Skip to main content

Høy innovasjonspuls på Sørlandet

2021 ble et hektisk år for Agder-bedriftene som er tilknyttet det nasjonale Inkubatorprogrammet.

– I løpet av fjoråret hentet bedriftene i inkubasjonsprogrammet 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Skattefunn, Forskningsmobilisering Agder, Norsk Katapult og regionale næringsfond. Bedriftene fikk også tilført 60 millioner i ny egenkapital gjennom emisjoner og ansvarlige lån, det er en økning på 10 millioner fra 2020, noe som viser at det var stor investeringsvilje også midt i en pandemi, forteller inkubatorleder/COO Kristine Ribe-Christensen i Innoventus Sør.

Blant det nasjonale inkubasjonsprogrammet er det 33 regionale inkubatorer, hvor inkubatoren  Innoventus Sør er en av landets ledende. I likhet med de øvrige inkubatorene, tilbyr Innoventus Sør rådgivning innen forretningsutvikling og kommersialisering – enten med interne eller eksterne krefter – alt til en subsidiert pris. Inkubatoren tilbyr også et faglig og sosialt miljø som kobler sammen gründere, næringsliv, akademia, FoU-aktører, investorer og andre.

Flere kjente bedrifter er blant dem som har gått gjennom inkubatorprogrammet, blant annet Morild Norway, som i ti år har solgt eventyrlige refleksprodukter, DiaGraphIT, som dokumenterer medisinsk behandling gjennom en digital plattform og som nylig ble kjøpt opp av Kernel – og Maritime Communications Partner, som nå heter Telenor Maritime.

– De siste årene har vi sett en meget positiv utvikling i Agder, der økt inkubasjon har resultert i flere vekstbedrifter. Akkumulert omsetning og verdiskapning blant inkubatorbedriftene tilknyttet Innoventus Sør ligger godt over landsgjennomsnittet. Fra 2001 til 2020 har bedriftene omsatt for 6,9 milliarder kroner og skapt verdier for 1,6 milliarder kroner, forteller inkubatorleder/COO Kristine Ribe-Christensen i Innoventus Sør.

FREMTIDENS NÆRINGSLIV
Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, i tillegg til å gi ny vekst i etablert næringsliv. Programmets visjon er å skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter. Hovedformålet er økt nasjonal verdiskaping.

– For bedrifter som tenker nytt, både gründerselskaper og små og mellomstore bedrifter (SMB-er), finnes det flere offentlige støtteordninger. Hos SIVAs inkubatorer, som Innoventus Sør er en av, kan disse selskapene få bistand fra erfarne forretningsutviklere helt fra idé til kommersialisering og vekst. Vi gir råd knyttet til marked- og brukerinnsiktsanalyser, konseptualisering, forretningsmodellering, finansieringsmuligheter og mer. Rådgivning gjennom inkubasjonsprogrammet er subsidiert inntil 75% for oppstartsselskaper og SMB-er, sier Ribe-Christensen.

200 IDEER I ÅRET
Rundt 200 forretningsideer fra oppstartsselskaper og etablerte bedrifter bearbeides i inkubatoren hvert år.

Ideene er knyttet til innovative forretningsideer og mulig spin-off, et nytt produkt, en ny avdeling eller liknende. I løpet av et år arbeider inkubatoren med rundt 50 bedrifter i året, hvorav rundt halvparten er nye. Programmene som bedriftene gjennomgår, kan være korte (3-6 måneder) eller lange (1-3 år).

– Vi jobber side om side med bedriftene i et til to år. Teamet vårt består av åtte senior forretningsutviklere, med bred og lang erfaring fra det private næringsliv,  gründerbedrifter og offentlig forvaltning. Gjennom å vurdere store mengder forretningsideer – over 1100 bare de siste fem årene, og ved å jobbe tett med mange bedrifter – får vi en enorm oversikt over markeder og trender og hva som funker og ikke funker. Vi har en stor verktøykasse som vi bruker aktivt og skreddersyr til den enkelte bedrifts behov og fase, sier Ribe-Christensen.

Hun gleder seg over et høyt aktivitetsnivå, også gjennom pandemien.

