bransjer. Vårt fokus er å hele tiden ligge i forkant av utviklingen, og basert på tilbakemeldingene fra våre samarbeidspartnere har vi oppnådd nettopp det. Dette til tross for en lang rekke uforutsette hendelser gjennom første halvdel av 2021. Vi opplever derfor at vi er meget godt rustet til å takle alle eventualiteter i tiden fremover.
– Kamilla Sharma, adm. direktør

I tillegg til å drive med forretningsutvikling, har Innoventus Sør hatt følgende fokusområder:

Gjennomføring av programmet «Bærekraft tuftet på profitt»

Dette programmet er en helt ny satsing mellom Innoventus Sør, Klimapartnere Agder, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Greenstat, finansiert av Kristiansand Kommune, BizKRS og Agder fylkeskommune. Gjennom tre samlinger har små og mellomstore bedrifter fra hele Agder møttes til digitale workshops med nasjonale og internasjonale foredragsholdere som er frontfigurer innen bærekraft. Bedriftene har fått konkrete verktøy som de kan implementere i egen virksomhet og tilpasset rådgivning for å kunne jobbe mer effektivt og strategisk med bærekraft i egen virksomhet, med fokus på lønnsomhet.

Kvinnelige entreprenører skaper egne arbeidsplasser.

Tall fra SSB viser en klar underrepresentasjon av kvinner som etablerer både enkeltmannsforetak og aksjeselskap. Innoventus Sør har i løpet av de siste 6 årene hatt fokus på denne problemstillingen, og har som følge av dette opprettet dialog med andre aktører i Europa for å se på felles satsinger. Det er et uttalt mål om å løfte fram mangfoldet blant gründerne, og Innoventus Sør har derfor tatt en aktiv rolle i dette arbeidet.  Eksempelvis hadde vi et vellykket arrangement 7. mars, med over 20 kvinnelige entreprenører tilstede, som fikk oppleve Tine Sundtoft og Ingunn Foss sine råd og innspill på veien mot et mer bærekraftig entreprenørskap.

Finansiering, med hovedvekt på Crowdfunding

Innoventus Sør samarbeider med selskapene Dealflow og Fundingpartner. Sistnevnte har en base på 8000 investorer som låner penger til bedrifter og/eller prosjekter. Dealflow tilbyr sine investorer å bli medeiere i selskapene de investerer i. Innoventus Sør har et generelt sterkt fokus på kapitaltilgang og finansering, ikke bare gjennom crowdfunding. FiskHer er et godt eksempel på hvordan Innoventus Sør har bidratt underveis i løpet etter tilgang på kapital. Resultatet som FiskHer kan vise til er imponerende MNOK 4, og flere aktører har meldt seg på i etterkant. Dette forteller mye om hvor effektivt crowdfunding er når det handler om å hente inn kapital. Dette er et helt avgjørende fokus, uavhengig av hvilken utviklingsfase bedriften befinner seg i.

Forskningsrådets Forny 2020 program

Innoventus Sør er 1 av 10 aktører i Norge tilknyttet Forskningsrådets Forny 2020 program, og vi gjennomfører programmet gjennom vårt partnerskap med Universitetet i Agder. Vi er svært begeistret over å være en del av dette nasjonale partnerskapet hvor vi representerer Region Agder. Det har naturligvis stor betydning å få være en påvirker inn mot departementene, først og fremst ved at vi kommer med innspill til hvordan fagfeltet fra forskning til kommersialisering kan tilrettelegges for å møte morgendagens behov. Hovedfokuset er derfor å kommersialisere mer av forskningen som skjer i FOU miljøene.  Norge investerer 38 mrd. i FOU hvert år, og Innoventus Sør er med i fem nasjonale kompetanseprosjekter i samarbeid med andre Kommersialiseringsaktører (TTO) i Norge. Overordnet målsetning er at kompetanseprosjektene skal gi felles innsikt for å øke kunnskapsoverføring og innovasjonstakt fra FoU til samfunn.

Finans

Innoventus Sør har et sterkt fokus på videreutvikling av Kommersialiseringsaktørene (TTO), med mål om å øke kompetansen, videreutvikle god praksis og styrke resultatproduksjonen. Vi kartlegger arbeidsmetodikk, effektiv styring, optimal organisering, finansieringsmuligheter, og klargjør hvilke økonomiske og samfunnsmessige effekter disse aktivitetene gir.

