Skip to main content

Rekordmange søknader til Klimasats 2023

Det er økende satsing på klimatiltak på Agder!

12 av 25 kommuner på Agder har søkt støtte til klimareduserende tiltak i 2023 med i alt 32 søknader. Dette er 14 flere søknader enn i 2022. Miljødirektoratet står bak ordningen og skal i år dele ut 100 millioner kroner. Elizabeth Rojas fra Innoventus Sør har på oppdrag fra Agder Fylkeskommune bistått kommuner, kommunale foretak og fylkeskommunen med å spre muligheten til å søke Klimasats, hjulpet søkere med definisjon av prosjekt og søknadsskriving. Klimasats mål er å kutte utslipp av klimagasser og omstilling til et lavutslippssamfunn.

Et lokalsamfunn for fremtiden

Klimasats har en stor betydning for klima- og omstillingsarbeid i mange kommuner.  Tilskuddsordningen bidrar med midler til å gjennomføre tiltak som ikke dekkes av kommunale budsjetter. Ordningen senker derfor terskelen for å komme ordentlig i gang med klima- og omstillingstiltak, bidrar til innovasjon og ikke minst engasjement for det grønne skifte i Agder. Dette skal bidra til at kommunen styrker rollen som samfunnsutvikler og pådriver. På den måten kan kommunen legge til rette for samarbeid på klimaområdet mellom ulike aktører og fagområder.

Kan dette være en økende trend?

Det er litt vanskelig å svare på dette, men vi tror at Agder fylkeskommune har tilrettelagt for at flere kommuner i Agder sender søknader til Klimasats. De har både bidratt med økonomiske midler, kompetanse og har til og med leid oss som konsulenter for å jobbe dedikert med denne viktige oppgaven,sier Elizabeth Rojas, forretningsutvikler hos Innoventus Sør.

Klimasats gir kommunene i Agder store muligheter og frihet til å finne lokalt tilpassede løsninger i arbeidet med å kutte utslipp og omstille oss. Tilskuddordningen har ført til en rekke nye innovasjoner og tiltak i kommuner i Agder, fortsetter Elizabeth.

Prosjektene som har blitt søkt på dreier seg blant annet om

 • Utslippskutt i virksomheter verdikjeder
 • Klimavennlig transformasjon av kommunale bygg
 • Resirkulering – tekstiler til isolasjon
 • Sirkulær økonomi 
 • Landstrøm
 • Klimakafeen hos Mulighetenes hus
 • Systematisk arbeid med klimakrav i anskaffelser
 • Kartlegging av mulige klimatiltak i bygg og anlegg
AktørAntall Søknader
Agder Fylkeskommune6
Arendal kommune1
Bygland kommune 3
Bykle kommune1
Farsund kommune1
Flekkefjord kommune1
Hægebostad kommune1
Kristiansand kommune 12
Kvinesdal kommune3
Lyngdal kommune2
Sirdal kommune1
Vennesla kommune2
Åseral kommune2
Aktører på Agder som har søkt støtte fra Klimasats

Konkurransen blir tøffere i 2023

Kommuner og fylkeskommuner over hele landet har sendt 279 søknader om Klimasats-støtte for 2023, og søkt om til sammen 356 millioner kroner. Frem mot sommeren skal Miljødirektoratet velge ut prosjektene som skal dele årets pott på 100 millioner kroner. Kommunene har i 2023 søkt om 3,5 ganger mer penger enn Miljødirektoratet har til utdeling, så det blir stor konkurranse om midlene – sier

Elizabeth Rojas

I utvelgelsen legger Miljødirektoratet vekt på potensialet for utslippsreduksjon, om tiltakene er innovative og ambisiøse, og om prosjektene har overføringsverdi til andre kommuner. Det er også krav om at prosjektene må være politisk forankret i kommunen og at kommunene må bidra med egeninnsats.

Samarbeid om regionsutvikling

Som regionsutvikler har Innoventus Sør som mål å legge til rette for verdiskaping gjennom felles prosjekter for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Innoventus Sør har hatt et tett og meget bra samarbeid med Agder fylkeskommune om Klimasats.

Gjennom arbeidet som er blitt gjort i dette oppdraget, har Innoventus Sør fått en interessant oversikt over mange innovative og klimavennlige omstillingsprosjekter som settes i gang i vår region. Å bistå så mange kommuner og også Agder fylkeskommune til å utarbeide Klimasatssøknader har vært et nytt, givende og lærerikt oppdrag. Vi takker for at vi har blitt invitert til å levere på dette viktige oppdraget, og vi gleder oss til å samarbeide videre med Agder fylkeskommune, sier Lars Aglen, adm.dir hos Innoventus Sør.