– Selv i disse ekstraordinære tidene har det spiret og grodd godt i næringslivet på Sørlandet, sier Ribe-Christensen.

Tilhengeren som laster og losser seg selv

Fra venstre: Erik Gran Kvaase, Geir Gran og Kjetil Johannessen presenterer en verdensnyhet: Tilhengeren som laster og losser seg selv.

Tre sørlendinger står bak en tilhenger som ikke bare frakter, men som også laster og losser.

Vi har skapt en kombinasjon av tilhenger og gaffeltruck. Med Multiloader trenger du ikke gaffeltruck på laste- og lossestedet, du har gaffeltrucken med deg, som en integrert del av tilhengeren, forklarer Erik Gran Kvaase.

48-åringen har sammen med broren Geir Gran og kompisen Kjetil Johannessen, utviklet en helt ny tilhenger for proffmarkedet.

– Med Multiloader trenger du færre personer og mindre utstyr til ulike fraktoppdrag. Vi har allerede sett eksempler på at frakt som tidligere krevde to personer i fire timer, nå kan gjøres av én person på én time. Verdien ligger i at håndverkere kan spare tid og også helse, ved at det blir færre manuelle løft, sier Kvaase.

Multiloader er utstyrt med en hydraulisk gaffel, og har en ramme som lar seg åpne bak, slik at gaffelen kan rygges inn under lasten. Gaffelen løfter last opp til 1850 kilo. Lasten sikres mekanisk foran og bak mens den kjøres fra A til B.

 

STØRSTE NYHET PÅ 50 ÅR

– Dette er det største som har skjedd i tilhengerbransjen på 50 år, sier Sverre Langseth, daglig leder i Tredal, Norges eldste tilhengerprodusent, som allerede har sikret seg avtale om å produsere og selge Multiloader.

 Jeg har alltid en sunn skepsis til nye ideer, men her ble jeg fort overbevist. Dette er et produkt jeg har stor tro på, sier Tredal.

Multiloader presenteres som en verdensnyhet denne måneden. Patentstyret har ikke funnet tilsvarende produkter noen andre steder.

– Vi starter i hjemmemarkedet og tar det derfra. Om den norske håndverkeren har bruk for Multiloader, så har alle håndverkere i Europa bruk for Multiloader. Da kan det bli moro, sier Kvaase.

 

HVORDAN GJØRE TING ENKLERE?

Med sin mekaniske yrkesbakgrunn og tendens til å lete etter enklere måter å gjøre ting på, har Kvaase søkt og funnet løsninger på en rekke tekniske utfordringer i utviklingen av Multiloader. Underveis har han fått god hjelp av medgründere og medspillere, blant annet ved å gi fra seg noen eierandeler i selskapet. En investor har bidratt med nødvendig kapital, og Tredal får fronte produktet som ett av sine.

– Jeg har vært gründer før, og erfart at det ikke nytter å tviholde på en baby som du ikke klarer å mate. Denne gangen var jeg veldig forberedt på å gi bort og dele. Det har vi kommet styrket ut av, sier Kvaase.

Bare to år etter at han lanserte tilhengerideen for Innoventus Sør, er han altså klar for lansering. Kvaase har flere å takke for god hjelp.

– Som gründer er det mange feller du kan gå i, men Innoventus Sør har loset oss trygt forbi. De er proffe og vet hva gründere trenger av kompetanse og støtte. Innovasjon Norge har også spilt en vesentlig rolle i avgjørende faser. Og så har kontakten med Tredal vært helt nødvendig for å komme raskt ut i markedet. Uten disse tre samarbeidspartnerne hadde vi aldri fått dette til, sier Kvaase.

 

Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør gratulerer med lanseringen.

Det har vært en stor glede å følge dette prosjektet og jobbe med så dyktige gründere. Hele teamet har vist et sterkt engasjement som har gitt resultater. Vi ser frem til fortsettelsen, sier Sharma.

