Skip to main content

Rekordmange søknader til Klimasats 2023

11. apr, 2023
Artikler,
Uncategorized

Det er økende satsing på klimatiltak på Agder!

12 av 25 kommuner på Agder har søkt støtte til klimareduserende tiltak i 2023 med i alt 32 søknader. Dette er 14 flere søknader enn i 2022. Miljødirektoratet står bak ordningen og skal i år dele ut 100 millioner kroner. Elizabeth Rojas fra Innoventus Sør har på oppdrag fra Agder Fylkeskommune bistått kommuner, kommunale foretak og fylkeskommunen med å spre muligheten til å søke Klimasats, hjulpet søkere med definisjon av prosjekt og søknadsskriving. Klimasats mål er å kutte utslipp av klimagasser og omstilling til et lavutslippssamfunn.

Et lokalsamfunn for fremtiden

Klimasats har en stor betydning for klima- og omstillingsarbeid i mange kommuner.  Tilskuddsordningen bidrar med midler til å gjennomføre tiltak som ikke dekkes av kommunale budsjetter. Ordningen senker derfor terskelen for å komme ordentlig i gang med klima- og omstillingstiltak, bidrar til innovasjon og ikke minst engasjement for det grønne skifte i Agder. Dette skal bidra til at kommunen styrker rollen som samfunnsutvikler og pådriver. På den måten kan kommunen legge til rette for samarbeid på klimaområdet mellom ulike aktører og fagområder.

Kan dette være en økende trend?

Det er litt vanskelig å svare på dette, men vi tror at Agder fylkeskommune har tilrettelagt for at flere kommuner i Agder sender søknader til Klimasats. De har både bidratt med økonomiske midler, kompetanse og har til og med leid oss som konsulenter for å jobbe dedikert med denne viktige oppgaven,sier Elizabeth Rojas, forretningsutvikler hos Innoventus Sør.

Klimasats gir kommunene i Agder store muligheter og frihet til å finne lokalt tilpassede løsninger i arbeidet med å kutte utslipp og omstille oss. Tilskuddordningen har ført til en rekke nye innovasjoner og tiltak i kommuner i Agder, fortsetter Elizabeth.

Prosjektene som har blitt søkt på dreier seg blant annet om

  • Utslippskutt i virksomheter verdikjeder
  • Klimavennlig transformasjon av kommunale bygg
  • Resirkulering – tekstiler til isolasjon
  • Sirkulær økonomi 
  • Landstrøm
  • Klimakafeen hos Mulighetenes hus
  • Systematisk arbeid med klimakrav i anskaffelser
  • Kartlegging av mulige klimatiltak i bygg og anlegg
AktørAntall Søknader
Agder Fylkeskommune6
Arendal kommune1
Bygland kommune 3
Bykle kommune1
Farsund kommune1
Flekkefjord kommune1
Hægebostad kommune1
Kristiansand kommune 12
Kvinesdal kommune3
Lyngdal kommune2
Sirdal kommune1
Vennesla kommune2
Åseral kommune2
Aktører på Agder som har søkt støtte fra Klimasats

Konkurransen blir tøffere i 2023

Kommuner og fylkeskommuner over hele landet har sendt 279 søknader om Klimasats-støtte for 2023, og søkt om til sammen 356 millioner kroner. Frem mot sommeren skal Miljødirektoratet velge ut prosjektene som skal dele årets pott på 100 millioner kroner. Kommunene har i 2023 søkt om 3,5 ganger mer penger enn Miljødirektoratet har til utdeling, så det blir stor konkurranse om midlene – sier

Elizabeth Rojas

I utvelgelsen legger Miljødirektoratet vekt på potensialet for utslippsreduksjon, om tiltakene er innovative og ambisiøse, og om prosjektene har overføringsverdi til andre kommuner. Det er også krav om at prosjektene må være politisk forankret i kommunen og at kommunene må bidra med egeninnsats.

Samarbeid om regionsutvikling

Som regionsutvikler har Innoventus Sør som mål å legge til rette for verdiskaping gjennom felles prosjekter for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Innoventus Sør har hatt et tett og meget bra samarbeid med Agder fylkeskommune om Klimasats.

Gjennom arbeidet som er blitt gjort i dette oppdraget, har Innoventus Sør fått en interessant oversikt over mange innovative og klimavennlige omstillingsprosjekter som settes i gang i vår region. Å bistå så mange kommuner og også Agder fylkeskommune til å utarbeide Klimasatssøknader har vært et nytt, givende og lærerikt oppdrag. Vi takker for at vi har blitt invitert til å levere på dette viktige oppdraget, og vi gleder oss til å samarbeide videre med Agder fylkeskommune, sier Lars Aglen, adm.dir hos Innoventus Sør.

Innoventus Sør sitter med sentral kompetanse og erfaringer fra klima- og omstillingsarbeid i kommunal sektor.

Vi har utfordret, støttet, hjulpet og hatt en meget tett dialog med mange kommuner som ønsket å sende søknader til Klimasats. Vi har vært løsningsorienterte, serviceinnstilte og ikke minst faglige orienterte, forteller Elizabeth.

Dette er fjerde gang vi leier inn hjelp til dette, og både Agder fylkeskommune, Statsforvalterens og kommunenes tilbakemelding er at arbeidet denne gangen står i en klasse for seg. Langt over våre tidligere erfaringer når det gjelder innsats, kompetanse og engasjement, forteller Trond Kristiansen, klimarådgiver i avdelingen Bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune.

Vi opplever at Agder fylkeskommunen har laget et meget bra opplegg i år for å skape engasjement for Klimasats i alle kommuner i Agder. Vi i Innoventus Sør opplever å ha fått mye tillitt og frihet til å jobbe med alle kommunene i Agder som ønsket og trengte hjelp og innspill fra oss til å sende søknader til Klimasats. Det har vært gøy og inspirerende å jobbe sammen med mange kollegaer i fylkeskommune som sitter med god kompetanse og erfaring – avslutter Elizabeth Rojas.