Innoventus Sør sitter med sentral kompetanse og erfaringer fra klima- og omstillingsarbeid i kommunal sektor.

Vi har utfordret, støttet, hjulpet og hatt en meget tett dialog med mange kommuner som ønsket å sende søknader til Klimasats. Vi har vært løsningsorienterte, serviceinnstilte og ikke minst faglige orienterte, forteller Elizabeth.

Dette er fjerde gang vi leier inn hjelp til dette, og både Agder fylkeskommune, Statsforvalterens og kommunenes tilbakemelding er at arbeidet denne gangen står i en klasse for seg. Langt over våre tidligere erfaringer når det gjelder innsats, kompetanse og engasjement, forteller Trond Kristiansen, klimarådgiver i avdelingen Bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune.

Vi opplever at Agder fylkeskommunen har laget et meget bra opplegg i år for å skape engasjement for Klimasats i alle kommuner i Agder. Vi i Innoventus Sør opplever å ha fått mye tillitt og frihet til å jobbe med alle kommunene i Agder som ønsket og trengte hjelp og innspill fra oss til å sende søknader til Klimasats. Det har vært gøy og inspirerende å jobbe sammen med mange kollegaer i fylkeskommune som sitter med god kompetanse og erfaring – avslutter Elizabeth Rojas.

Elizabeth Rojas foran Bærekraftmålene

Klimasats – en støtteordning for klima- og omstillingstiltak i kommuner og fylkeskommuner.

Klimasats gjør det enda enklere å gjennomføre klima- og omstillingstiltak i kommunen og fylkeskommunen. Støtteordningen åpner også for samarbeid til grønn omstilling med næringslivet og kommunale foretak. Elizabeth Rojas, senior forretningsutvikler hos Innoventus Sør, er engasjert på vegne av Statsforvalteren og Agder fylkeskommune til å hjelpe kommunene i Agder med sine prosjektsøknader.

Miljødirektoratets Klimasatsordning er øremerket med 100 MNOK, i tillegg kan fylkeskommunen hjelpe til med finansiering av prosjektene.  Klimasats skal finansiere klimatiltak som reduserer utslipp av klimagasser på kort og lang sikt. Dette skal bidra til omstillingen mot et lavutslippssamfunn.

Klimasats gir en unik mulighet til alle kommunene i Agder som ønsker å gjennomføre ikke bare klimatiltak, men også utprøvde og innovative prosjekter. Grønn omstilling krever nye tanker, mer bevissthet og ikke minst sirkulære modeller. Jeg håper at flere kommuner i Agder benytter mulighetene som Klimasats gir, og at flere sender flere søknader til Miljødirektoratets Klimasats,

sier Elizabeth Rojas

Her kommer 6 tips for å starte med Klimasatsprosjekt

 1. Finn ut hva som gir de største utslippene i din kommune.
 2. Kartlegg hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere utslippene eller sette i gang omstillingsarbeid. 
 3. Forankre prosjektet i din kommune. Involver ledere og medarbeidere i prosessen, og husk egeninnsats gir uttelling, 600 kr per time.
 4. Koble prosjektet til overordnede planer og strategier, og synliggjør det. Dette er avgjørende for å få gjennomslag hos Miljødirektoratet.
 5. Meld dere på Klimasats-uka.
  • Her vil du få konkrete innspill til videre arbeid og rådgivning til resten av prosessen.
 6. Samarbeid med andre kommuner, kommunale foretak og næringslivet.

Det er ikke komplisert å søke klimasats, og prosjektet må ikke være stort og nyskapende for å legge inn en søknad. Det viktigste man må gjøre er å finne ut er at prosjektet er forankret i din kommune, bidrar til å redusere klimagassutslipp og også til omstilling,

sier Elizabeth Rojas.

Meld deg på Klimasats-uka

Uke 2, fra 9. januar til 13. januar skal Agder Fylkeskommune organisere en hel uke for å inspirere, diskutere og sparke i gang nye ideer og prosjekter til Klimasats – Klimasats-uka. Elizabeth Rojas og fagpersoner fra fylkeskommunen skal være med for guide, gi informasjon og tips for å lettere få gjennomslag på søknadene.

Høres dette spennende eller relevant ut ta kontakt med oss i Innoventus Sør ved Elizabeth Rojas på mail elizabeth.rojas@innoventussor.no eller på telefon 99107415. 