Marin innovasjonsarena

Målsetningen er å teste ut nye samarbeidsformer mellom FoU, industri og offentlig sektor, for å få flere relevante ideer og større fart på omstilling gjennom et felles fokus på utvalgte verdikjeder.

Helse konsortsium

Fokuset er å bidra til et bedre samarbeid gjennom prosesskartlegging, testing av metoder og verktøy, tjenesteinnovasjon og industri-samarbeid.

Digital innovasjon

Prosjektet skal bidra til å øke handlingsrommet for innovasjon ved å øke TTO´enes kompetanse på prosesser for kommersialisering av ikke-patenterbar teknologi og AI.

Kommunikasjon

Målsetningen er å bevisstgjøre effekten av kommunikasjon som strategisk og operativt virkemiddel gjennom samarbeid, erfaringsutveksling, kartlegging, og læring av ledende internasjonale aktører.

 

Innoventus Sør leverer over forventning på kundetilfredshet

Hvert år inviterer Siva til en anonym Kundetilfredshetsundersøkelse til bedriftene som har vært tilknyttet, og som fremdeles er med, i det nasjonale inkubasjonsprogrammet. Det er svært viktig for oss å få tilbakemeldinger om hvorvidt bedriftene får dekket sitt behov, og samtidig avdekke at forventningene er innfridd når det gjelder rådgivningen vi tilbyr.

Selv om vi opplever at vi har et godt samarbeidsklima, både internt og overfor bedriftene i inkubasjonsprogrammet, er det alltid knyttet en viss spenning til undersøkelsen. Vi er derfor svært takknemlig for de positive tilbakemeldingene vi har fått, på samtlige punkter i målingen, og vi er glade for den gode responsen vi får fra bedriftene som har vært med/er med i programmet.

Vi innfrir forventningene, og vel så det

I undersøkelsen må den enkelte bedrift ta stilling til flere påstander, som vektes og presenteres i en oversikt som viser resultatene sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det er derfor svært gledelig for Innoventus Sør å registrere at bedriftene «våre» er meget godt fornøyd.

Undersøkelsen viser at bedriftene som er med i programmet hos Innoventus Sør er over gjennomsnittlig fornøyd sammenliknet med resultatene fra alle inkubatorene.

Dette tar vi som en stor bekreftelse på at Innoventus Sør innfrir forventningene og at tjenestetilbudet er i henhold til hva behovet til bedriftene er.

«Tilbakemeldingene vi får er et nyttig verktøy i vår streben etter stadig forbedring, og vi merker oss at ord som spesialkompetanse, tilgjengelighet, gode råd, inspirasjon og nettverk er gjennomgående i besvarelsene. Dette er områder vi skal fortsette å levere på, og vi ser med stor forventning fram mot siste halvdel av 2021.»  
– Kristine Ribe Christensen, Inkubatorleder

Undersøkelsen gir oss en viktig bekreftelse

For oss som har vårt daglige virke i Innoventus Sør gir undersøkelsen en viktig bekreftelse på at vårt bidrag til å etablere, utvikle og bevare arbeidsplasser i regionen innfrir forventningene, og vel så det. Som representant for innovasjonsselskapene i Agder er det gledelig å oppleve at vi leverer på alle punkter.

To av bedriftene som er med i vårt inkubasjonsprogram gir sin karakteristikk av hvordan de opplever nytteverdien av samarbeidet:

«Innoventus Sør er som en utvidelse av teamet vårt. Vi har stor nytte av samarbeidet, som blant setter oss i stand til å hente inn nødvendig ekstern kompetanse, slik at vi kan fokusere på det vi er gode på.»
–Aersea

«Samarbeidet med Innoventus Sør er basert på å stille kritiske spørsmål og samtidig bidra til en effektiv utviklingsprosess. Faglig forankrede tilbakemeldinger, struktur og et bredt nettverk har ført til en sunn framdrift og oppnådde målsetninger. Jeg er svært takknemlig for samarbeidet, og kan ikke få fullrost verdien av å ha et profesjonelt innovasjonsselskap i ryggen.»
–Bon Vivant AS

Om Siva

Inkubasjonsprogrammet til Siva skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping. Programmets visjon er å Skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter En inkubator er et innovasjonsselskap som skal bidra til utvikling og etablering av nye vekstbedrifter og skape vekst i etablert næringsliv. Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen. Per 01.01.21 deltar 33 inkubatorer i det nasjonale inkubatorprogrammet.