 

 

Inkubatorbedrift Agdir AS – med fokus på smart jordbruk

På bildet: Fra venstre Trond Erik Bognø ( forretningsutvikler i Innoventus Sør), André Bondevik (Agdir), Svein Arild Frøshaug (Agdir)

I årene etter andre verdenskrig har det skjedd formidable endringer i norsk jordbruk. Oppgaver som tidligere ble utført manuelt har blitt mekanisert. I de senere år har også ny teknologi gjort sitt inntog og sørget for effektivisering og en forenklet arbeidsdag for bonden. Enkelte oppgaver har likevel vært overgitt bondens erfaring og «magefølelse», som for eksempel overvåking av avlingene. Jordbruket er under konstant endring. Agdir sørger nå for at utviklingen skyter fart.

Med mål om å legge til rette for at den enkelte bonden skal ta bedre beslutninger, jobbe smartere og mer effektivt, lanserer Agdir denne høsten en mobil løsning. Det norske jordbruk er kjent for å ta i bruk ny teknologi og den industrielle revolusjonen var sågar basert på utviklingen innen jordbruket. Løsningen som Agdir lanserer i begynnelsen av november kan også sies å være en liten revolusjon. Basert på sensorer innhenter systemet informasjon om tilstanden i åkeren til enhver tid, analyserer dataene og leverer smart beslutningsstøtte direkte til mobilen. På denne måten er bonden bokstavelig talt «hands on» hele tiden og får dermed muligheten til å ta avgjørende beslutninger med tilgjengelig sanntidsdata. Med full oversikt over gårdsdriften får den enkelte bonde også anledning til å agere på en bedre måte enn tidligere. Agdir hjelper bøndene til å bli bedre forvaltere av jorden, med mål om økt produktivitet.

Det er en stor glede å ha Agdir med i inkubatorprogrammet. Selve forretningsidéen er meget spennende, og den vil bidra til store endringer for verdikjeden i jordbruket. Vi gleder oss til fortsettelsen, sammen med det solide teamet i Agdir Kamilla Sharma, adm.dir. Innoventus Sør

Større avlinger med mindre bruk av ressurser

Løsningen som Agdir har utviklet defineres som Smart Jordbruk. Det handler i første rekke om digitalisering av produkter, infrastruktur og maskiner som tidligere var analoge (IoT – Internett of Things). Videre er det analyse av store mengder data som nå gjøres raskere og mer nøyaktig enn tidligere. Systemet, som bygger på kunstig intelligens, gir også brukeren anslag basert på mønstre i innhentede data. Dermed ligger alt til rette for at den enkelte bonde kan få et kvalitativt bedre beslutningsgrunnlag. Det faktum at bonden bærer med seg denne innsikten i lomma gir økt grobunn for et fruktbart jordbruk i årene fremover. Tilgang til umiddelbar informasjon gjør det mulig å justere for eksempel vanning, slik at produksjonstap unngås eller reduseres.

Systematisk måling av jord og planter, med brukeren i fokus

Måleinstrumentene og programvareløsningen Agdir har utviklet representerer noe helt nytt innen jordbruket. Årets sommer ble betydelig tørrere enn vanlig og mange bønder har hatt store utfordringer med å redde avlingene. I første omgang har det vært vanskelig å vanne riktig ettersom faktisk fuktighet på jordene har vært vanskelig å måle. Risikoen for både over- og undervanning har gjort seg gjeldende, og mange bønder har blitt påført store kostnader som en direkte følge av det uvanlige været. Ved hjelp av løsningen som Agdir presenterer, med sensorer som måleinstrument, kan bonden overvåke fuktighet og andre forhold av betydning på en svært forenklet måte. Varsling av forestående klimatiske forhold gir den enkelte bonde anledning til å minimere risiko før hendelsen eventuelt inntreffer. Resultatet er bedre avlinger, reduserte kostnader og en mer effektiv tidsbruk.