Innoventus Sør og SAL

SAL – et eksempel til etterfølgelse

Det er ikke hver dag man opplever at et selskap retter en forespørsel om å gjennomføre strategiske samlinger med mangfold på agendaen. Signal Analysis Lab består av faglig meget kompetente ansatte innenfor eget fagfelt. At de samtidig innehar en moden tilnærming til en tematikk som de aller fleste sliter med å belyse i egen bedrift er imponerende og ikke minst veldig spennende. For hva kan man egentlig forvente av et knippe sivilingeniører når det kommer til mangfold? Allerede under første workshop ga de svar på tiltale, og viste en raushet og åpenhet man sjelden opplever i denne type settinger. 

Signal Analysis Lab (SAL) opptrer på en foroverlent og målbevisst måte, med en modig tilnærming til utfordringene som synliggjøres når bedriften nå planlegger for videre vekst. Teamet som hadde forberedt seg til workshop med SAL besto av en fasilitator og tre utfordrere. De første timene vi hadde sammen ble gjennomført for å kartlegge de fire ansatte; hvordan fremstår bedriftskulturen pr. i dag, hvilke ønsker og behov har de ansatte for fremtiden samt hva som skal til for å tilrettelegge for en arbeidsplass som har fokus på mangfold.

«Signal Analysis Lab er et selskap som har en god kultur preget av flinke ansatte. Likevel er vi en altfor homogen gruppe. Vi har vekstambisjoner, og vi er redd likheten vår vil gi oss skylapper i videre rekruttering og inkludering av nye ansatte. Vi kontaktet derfor Innoventus Sør for å kartlegge hva vi må arbeide med, utarbeide en strategi og deretter gjennomføre nødvendige endringer i selskapet. Sammen med GCE Node og 07 Sør leverte de et krevende, utfordrende og svært opplysende arbeid der vi gjennomgikk hele organisasjonen og hvordan vi opererer. Vi oppdaget flere aspekter vi ikke har tenkt på tidligere, og vi opplever at vi nå er godt i gang med å utarbeide en strategi for å bygge opp og ivareta et større mangfold i bedriften fremover».

Geir Kulia, CEO

Når man løfter fram problemstillinger og eventuelle utfordringer legger man samtidig opp til en realitetsorientering som også gir muligheter for problemløsning. Gjennom fruktbare diskusjoner får man etter hvert tak i de reelle utfordringene. Hvis man derimot unnlater å belyse utfordringene oppnår man liten eller ingen effekt. Mangfold er et populært ord, og det blir mye brukt av bedriftsledere i både offentlige og private virksomheter. Ord har makt, men det er først når begrepet omdannes til aktiv handling at den enkelte bedrift blir i stand til å agere etter ønsket målsetning. Status når det kommer til handling er derimot nedslående. Det er, som allerede nevnt, svært få bedrifter som aktivt tar tak i problemstillingene og som uttrykker et behov for å endre kurs med mål om å møte fremtidens krav og forventninger på en best mulig måte.

SAL i gang med å kartlegge bedriftskulturen

«SAL kom til oss i Innoventus Sør allerede i fjor og ønsket å gjennomføre et strategiløp på mangfold. De var tydelige på at mangelen på mangfold i bedriften er en klar svakhet i forhold til videre vekst, og ønsket derfor å jobbe ut strategier for å både øke mangfoldet og for å sikre at mangfoldet integreres godt i organisasjonen».

Ranveig Stalsberg, Senior forretningsutvikler

Økt mangfold har fått mye oppmerksomhet i media det siste året, og bedrifter famler seg frem mot gode mangfolds- og inkluderingsinitiativ. Det er fremdeles en del fordommer å ta tak i, men mest av alt er det mange muligheter å utforske. Mangfolds- og inkluderingsarbeid handler først og fremst om å skape levedyktige, kompetente og konkurransedyktige kulturer. Da må ansatte trives i bedriftene og det må legges til rette for at forskjellene mellom kolleger kan brukes smart for å skape bedre resultater, ikke til å skape konflikter. Dette er nøkkelen i mangfolds- og inkluderingsarbeid, og det er noe alle bedrifter (med mer enn én ansatt) har behov for å jobbe med kontinuerlig, siden ingen av oss er helt like. 

«Gjennom prosessen med SAL har vi søkt å skape en felles intern forståelse for mangfoldsbegrepet og å avdekke hvilke ønsker og behov, også ubevisste, som SAL vil møte fremover. Vi har diskutert styrker, svakheter, muligheter og trusler og tatt disse videre i forslag til tiltak som øker sjansen for suksess og samtidig reduserer eventuelle risikomomenter. I tiden fremover skal vi dykke videre ned i disse tiltakene som grunnlag for å operasjonalisere den planlagte strategien».

Ranveig Stalsberg, Senior forretningsutvikler

Ny stilling som Senior forretningsutvikler.

Søknadsfristen er utløpt.