Inkubasjonsprogrammet er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Høy skapervilje i korona-året

Pandemien la ingen demper på Sørlandets gründere. Det bekreftes av innovasjonsselskapet Innoventus Sør, som hadde hendene fulle i 2020.

184 nye forretningsideer ble analysert og evaluert av Innoventus Sør i fjor. Det er bare en håndfull færre enn i rekordårene 2016 og 2018.

– Innoventus Sør er blitt en viktig brikke i økosystemet for innovasjon i Agder og nasjonalt. Selskapet er et mer synlig og har et sterkere kompetansemiljø enn tidligere. Det resulterer i et høyt aktivitetsnivå, sier styreleder Tom Nysted. Den tidligere konsernsjefen i Agder Energi er tilfreds med utviklingen.

53 oppstartsbedrifter

Totalt 53 oppstartsbedrifter har vært tilknyttet inkubatoren til Innoventus Sør det siste året. De får bl.a. hjelp til å finne finansiering, både gjennom ulike typer tilskudd og gjennom egenkapital. I 2020 fikk oppstartsbedriftene tilført omlag 47 millioner kroner i tilskudd, primært gjennom Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. I tillegg fikk bedriftene tilført omlag 52 millioner kroner i ny egenkapital.

Innoventus Sør forvaltet også lokale prosjektmidler på 1,5 millioner kroner for programmet Forny 2020, der lokale prosjektmidler brukes for å utvikle forskningsbaserte prosjekter med et antatt kommersielt potensiale. Totalt 21 ideer ble vurdert i 2020. Et av prosjektene gikk videre og fikk en nasjonal tildeling på en halv million kroner. Innoventus Sør er en av 10 nasjonale kommersialiseringsaktører for Forny 2020-programmet til Norges Forskningsråd.

Omtrent normal drift

Av styrets årsberetning fremkommer det at Innoventus Sør i all hovedsak har opprettholdt normal drift og aktivitet, også i et år preget av mange restriksjoner som følge av pandemien.

Innoventus Sør har sju ansatte, hvorav tre menn. Selskapet har hovedkontor i Grimstad, men de ansatte befinner seg ellers vanligvis også ved lokasjonene i Kristiansand og Arendal. Den siste tiden har de imidlertid vært på hjemmekontor.

– Våre ansatte har vist sterkt eierskap og omstillingsevne i en helt spesiell situasjon. Pandemien har fremhevet de gode kvalitetene som bor i menneskene som utgjør Innoventus Sør, sier Nysted. Han finner støtte for synet sitt i et arbeidsmiljø som vurderes som godt, og i et sykefravær på bare 0,6 prosent.

Nyskaping, fornyelse og vekst i 2021

I 2021 skal Innoventus Sør bidra til nyskaping, fornyelse og vekst, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

– Innoventus Sør har en sentral rolle i å skape morgendagens virksomheter. Det er lagt ned et betydelig arbeid for å videreutvikle økosystemet for innovasjon og nyskaping på Agder – og nasjonalt med andre innovasjonsaktører, sier administrerende direktør Kamilla Sharma.

I 2020 var det fokus på å utvikle et velfungerende økosystem i form av et godt samarbeid mellom entreprenører, kapital, privat næringsliv, offentlige aktører og forskning/akademia.

– Innoventus Sør var en sterk pådriver for dette i regi av sin regionale funksjon. I løpet av året etablerte Innoventus Sør flere nasjonale samarbeidspartnere og fikk flere kontakter på internasjonalt nivå. Dette arbeidet fortsetter for fullt i 2021, sier Sharma.

Inkubator, verdiskaping og bærekraft

Et mål er å styrke inkubasjonsprogrammet på Agder. Programmet skal identifisere markedspotensialet for nye ideer gjennom en effektiv og strukturert prosess.

– I 2021 skal vi videreutvikle dette konseptet, vi skal få til en konsentrert satsning for å øke verdiskapingen i SMB-bedriftene, og vi skal sette bærekraft tydeligere på dagsorden. Alt dette skal selvsagt skje i samarbeid med andre aktører i økosystemet for innovasjon, sier Sharma.

En attraktiv region

Konkurransebildet og markedssituasjonen har endret seg det siste året, og dette gir både utfordringer og nye muligheter for bedrifter i tidlig- og vekstfase. Derfor er det kanskje enda viktigere enn før å bygge en attraktiv region. Her vil Innoventus Sør bidra.

