Skip to main content

Kompetansemegling

Kan min bedrift søke forskningstilskudd? 

Forskningsmobilisering handler om å stimulere bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser. Kanskje kan dette være noe for din bedrift? 

Kompetansemegling 

Det er til enhver tid ca. 100 aktive kompetansemeglere i Norge og 3 av dem befinner seg i Innoventus Sør. Kompetansemeglere tilbyr gratis navigasjonshjelp til bedrifter som skal drive forskningsbasert utviklingsarbeid.  

I møte med bedriften gir kompetansemegler blant annet:

 • Innspill til bedriftens forsknings- og utviklingsløp 
 • Informasjon om ordninger som er mest aktuelle  
 • Råd og kobler ifht forsknings- og utviklingsmiljøer 
 • Veiledning i søknadsprosesser 

Kompetansemeglerne kan gi råd i forhold til alle typer støtteordninger innen forskning, både midler fra Forskningsmobilisering Agder, Forskningsrådet og EU. Dersom bedriften skal søke Forskningsmobilisering Agder om tilskudd er det et krav at de benytter kompetansemegler. 

Ranveig Stalsberg har ansvar for kompetansemegling hos Innoventus Sør og forteller at selskapet i løpet av 2023 har meglet for rundt 50 selskaper på Agder og at halvparten av disse har søkt midler fra ulike regionale og nasjonale fond samt fra EU-programmer.  Så langt har 12 av søknadene ført til at bedriften har mottatt støtte, 2 søknader har fått avslag og resten vil få svar i begynnelsen av 2024. 

Forskningsmobilisering Agder 

Forskningsmobilisering Agder er driftet av fylkeskommunen og ordningen er et lavterskeltilbud til små og mellomstore bedrifter i Agder med mindre enn 250 ansatte. Det er en forutsetning at de som søker støtte fra programmet ikke har utstakt erfaring med forskning fra tidligere. Det er ikke anledning for offentlige virksomheter å benytte seg av tilbudet. 
 
Programmet har to virkemidler: 

 • Kompetansemegling  
 • Tilskudd til prosjektene   

Bedriften må ha en ambisjon om at prosjektet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjektet bør være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, slike som regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer, SkatteFUNN eller EUs Horisont Europa. 

Tilskudd til bedriftene 

I tillegg til å drifte kompetansemeglerordningen, er det i Forskningsmobilisering Agder også en egen pott der bedriftene kan søke midler til tidligfaseprosjekter.  Det er et krav at bedriften som søker tilskudd fra ordningen ikke har mottatt offentlige tilskudd til forskning tidligere.  

145 bedrifter har mottatt tilskudd fra Forskningsmobilisering Agder siden oppstarten i 2017. Godt over halvparten av disse har mottatt kompetansemegling via Innoventus Sør. 

Forskningsmobilisering Agder gir tilskudd til tre typer prosjekter: 

 • Forprosjekt 
 • Forsker til låns 
 • Nettverksmøte 

For forprosjekt og forsker til låns kan bedriften som søker motta inntil 200.000 kroner i tilskudd (max 70% av totalbudsjettet). Minimum 80% av tilskuddet skal tilfalle godkjent forskningsorganisasjon. 

Nettverksmøter støttes med inntil 100.000 kr, og er formøter med forskere der ulike aktører med liknende utfordringer møtes med forskere for å diskutere aktuell problemstilling.   

Søknadsfristene er rullerende. 

Hvilke bedrifter søker forskningsstøtte

Det er typisk tre hovedgrunner til at bedrifter søker støtte til forskning: 

 1. Behov for å forske for å utvikle interne prosesser  
 1. Behov for å forske for å utvikle produkter og tjenester til markedet 
 1. Behov for å bevise markedspåstander. 

En av bedriftene som har mottatt kompetansemegling fra Innoventus Sør er Falk Energy. De mottok rådgivning da de fikk kr. 200.000 i tilskudd fra Forskningsmobilisering Agder i 2021 og igjen i 2022 da de mottok kr. 375.000 fra Regionalt Forskningsfond. 

Uten tilskudd til forskning for å drive innovasjonen fremover, hadde ikke Falk Energy vårt der de er i dag.  
 
“Tilskuddene har vært det som har gjort det mulig å ta en idé videre til konsept og prototypfasen.”, sier gründer, Oddbjørn Falkgjerdet.  

Vil du vite mer? 

Bjarne Sverkeli har ansvar for Forskningsmobilisering Agder i Fylkeskommunen og oppfordrer bedrifter å ta kontakt med kompetansemegler i sin region for å finne ut om forskningsmidler er noe for dem.  

«Det kan i utgangspunktet virke som om 200.000 kroner i støtte er litt lite, og ja, det er begrenset hvor mange timer forskningsinnsats man kan kjøpe for dette beløpet, men et godt disponert forprosjekt kan ha overraskende stor utløsende effekt. Bedriften får anledning til å bli kjent med ressurspersoner med uvurderlig spisskompetanse og det i seg selv har stor verdi. I tillegg får man kanskje verifisert at innovasjonsideen holder vann, og med en forsker på laget er muligheten for å hente inn større midler til videre forskning og utvikling betydelig bedre enn om bedriften skal forsøke å søke midler fra Forskningsrådet eller EUs rammeprogram for forskning på egen hånd. Et godkjent og vel gjennomført FOU-prosjekt er også et verdifullt kvalitetsstempel som gjerne vil telle positivt for bedrifter som søker eksterne, potensielle finansielle samarbeidspartnere.» 

Les mer her: Forskningsmobilisering Agder – Agder fylkeskommune (agderfk.no) 
Ta kontakt for å høre hvilke muligheter din bedrift har.


Kontaktperson

Ranveig Stalsberg

ranveig@innoventussor.no