Sørlandets innovasjonsselskap Innoventus Sør forsterker laget ! Vi er i denne forbindelse på utkikk etter senior forretningsutviklere med bakgrunn og interesse for innovasjon, entreprenørskap og skalering. Har du det vi leter etter?

Bli med i vårt team! Vi søker en erfaren person som har teft for business og som trives å jobbe med oppstarts- og vekstbedrifter. Vi ønsker en fremoverlent, relasjonsbyggende og tillitsvekkende person som vil bidra med å forme stillingen/rollen inn i organisasjonen og som ønsker å utvikle seg i takt med innovasjonsselskapet.

Sørlandets næringsliv er i sterk vekst. Innoventus Sør bidrar til denne veksten ved å skape nytt næringsliv og å skape ny vekst i etablert næringsliv. Vi ønsker å forsterke vår satsing på å skape ny vekst i etablerte bedrifter, samtidig som det er fokus på nyskaping. Dette kan være gjennom nye forretningsmodeller, omstilling til Industri 4.0, spin-off’s, bærekraft og digitalisering for å nevne noen sentrale områder.

Er dette deg? Da ser vi frem til å motta din søknad!
Arbeidssted: Kristiansand/Grimstad

Vi tilbyr

 • En dynamisk organisasjon som er preget av fleksibilitet hvor du får jobbe sammen med dyktige kolleger
 • Bidra i utviklingen av region Agder
 • Et av Sørlandets mest spennende innovasjonsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Et aktivt sosialt miljø

Arbeidsoppgaver

 • Forretningsutvikling for oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter
 • Iverksette og gjennomføre innovasjonsprosjekter i etablerte bedrifter
 • Bidra med entreprenørskapskultur og kompetansebygging
 • Bidra til samhandling mellom oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter
 • Prosjektledelse for strategiske prosjekter for å utvikle region Agder

Personlige egenskaper

 • Strukturert og systematisk arbeidsform
 • Analytisk og forretningsorientert
 • Gode sosiale egenskaper og utpregede kommunikasjonsevner
 • Emosjonelt robust
 • Inkluderende og tillitsvekkende arbeidsform
 • God forretningsforståelse og evne til å identifisere og utvikle nye forretningsmuligheter
 • Initiativrik og drivende
 • Ønske om stadig forbedring gjennom erfaringsutvikling i et godt faglig miljø
 • Dokumentert evne til å skape resultater og løsningsorientert fokus
 • Motiveres av å skape resultater sammen med andre
 • Har en tilhørighet til selskapets geografiske nedslagsfelt
 • At du fremstår med integritet og evner å håndtere etiske dilemma på en etterrettelig måte

Kvalifikasjoner

 • 5-10 års arbeidserfaring fra privat næringsliv og/eller offentlig sektor
 • Erfaring fra idèutvikling og kommersialisering
 • Erfaring fra privat og offentlig virksomhet
 • Erfaring fra arbeid med strategi og forretningsutvikling
 • Erfaring fra kontinuerlige forbedringsprosjekter
 • God innsikt i økonomi/finansområdet
 • Godt utviklet nettverk lokalt og regionalt

Utdanningsretning
Ledelse / Tech / Bærekraft / Digitalisering / Forretningsutvikling/ Prosjektledelse/ Økonomi / Admin

Utdanningsnivå
Høyskole/Universitet, Mastergrad / Siv.ing / Bachelor grad

Språk
Norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Noe reisevirksomhet må påregnes.

For mer informasjon om stillingen, kontakt adm.dir Kamilla Sharma; mob: 40400099.

Kortfattet søknad og CV sendes via post@innoventussor.no snarest

Merk «Søknad Senior Forretningsutvikler»

 Vi intervjuer fortløpende til stillingen.

For informasjon om behandling av personopplysninger, se personvernerklæring på selskapets hjemmeside.

Det er mange gode grunner til å bli mentor

 • Har du ambisjoner utenfor egen bedrift?

Mars 2022 starter et nytt kapittel for 40 ambisiøse gründere. Da går nemlig startskuddet vårens kull av GründerAcademy. Det siste året har programmet blitt gjennomført med stor suksess, både for gründeren og ikke minst for de engasjerte mentorene. Et profesjonelt akselerator-program betyr mye for alle involverte parter, og vi får utelukkende positive tilbakemeldinger fra enkeltpersonene og bedriftene som er involvert. Innoventus Sør er én av fire aktører som bidrar i gjennomføringen av programmet som bidrar til kompetanseheving, nettverksbygging og ikke minst gir muligheter for å vinne gründer stipender.