– Vi skal være en aktiv deltaker og pådriver for å styrke verdiskapingen i regionen. Det gjør vi gjennom et godt partnerskap i økosystemet for innovasjon og gjennom ulike fora for samhandling. I bunn og grunn handler det om å skape gode og riktige rammer for at landsdelens skapere kan lykkes, sier Sharma.

Sharma bidro til NOU om næringslivet i distriktene

Onsdag la Distriktsnæringsutvalget fram sin rapport. Administrerende direktør i Innoventus Sør, Kamilla Sharma, har vært sentral i arbeidet.

– Som leder av et innovasjonsselskap har jeg bred erfaringsbakgrunn og innsikt i en rekke bransjer. Jeg ser hvordan samfunnet beveger seg i takt, og hvordan det offentlige, private og akademia spiller sammen. Dette har jeg hatt stor nytte av i arbeidet med utredningen, sier Sharma.

Det siste året har hun vært et av sju medlemmer i Distriktsnæringsutvalget, nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Utvalget, som har vært ledet av tidligere Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg, la onsdag fram sin NOU (Norges offentlige utredninger).

– Jeg er ydmyk, stolt og glad for å ha fått lov til å være med i et så viktig arbeid og jobbe med så dyktige utvalgsmedlemmer. Det har vært lærerikt og inspirerende, samtidig som jeg har fått muligheten til å påvirke arbeidet med mine tanker, erfaringer og kunnskap, sier Sharma

Hensikten med utvalget har vært å utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. I tillegg er utvalget bedt om å beskrive hva god lokal og regional næringspolitikk er og å synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

– Et viktig forslag er at kommunene skal få beholde mer av de verdiene som skapes lokalt, spesielt knyttet til naturressurser. Det vil gi vertskommunene sterkere insentiver for å legge til rette for næringsvirksomhet og gi bedre utnyttelse av landets rike naturressurser. Til en viss grad bør inntekter fra naturressurser fremdeles holdes utenfor utjevningssystemet. For sterk utjevning reduserer insentivene til å tilrettelegge for verdiskaping, sier Sharma.

Utvalget mener en effektiv distriktspolitikk må bestå av et bredt spekter av tiltak som gjør det attraktivt å flytte eller bli værende i distriktene. Eksempler på dette er utflytting av statlige arbeidsplasser for å bidra til mer varierte arbeidsmarkeder, gode fritidstilbud, tilgang til skoler og barnehager, boliger og kulturtilbud.

Distriktsnæringsutvalget har bestått av følgende personer:

 • Svein Richard Brandtzæg, tidligere Hydro-sjef (leder)
 • Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør, Kristiansand
 • Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal Fylkeskommune, Molde
 • Knut Sveinung Vareide, seniorforsker i Telemarksforsking, Bø i Telemark
 • Knut Arne Gurigard, daglig leder i Regionrådet for Hallingdal, Hemsedal
 • Merete Nygaard Kristiansen, administrerende direktør i Akvaplan-niva, Tromsø
 • Hanne Alstrup Velure, selvstendig næringsdrivende, Lesja

– Utredningen gir oss ny kunnskap og innspill til å forstå utfordringer og behov i distriktsnæringslivet. Jeg ser fram til å sette meg grundig inn i forslagene og jobbe videre med å videreutvikle en distriktspolitikk som ruster oss for fremtiden, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Last ned: Distriktnæringsutvalgets rapport

 

Legger ny strategi for Innoventus Sør

 Styret i innoventus sør. Fra venstre: Tom Nysted, Hilde Tallaksen, Anne Torunn Hvideberg, Kamilla Sharma, Bjørn-Tore Flåten, Carina Ugland, Ulf Hustad og Thor Arne Håverstad

 

Styret i Innoventus Sør er i gang med å legge en ny strategi for selskapet og inviterer interessenter til å komme med innspill.

Som styreleder sier han seg fornøyd med utviklingen i selskapet. En nylig tilbakelagt femårsstrategi er innfridd på alle områder. Selskapet kan vise til gode resultater som sterk grad av verdiskaping på Agder. Innoventus Sør er blitt et av Norges ledende innovasjonsselskaper, deltar på de fleste store programmene, har fått økt tilskuddet, har tilbud og prosesser tilpasset sine målgrupper, har rett kompetanse – og har kontroll på økonomi og ressursutnyttelse.