Det er mange gode grunner til å engasjere seg i mentorrollen. Din erfaring kan vise seg å være gull verdt for en oppstartsbedrift. I tillegg til de positive synergiene som oppstår i den avgjørende oppstartsfasen for en gründer, oppnår du som mentor en bevisstgjøring innen eget fagområde, du får kjennskap til nye perspektiver og fremtidens næringsliv. Veiledning og erfaringsutveksling viser seg å være oppbyggende for både avsender og mottaker, og tilbakemeldingene fra gründere og mentorer underbygger nettopp denne gjensidige effekten som oppstår i den verdifulle relasjonen.

I Gründer Academy er lærings- og utviklingsprosessen satt i system, på en gjennomprøvd og kvalitetssikret måte.

Det er enkelte kriterier som må være oppfylt for at nettopp du kan fungere som en positiv bidragsyter i mentorrollen. Du er, for det første, en erfaren person som innehar innflytelse og integritet i fagmiljøet ditt. For det andre er du trygg i rollen som veileder, og du besitter et solid nettverk. Det tredje, og avgjørende elementet, er at du er villig til å sette av tid. En god dose nysgjerrighet vil for øvrig også komme godt med i rollen.

Vi oppfordrer alle som trigges av å synliggjøre både egen og andres kompetanse til å melde sin interesse.

Hvis du trenger flere gode grunner til å innta rollen som mentor, er det bare å lese videre.

De aller fleste opplever det som svært inspirerende å bidra til at motiverte gründere opplever fremdrift i eget prosjekt. Som mentor får du rikelig anledning til å inspirere og motivere, hele tiden med et mål om at gründeren skal lykkes. Du kan samtidig ta i bruk lederrollen din på en ny arena, og samtidig bli utfordret på måten du leder. Når du utgjør en forskjell i andres liv fører det til et meningsfullt samarbeid, og du får minst ti ganger så mye igjen som du gir. Vi vet også at de som deler av egen erfaring, klokskap og kunnskap opplever stor glede. Det faktum at du blir kjent med nye personer fører ofte til at din egen horisont utvides på en berikende og positiv måte.

Tilførsel av faglig kompetanse og erfaring kan være helt avgjørende for en gründer

Når vi søker etter mentorer presenter vi ofte noen kriterier utover faglig kompetanse, og som dermed fungerer som kjennetegn på mentorer som lykkes med oppdraget.

 • Du er åpen, inkluderende og imøtekommende
 • Du har evne og overskudd til å la deg inspirere av nye impulser
 • Du er en god kommunikator
 • Du deler eget nettverk og egne erfaringer
 • Du har arbeidserfaring som er relevant i forhold til forventningene fra gründer
 • Du er villig til å bruke deler av tiden din til å løfte fram potensielle suksesshistorier
 • Du er nysgjerrig og ønsker hele tiden å lære noe nytt

Har vi en avtale?

Meld din interesse og opplev verdien av å dele av din erfaring og kompetanse!
Send e-post til post@innoventussor.no og merk emnefelt med «mentor».

Vi gleder oss til å høre fra deg!

BLI KJENT MED: KAMILLA

Kamilla er vår administrerende direktør med motto «Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships» (Michael Jordan). Som leder av Innoventus Sør har hun en svært interessant og sentral rolle i flere sammenheng, som du kan lese mer om her:

Hva gjør Kamilla?

Som selskapets leder er hennes ansvarsområde kort sagt å levere resultater i forhold til vår visjon, verdier og forretningsidé, med utgangspunkt i de ulike programmer vi forvalter i regionen. Selskapet arbeider aktivt med med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademiske og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden, og hennes ansvar er å være en aktiv pådriver og skape resultater innenfor alle områdene. «Regionen Agder og AS Norge er i omstilling, og som leder av Innoventus Sør har jeg en svært interessant og sentral rolle i flere sammenheng. Innovasjon, nyskaping og vekst er på radaren og vår rolle er sentral i forhold til samspillet mellom alle aktørene», forteller Kamilla.

Ser muligheter på tvers

Kamillas hverdag består i å se muligheter på tvers og tenke løsninger og nye satsingsområder som kan være med å skape ny vekst i regionen. I selskapet består hverdagen av mange fokusområder. «Jeg følger aktivt med flere gründerprosjekter og støtter gründere på forskjellige måter. I tillegg til det regionale plan, har jeg et fokus hvor jeg forsøker å få synliggjort arbeidet som skjer rettet til entreprenørskap og nyskaping i Agder på flere sentrale arena utenfor regionen.  For at økosystemet rettet til innovasjon skal fungere best mulig, er det en klar styrke om samspillet mellom aktørene fungerer best mulig, det er da vi kan støtte og gi det aller beste til dem vi er ment for».

Vant til å satse og tenke kreativt for å nå mål

Kamilla har de siste 15 årene jobbet i telekom- og teknologibransjen, både i Kristiansand og Oslo. Gjennom sin aktive yrkeskarriere, har hun opparbeidet seg tung erfaring innenfor det teknisk operasjonelle perspektivet, parallelt med en god forståelse av marked og kommersielt fokus. Hun har demonstrert gode egenskaper innen operasjonell drift, målrettet resultatfokus, strategisk utvikling og personalhåndtering gjennom ulike lederroller. Videre har hennes sentrale delaktighet i omfattende restruktureringsprosesser, gitt en uvurderlig erfaring innenfor endringsledelse.

Kamilla kommer også fra en gründerfamilie og er vant til å satse og tenke kreativt for å nå målene. Samtidig kjenner hun godt til at hverdagen er en berg og dalbane. At det er viktig å ha is i magen og beholde roen når det er tøft, samt feire når de små tingene også løsner.

«Jeg trives med å skape resultater med andre, og se at de resultatene vi skaper er med på å gjøre en forskjell, samt bidrar til utvikling. Opplever til daglig at min bakgrunn og erfaring er med på å skape muligheter og jeg får muligheten til å bidra på forskjellige arena», forteller Kamilla.

Fotball og cricket på fritiden

Når Kamilla ikke er på jobb er hun travel med sine to gutter på 13 og 16. «De begge er i en spennende fase i livet, og det skjer mye interessant på flere fronter. Vi har et skikkelig sportsmiljø hjemme hos oss, jeg følger derfor mye med på forskjellige sportsgrener, særskilt fotball og Cricket». Hun trener selv Zumba og Yoga og liker å tilbringe tid med venner og familie, samt diverse sosiale aktiviteter. «Ellers liker jeg holde meg orientert om det som skjer i verden», forteller Kamilla.

Det beste med å jobbe med gründere

I Innoventus Sør holder vi på med flere prosjekter som er interessante og som vi har stor tro på. Vår rolle som inkubator i regionen er viktig i flere sammenheng og vi ser at prosjektene som er med i inkubatorprogrammet gir resultater i regionen. Vår rolle som Forny aktør og tildeling av midler via Forny 2020 programmet er et løft for regionen, og gir sterkere fokus på kommersialisering av forskningsbaserte ideer. Omstilling i Agder (Veksthuset) er et spennende prosjekt som er rettet til dem som er i omstilling og er et resultat av spleiselag mellom det offentlige og private.

«Det beste å jobbe med gründere er å få være med på en spennende reise, alle gründere er forskjellige og det samme er prosjektene, det er en stor berikelse å være med. Alle har sin glød og passion, det å kjenne på den entusiasmen og «driven» er helt fantastisk», sier Kamilla.

Hva skal til for å lykkes?

Det er mange faktor som spiller sammen, men pågangsmot og «gründerekondis» er sentrale elementer, påpeker Kamilla. «Det er viktig å ha 100% dedikasjon og se etter alle muligheter som kan være med på påvirke prosjektet på en positiv måte. Samspill med andre og lære av andres erfaringer kan gi et godt løft. I tillegg trenger man være forberedt på ups and downs». Hun anbefaler fra start å bli kjent med hvilke muligheter som finnes i terrenget og i markedet. «Ikke nøl med å ta kontakt eller spørre oss eller andre», avslutter hun.

Klar for vekst?

Vi i DNB har gleden av å invitere til kompetansepåfyll med frokost. Klar for vekst? er en seminarrekke med gratis frokostseminarer hvor det vil bli presentert høyrelevante tema for bedrifter med ambisjoner om å vokse. Tema er øke lønnsomheten og oppnå sunn vekst i din bedrift? Tips & råd

Sted: DNB Gården, Markens gate 19
Dato: 24. mai 2016
Tid: kl. 08.00 – 10.00
Påmelding og program: https://www.deltager.no/klarforvekst_24mai
Program for DNB UKA Kristiansand: https://www.deltager.no/dnbuka2016

Seminaret er gratis og det vil bli servert kaffe og lett frokost.

Foredragsholdere:

·       Betydningen av god likviditetsstyring ved vekst v/ Andreas Eriksen, DNB

·       Hvor er likvidene – hvordan bedre tilgjengeligheten? v/ Bjørn Dag Truchs, Visma

·       Kunden – din viktigste partner v/ Petter H. Amundsen, Innoventus Sør

·       Viktigheten av styrearbeid og eksterne styremedlemmer v/ Camilla Eftevaag, Hodejeger Åstveit

Håper du har tid og anledning til å komme!