– Vi skal gjennom en prosess for å finne ut om vi går riktig vei og i riktig tempo. Det er ikke nødvendigvis slik at vi skal skifte kurs, men vi skal ha et bevisst og oppdatert forhold til hva vi gjør, og hva vi vil med selskapet, sier Thor Arne Håverstad, styreleder i Innoventus Sør.

Styret og administrasjonen jobber videre med den nye strategien. Innoventus Sør er landsdelens ledende innovasjonsselskap, og daglig leder Kamilla Sharma, inviterer interessenter til å komme med innspill til strategiarbeidet.

– Innoventus Sør har hatt god vekst de siste årene. Skal vi vokse videre? Hvordan skal det skje, og i samarbeid med hvem? Hva må til om vi for eksempel skulle målsette oss om å bli 50 prosent større? Slike spørsmål skal vi jobbe med, forklarer Håverstad.

Strategiprosessen er fokusert rundt fire hovedområder:
• Marked/kommunikasjon/profilering
• Produkt/konsept/tjenester
• Organisasjon
• Økonomi

– Vi tar inn over oss at det skjer store omlegginger i virkemiddelapparatet, som vil få konsekvenser for Innoventus Sør. Men utgangspunktet vårt er at med alle endringer følger nye muligheter, sier Håverstad.

– Det er ingen grunn til å tro på en stor retningsendring for Innoventus Sør. En del ting, inkubatorrollen for eksempel, er gitt. Men vi vil se om vi kan gjøre mer, eksempelvis følge gründerbedriftene lenger enn vi gjør i dag. Kanskje legger vi på en dimensjon eller to i forhold til dagens virksomhetsområder, sier Håverstad.

Han regner med at strategiprosessen er fullført i første kvartal 2020. Interessenter som ønsker å gi sine innspill kan ta direkte kontakt med daglig leder Kamilla Sharma (kamilla@innoventussor.no)

Innoventus Sør flytter Grimstad-kontoret

Bildet: Innoventus Sør sin forretningsutvikler Kristen Strat (t.v.) og daglig leder Bernt Inge Øhrn i Mechatronics Innovation Lab er nå kontornaboer i Grimstad.

Innoventus Sør flytter sitt Grimstad-kontor for å komme tettere på Mechatronics Innovation Lab (MIL), Future Materials katapult-senter og NORCE.

– Vi flytter bare hundre meter, men det er avgjørende å være lokalisert i nærheten av disse viktige samarbeidspartnerne. Tette koblinger mellom sentrale deler av økosystemet for innovasjon, skaper synergier som er positive for næringslivet på Sørlandet, sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

– Etter bare noen dager i nye kontorer har vi allerede to-tre nye prosjekter på gang som følge av diskusjoner på gangen. Det er ingen tvil om at dette er en smartere, riktigere og mer effektiv plassering for oss, sier Sharma.

Tidligere var Innoventus Sør lokalisert i JBU-bygget like ved Universitetet i Agder i Grimstad. Det nye kontoret ligger i MIL-bygget, midt mellom kontorene til MIL og Future Materials katapult-senter.

Alle parter gleder seg over det nye naboskapet.

– Nærhet gir fart. Nå kan vi lettere spille hverandre gode. Innoventus Sør er en viktig og langsiktig samarbeidspartner i et utfordrende marked for gründere og små selskaper, sier Bernt Inge Øhrn, daglig leder for MIL.

– Future Materials katapult-senter er avhengig av nær dialog med næringslivet i Norge. Med Innoventus Sør i samme lokaler som oss, kommer vi tett på landsdelens inkubator. Det gjør oss bedre i stand til å ta pulsen på dette nettverket og være orientert om aktiviteter som finner sted, sier Aslaug Hagestad Nag, daglig leder for Future Materials katapult-senter.

PS: Innoventus Sør har også kontorer i Slottsquartalet i Kristiansand.

Sharma oppnevnt i distriktsnæringsutvalg

Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør, er i dag oppnevnt som medlem i et offentlig utvalg om næringslivet i distriktene.