Ved spørsmål ta kontakt med bedriftsrådgiver Andreas Eriksen i DNB.
E-post andreas.eriksen@dnb.no, tlf. 90857203

Med vennlig hilsen

DNB Kristiansand

SkatteFUNN kommer til Kristiansand 11. mai og Arendal 12. mai

Planlegger du å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har du en idé om hvordan din bedrift kan produsere på en smartere måte?

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som utvikler nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser.

Åpen dag arrangeres over hele landet. Åpen dag Kristiansand og Arendal er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

På Åpen dag får du:

 • en kort innføring i hvilke muligheter du har for økonomisk støtte gjennom SkatteFUNN
 • tips til hvordan utforme en god søknad for å få godkjent prosjektet ditt
 • erfaringsdeling: en bedrift forteller om sine erfaringer med SkatteFUNN, og en revisor gir gode råd
 • mulighet til å snakke med rådgivere fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Program:

Kl. 9.30 – 10.00               Registrering

Kl. 10.00 – 10.10              Velkommen v/Siren M. Neset, Forskningsrådet

Kl. 10.10 – 11.00               SkatteFUNN-ordningen v/Oddvar Grim og Martine H. Svanevik, SkatteFUNN-sekretariatet, Forskningsrådet

Kl. 11.00 – 11.45                Erfaringer:

En bedrifts erfaringer med bruk av SkatteFUNN v/ lokal bedrift

En revisors betraktninger når det gjelder SkatteFUNN v/Ernst & Young AS

Kl. 11.45 – 12.00               Spørsmål i plenum

Kl. 12.00 – 12.30               Lunsj

Kl. 12.30 – 14.00               Individuell rådgivning

 

PROGRAM og PÅMELDING 11. MAI i KRISTIANSAND!                

STED:   Bystyresalen (2.etg.) Rådhusgata 28, Kristiansand

 

PROGRAM og PÅMELDING 12. MAI i ARENDAL!                         

STED:   Sørlandet Kunnskapshavn, Kystveien 2, Arendal

 

Arrangementene er gratis. Det er begrenset plass, så meld deg på i dag!

 

Velkommen!

 

Vennlig hilsen

Forskningsrådet og Innovasjon Norge

Månedens Suksesshistorie: OffshoreCrew

OffshoreCrew er en av våre inkubatorbedrifter som snart er ferdig med siste del av inkubasjonsprosessen. Målene fremover er solid vekst innen alle forretningsområder og øke antall medarbeidere med minst to i 2017. Les mer om OffshoreCrew og hvordan de tok tak i rekrutteringsbransjen som hadde endret seg lite siden sent i 1990 årene.

Sparer opp til 60 prosent tid og kostnader

Read more

Sparer opp til 60 prosent tid og kostnader

OffshoreCrew AS ble stiftet i 2013 som et rekrutteringsselskap for maritim og offshoreindustri under premissen å komme inn i et market i endring. Utgangspunktet for at de startet OffshoreCrew var at rekrutteringsbransjen hadde endret seg lite siden sent i 1990 årene. Det var frustredende å nesten ikke se noe bevegelse. Samtidig så Javier (Administrerende direktør i Offshore Crew), som tidligere crew manager i Siem Offshore at det trengtes mange tak for å få til mer effektive, tidsbesparende og kostnadseffektive løsninger. «Presset innen HR avdelinger er nemlig ganske stort, spesielt i opp- og nedbemanningfaser» forteller Javier.

Nå tilbyr selskapet rekrutteringstjenester, dataløsninger for rekruttering, samt HR og markedsføring. Deres produkter innebærer rekruttering fra A – Å, rekrutteringssytemet e-Crew som finner kandidater rask og sparer opp til 60 prosent tid og kostnader, kursplatformen offshorecourses, MarineCrew og OffshoreCrew News. OffshoreCrew har stor fokus på bruken av ny teknologi og å gripe aktuelle trender innen teknologi og arbeidslivet. Samtidig som OffshoreCrew statser på troverdighet, er selskapet åpen for nye markeder. En helhetlig forretningsmodell som ikke bare tilbyr rekruttering, men også kompetansebygging, veileding for jobbsøkere og konsulentjenester for bedrifter åpner for stor fleksiblitet.

Opererer i et marked som sysselsetter ca. 100.000 mennesker bare i Norge

OffshoreCrews virke er innen maritim- og offshoreindustri, der det er fiske, langfart, kystfart, havbruk, offshore og maritimt onshore de leverer tjenester til. De opererer i et marked som sysselsetter cirka 100.000 mennesker bare i Norge og flere hundretusen i hele Europa. Kundefokus og problemløsning står i sentrum og det har gjort at de har økt antall kunder mer enn andre aktører i markedet. «Ordet sprer seg når et selskap yter veldig god service og dette gir oss oss en stor vekst», forteller Carl Eric Vethal, HR og rekkruteringsansvarlig i OffshoreCrew. «Med tanke på vekst og kontaktflate er vi ikke bare Norges raskest voksende rekrutteringselskap innen maritim industri, men har også flest oppdrag i 2016 sammenlignet med andre aktører» legger Javier til.