Regjeringen setter ned et utvalg som skal utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

Det nye utvalget er et felles initiativ fra næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren. Sekretariatet for utvalget ledes av Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hensikten med utvalget er å utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig del av arbeidet vil handle om å beskrive hva god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk er, og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

Svein Richard Brandtzæg skal lede utvalget som ellers består av:

 • Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør, Kristiansand
 • Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal Fylkeskommune, Molde
 • Knut Sveinung Vareide, seniorforsker i Telemarksforsking, Bø i Telemark
 • Knut Arne Gurigard, daglig leder i Regionrådet for Hallingdal, Hemsedal
 • Merete Nygaard Kristiansen, kommersiell direktør i Nordlaks, Tromsø
 • Hanne Alstrup Velure, selvstendig næringsdrivende, Lesja

Nysted nytt styremedlem i Innoventus Sør

Avtroppende konsernsjef i Agder Energi, Tom Nysted, er påtroppende styremedlem i Innoventus Sør.

Nysted (67) kommer fra en av den største og mest tradisjonstunge virksomhetene på Sørlandet, til en inkubatorbedrift som jobber med de minste og nyeste selskapene i landsdelen.

– Selv om Agder Energi er et stort konsern, har vi jobbet mye med innovasjon og nyskaping. Som del av satsingen vår i Tyskland, har vi tatt et start-up-selskap fra ingenting til mer enn to milliarder kroner i omsetning. Jeg har mange år i arbeidslivet og en bred bakgrunn som jeg håper å få brukt i Innoventus Sør, til glede for selskapet og for gründerne som kommer til oss for støtte og hjelp, sier Nysted.

1. oktober blir han avløst som konsernsjef i Agder Energi, en stilling han har hatt i 13 år. Under Nysted har kraftkonsernet skjerpet fokus på kjernevirksomhet og gjennomgått en betydelig digitaliseringsprosess.

– I et stort konsern er det regler og rutiner for det meste, men det er også rom og behov for nytenking og innovasjon. Agder Energi har blant annet et eget ventureselskap, som har tatt andre selskaper til neste nivå. Noe tilsvarende ser jeg fram til å kunne bidra med fra styreplass i Innoventus Sør, sier Nysted.

Han har erfaring som spenner fra fossil til fornybar energi, og fra IT til telekom.

– Å arbeide med gründere kan være utrolig morsomt og interessant, men det kan også være det stikk motsatte. De som er verdensmestre i første møte, og som skal ha deg til å signere taushetserklæringer herfra til månen, er de som aldri lykkes. De som kommer med solid bakkekontakt, på jakt etter noe å lære, er de jeg ville satset pengene mine på, sier Nysted.

Styreleder i Innoventus Sør, Thor Arne Håverstad, er glad for å få konsernsjefen i Agder Energi med i styret sitt.

– Nysted bringer tung, industriell erfaring til styrerommet vårt. At han i tillegg kommer fra et svært innovativt selskap, er stort pluss, sier Håverstad.

Han forventer at Nysted vil bidra med innsikt og innspill i den strategiprosessen som styret i Innoventus Sør nå har foran seg.

– Det handler om å gi daglig leder Kamilla Sharma og resten av teamet hennes de rette rammene for virksomheten. Styret søker nå løsninger som gjør at vi kan rykke opp en divisjon. Vi har tatt viktige skritt de siste årene, men har klare ambisjoner om å utvikle selskapet til noe mer enn i dag. Da vil Nysteds kompetanse komme godt med, sier Håverstad.

Styret i Innoventus Sør ser nå slik ut:

 • Thor Arne Håverstad, styreleder (NORCE)
 • Tom Nysted (Agder Energi)
 • Anne Torunn Hvideberg (Tvedestrand Kommune)
 • Bjørn-Tore Flåten (Universitetet i Agder)
 • Hilde Tallaksen (Lindesnesregionen Næringshage)
 • Carina Ugland (Ugland Holding)
 • Ulf Hustad (SIVA)

 

workshop

Innoventus Sør forsterker laget, og vi er i denne forbindelse på utkikk etter en forretningsutvikler med kommersiell bakgrunn. Har du det vi leter etter?

[av_heading tag=’h1′ padding=’10’ heading=’Vi rekrutterer- Innoventus Sør styrker laget’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=» admin_preview_bg=» av-desktop-hide=» av-medium-hide=» av-small-hide=» av-mini-hide=» av-medium-font-size-title=» av-small-font-size-title=» av-mini-font-size-title=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=»][/av_heading]

[av_slideshow_full size=’featured’ min_height=’0px’ stretch=» animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′ control_layout=’av-control-default’ src=» attachment=» attachment_size=» position=’top left’ repeat=’no-repeat’ attach=’scroll’]
[av_slide_full id=’1841′][/av_slide_full]
[/av_slideshow_full]

[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»]

Innoventus Sør forsterker laget. Vi er i denne forbindelse på utkikk etter forretningsutvikler med kommersiell bakgrunn og interesse for forskningsbasert innovasjon og entreprenørskap. Har du det vi leter etter?

Sørlandets næringsliv er i sterk vekst. Innoventus Sør bidrar til denne veksten ved å skape nytt næringsliv og å skape ny vekst i etablert næringsliv. Vi ønsker å forsterke vår satsning på å skape ny vekst i etablerte bedrifter. Dette kan være gjennom nye forretningsmodeller, omstilling til Industri 4.0 eller knoppskytinger.

Er du interessert? Send oss en åpen søknad innen 14.06.(post@innoventussor.no). Vi er åpne for ulike tilknytningsformer.

Som følge av økt aktivitet søkes Forretningsutvikler med kommersiell bakgrunn, med hovedvekt på salg og marked. Det blir vektlagt at du har erfaring fra både oppstartsbedrifter og etablert industri. Vi benytter bl.a. Lean Startup og Business Model Canvas som verktøy.
[/av_textblock]

[av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]
[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»]

Vi tilbyr

[/av_textblock]

[av_iconlist position=’left’ iconlist_styling=» custom_title_size=» custom_content_size=» font_color=» custom_title=» custom_content=» color=’custom’ custom_bg=’#4ecac2′ custom_font=’#ffffff’ custom_border=’#4ecac2′ av-medium-font-size-title=» av-small-font-size-title=» av-mini-font-size-title=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»]
[av_iconlist_item title=’En dynamisk organisasjon som er preget av fleksibilitet hvor du får jobbe sammen med dyktige, sosiale kolleger’ link=» linktarget=» linkelement=» icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’Et av Sørlandets mest spennende innovasjonsmiljø’ link=» linktarget=» linkelement=» icon=’ue864′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’Konkurransedyktige betingelser’ link=» linktarget=» linkelement=» icon=’ue828′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’Gode forsikrings- og pensjonsordninger’ link=» linktarget=» linkelement=» icon=’ue829′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’Et aktivt sosialt miljø’ link=» linktarget=» linkelement=» icon=’ue864′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_full]

[av_one_half first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]
[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»]

Arbeidsoppgaver

 • Forretningsutvikling for oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter
 • Iverksette og gjennomføre innovasjonsprosjekter i etablerte bedrifter
 • Bidra med entreprenørskapskultur i etablerte bedrifter
 • Bidra til samhandling mellom oppstartbedrifter og etablerte bedrifter

[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=»]

[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»]

Personlige egenskaper

 • Strukturert og systematisk arbeidsform
 • Analytisk og forretningsorientert
 • Gode sosiale egenskaper og utpregede kommunikasjonsevner
 • Emosjonelt robust
 • Inkluderende og tillitsvekkende arbeidsform
 • God forretningsforståelse og evne til å identifisere og utvikle nye forretningsmuligheter
 • Initiativrik og drivende
 • Ønske om stadig forbedring gjennom erfaringsutvikling i et godt faglig miljø
 • Dokumentert evne til å skape resultater og løsningsorientert fokus
 • Motiveres av å skape resultater sammen med andre
 • Har en tilhørighet til selskapets geografiske nedslagsfelt
 • At du fremstår med integritet og evner å håndtere etiske dilemma på en etterrettelig måte

[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’80’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=»]

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_half]

[av_one_half min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]

[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»]

Kvalifikasjoner

 • 5-10 års arbeidserfaring fra privat næringsliv og/eller offentlig sektor
 • Erfaring fra idèutvikling og kommersialisering
 • Erfaring fra privat og offentlig virksomhet
 • Erfaring fra arbeid med strategi og forretningsutvikling
 • Erfaring fra kontinuerlig forbedringsprosjekter
 • God innsikt i økonomi/finansområdet
 • Erfaring fra kontinuerlig forbedringsprosjekter
 • Erfaring fra og kunnskap om offentlige tilskuddsordninger
 • Godt utviklet nettverk lokalt og regionalt
 • Erfaring fra etablering og drift av eget selskap