Verdi for kunden

Kundene består av nesten alle større og mellomstore rederier, flere offshoreselskap og mange kurssentre. I kandidatbasen har de registrert et stort antall høykvalifiserte sjøfolk og maritime spesialister. Flertallet av disse er norske da de satser stort på norsk kompetanse.

Innen rekruttering skaffer Offshorecrew personell som kunden ikke ville fått tak i eller brukt lang tid på for å finne rett kompetanse. Gjennom deres e-Crewsystem finner de rett person som kan vurderes som kandidat for utlyst stilling innen to til tre klikk. «Å bruke e-Crew sparer arbeidstid og kutter kostnader» konstaterer Javier. De tilbyr også Offshorecourses som er tidbesparende å bruke for både kursenter, firmakunder og private kunder. Det er lett å finne akkurat det kurset som trenges i nærområdet, som sparer reisekostnader.

Livet i inkubatoren

«Inkubatorprogrammet har hjulpet oss veldig gjennom råd, støtte og klar veiledning av personer som har lang erfaring innen næringslivet som ledere og gründere», forteller Carl Eric. «De har vært gjennom mange av de problemene enhver bedrift har i oppstartfasen som gjør at man kan unngå noen av de største tabbene som gründer ved å lytte til personer som stor innsikt og ofte lang erfaring med oppstartsbedrifter» legger Javier til. OffshoreCrew har vært med i inkubatoren siden 2013, og skal snart ta steget videre ut av programmet. En viktig milepæl de når med glans!

Veien til en lønnsom bedrift

Carl Eric og javier forteller at det er viktig å tilby tjenester som kunden er villig å betale. «Kunden er konge og kundenes behov er rojale. Å stikke ut som annerledes/bedre bedrift har vært veldig viktig og ikke minst å kommunisere dette. Å være «den nye» i et marked som er i omstilling er ikke lett, samtidig som industrien er konservativ og mye går på eksisterende nettverk. Det har gjort jobben vår vanskelig i tider». Deres råd til andre er å ikke gi opp, være fokusert, men også klar for å bytte spor.

Avgjørende personlige egenskaper for å lykkes som gründer er ifølge Javier og Carl Eric
 • Fleksibilitet
 • Nytenkning
 • Utholdenhet
 • Kommunikasjon

 

Relaterte artikler:

Månedens suksesshistorie: Safe Tag

Månedens suksesshistorie: Morild Norway

Morild hedres for innovative refleksplagg!

Gratulerer så mye til vår tidligere inkubatorbedrift, Morild Norway, som i går ble tildelt Merket for God Design av Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) på DOGA-dagen (tidligere Designdagen).

Morild Norway vant en av fire utmerkelser i tekstilkategorien. Prisen var for skjerfet Saga, som er designet i Kristiansand og produsert ved Mandal Veveri. Jentene er kjempestolte og forteller at dette er en høy annerkjennelse for oss som driver med design. «Det betyr mye med en slik bekreftelse på at man gjør ting riktig og blir sett».

Firmaet Morild Norway AS ble startet av Lisa Østvedt Gustafsson og Siri Urdal Bakke i 2011. Målet var å skape moteriktige designplagg som har en svært nyttig tilleggsfunksjon – de reflekterer når billysene treffer.

Forretningsideen har fra dag 1 vært klokkeklar: refleksen skal aldri utgjøre et kompromiss i forhold til design og funksjon ellers i plagget.  Ved å ta i bruk nye teknikker og utvikle nye typer reflekser har Morild siden 2013 kunnet tilby komplette kolleksjoner av blant annet luer, skjerf, vanter og sydvester. Alt sammen med design som høyeste prioritet – og refleksen som en effektiv og nyttig bonuseffekt.

Merket for God Design:

* En utmerkelse som deles ut hvert år av Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) på DOGA-dagen, tidligere Designdagen

* Anerkjenner vellykket bruk av design i innovasjonsprosjekter

* Bedrifter og designbyrå hedres for produkter eller løsninger som de har utviklet i fellesskap

* I år var det 150 søkere

* 27. april mottar 34, fordelt på 7 kategorier Merket for god design. I kategorien tekstil er det 4 mottakere av Merket for god design

* Mer informasjon om Merket for god design her.