Utdanningsretning

 • Økonomi / Admin./ Org. / Ledelse

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Mastergrad / Siv.ing
 • Høyskole/universitet,Diplom / Bachelor grad

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

[/av_textblock]

[/av_one_half][av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ av-desktop-hide=» av-medium-hide=» av-small-hide=» av-mini-hide=»]

[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»]
Søknad sendes til Post@innoventussor.no, emne: Søknad forretningsutvikler, «navn»

Søknadsfrist: 14. juni 2019

Vedrørende spørsmål, ta kontakt med Daglig Leder:

Kamilla Sharma

(+47)40 40 00 99

kamilla@innoventussor.no
[/av_textblock]

Fant inspirasjon i Austin

Sørlendinger møter Lean Startup guru Ash Maurya etter foredrag på SXSW. Fra venstre: Frode Ugland (Egde), Linn Therese A.Bjugan (Aust Agder Fylkeskommune), Ash Maurya (Leanstack) og Kristine Ribe- Christensen (Innoventus Sør)

– Enormt lærerikt og inspirerende. Vi har med oss ideer som kan bidra til økt innovasjon og konkurransekraft på Sørlandet, sier forretningsutvikler Kristine Ribe-Christensen i Innoventus Sør.

Hun er nylig hjemkommet fra South-by-Southwest (SXSW), en teknologi- og musikkfestival som hvert år trekker hundretusener av tilreisende fra hele verden til Austin, Texas. SXSW er nesten blitt en personifisering av vertsbyen, som er sterkt voksende, teknologihungrig og bebodd av nesten 1 million mennesker med en gjennomsnittsalder på under 32 år!

– Jeg er imponert over hvordan man kobler byutvikling og næringsutvikling. Austin utstråler energi, positivitet og skapervilje, sier Ribe-Christensen.

Hun reiste til SXSW sammen med en bred delegasjon fra Agder. Blant de 40 sørlendingene i Austin var ordfører Harald Furre i Kristiansand og fylkesvaraordfører Tore Askildsen i Vest-Agder, men også representanter for Sørlandet sykehus, Universitetet i Agder og en rekke små og mellomstore bedrifter og gründere.

Delagasjon fra Agder på tur til SXSW, Austin.

– Gründerne våre hevdet seg i den internasjonale pitchekonkurransen «International Accelerator» der Rebartek fikk 5. plass og Sharebox fikk 6. plass av totalt 43 selskaper fra hele verden. Bitmesh, Appsense og Intoto fikk også positiv respons, forteller Ribe-Christensen.

Hensikten med å dra til Austin, var å hente inspirasjon og kunnskap fra andre miljøer og bedrifter, å få innsikt i ny teknologi og trender, og å bygge nettverk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

– Innoventus Sør har de siste årene vært representert på SXSW, og vi har alltid hatt god nytte av å være med. Konferansen har blitt en viktig møteplass som gir perspektiver nødvendig for å forstå utviklingen innen samfunn, kommunikasjon og teknologi, sier Ribe-Christensen.

Et gjennomgående tema på årets konferanse var hvordan mangfold og tverrfaglige samarbeid, sammen med ny teknologi, kan øke innovasjonsgraden og konkurransekraften.

– Flere påpekte at et mangfold av kjønn, etnisitet, alder, kunnskap og fagkompetanse i sum gir økt konkurransekraft. De fant mye sannhet i ordtaket: «If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together», sier Ribe-Christensen.

SXSW trekker hundretusener av tilreisende fra hele verden til Austin, Texas.

Data og personvern var et annet tema som ble bredt belyst, etter at IT-industriens betydning for verdensøkonomien har gjort data til internasjonal storpolitikk.

– Det store spørsmålet er hvem som egentlig eier dataene dine? Eier du dem selv, enten som person eller bedrift – eller ligger eierskapet hos selskapene som samler dataene? Kan selskapene selge dataene dine videre og gjøre butikk ut av dette, uten å få samtykke fra deg? Her virker det som man i EU har kommet et stykket lenger enn andre deler av verden når det gjelder regulering. Vi er definitivt ikke ferdig med å diskutere regulering, trusselbildet og mulighetsrommet som dataøkonomien fører med seg, sier Ribe-Christensen.

Telefon

37 29 51 80

E-post

post@innoventussor.no

Adresse Kristiansand (post)

Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand

Adresse Grimstad

Jon Lilletuns vei 9 H, 4879 Grimstad

Følg oss på

Nyhetsbrev