Det er veldig inspirerende å samarbeide med Innoventus Sør. De utfordrer oss på våre løsninger og gjennom det får vi som selskap større gjennomslagskraft. Tilgangen på veldig kvalifisert kompetanse innenfor mange fagfelt er en viktig fordel for et mindre selskap som oss. Det å ha ett kontaktpunkt inn mot et stort nettverk sparer oss for mye tid og usikkerhet André Bondevik, daglig leder i Agdir

Søker etter bønder til pilotprosjekt, for videre utvikling

Agdir ønsker å tilrettelegge og tilpasse løsningen med den enkelte bondes behov og ønsker som utgangspunkt. Som et ledd i videre utvikling søker de derfor etter bønder som ønsker å være med i et pilotprosjekt, og som dermed kan bidra til en enda bedre digital løsning. Pilotprosjektet åpner opp for et spennende samarbeid med mål om å kunne tilby skreddersydd programvare som er tilpasset de ulike utfordringene den enkelte bonde står overfor i hverdagen. For mer informasjon, kontakt André Bondevik, tlf. 992 58 241

Agder satser på Crowdfunding – en attraktiv finansieringskilde for startups

Crowdfunding er på vei til å bli en sentral finansieringskilde i Norge, og fremover vil mange nye og innovative ideer lykkes gjennom mulighetene som ligger her. Pr. nå ligger vi langt bak både Europa og resten av verden, men aktiviteten på plattformene har tatt seg kraftig opp. Alt tyder på at crowdfunding vil skyte fart fremover i Norge. Vi snakker med Rannveig Tobiassen, forretningsutvikler i Innoventus Sør. I rollen som forretningsutvikler i Innoventus Sør er hun en nøkkelperson når det gjelder promotering og bevisstgjøring av fordelene med crowdfunding.

Kan du forklare begrepet Crowfunding, og hvordan norske investorer forholder seg til denne ordningen?

Kort fortalt handler crowdfunding om at en person eller et selskap med et prosjekt kan søke finansiering fra andre via en crowdfundingplattform, forteller hun. Dette gjør man gjennom og utvikle en kampanje for prosjektet. Prosjektet kan være alt fra en ny forretningside til donasjon. Her er det ingen begrensinger. For å få lansert en kampanje må man søke om opptak via en av plattformene. Prosjektene siles innledningsvis og ikke alle vil få sin søknad igjennom. Til gjengjeld er mulighetene for å lykkes stor, og det vises til en svært høy suksessrate.

Hva er årsaken til at dette markedet vokser i rekordfart, og hvorfor kan ikke virksomheter i etableringsfasen benytte seg av de tradisjonelle finansieringskildene?

Det er ikke alle forretningsidéer som vekker interesse hos tradisjonelle investorer. Tvert i mot kan det være svært vanskelig å skaffe til veie finansiering i en tidligfase der risikoen er høy. Crowfunding åpner opp og gir mulighet for flere aktører å investere mindre summer, som til sammen gir verdifulle bidrag. Når en idéskaper får muligheten til å presentere sitt produkt eller tjeneste til flere potensielle investorer er sjansen større for å finne andre med sammenfallende interesser og verdier, som i neste omgang kan føre til investeringsvilje i prosjektet. Det er verdt å merke seg at kvinnelige investorer er mer aktive i denne type investeringsplattformer, enn i de mer tradisjonelle. For å illustrere dette kan jeg vise til FJONG (Nettjeneste for utleie av klær på vegne av kunde), som nylig hentet inn rundt 8 millioner via crowfunding. Totalt var det 179 personer som tegnet seg for aksjer. Av disse var 149 kvinner, som igjen vil si at 83% av bidragsyterne er kvinnelige investorer.

Finnes det en form for merverdi i denne måten å hente inn kapital til virksomheter under oppstart, utover behovet for finansiering?

Ja, ettersom det er «folket» som avgjør om idéen din er god eller ikke sørger crowfunding for at konseptet er forankret og tilkjennegjort allerede i tidligfasen. I FJONG er de aller fleste investorene både kunde og eier, og har derfor en egeninteresse for at bedriften gjør god butikk. I motsetning til de tradisjonelle investeringsinstitusjonene kan produktet eller tjenesten få betydelig drahjelp i den kritiske fasen, og dermed øker sjansen for en positiv vekst. Idéskaperen får med andre ord tilgang til et betydelig nettverk, som attpåtil ivrer etter å informere potensielle kjøpere og dermed sørge for levedyktige kår.

Hvordan står det til på Agder? Har vi, i likhet med resten av landet, en lang vei å gå når det gjelder crowdfunding?

I Innoventus Sør bistår vi inkubatorprosjektene med å ta smarte beslutninger i forhold til finansieringskilder, og vi har et kontinuerlig fokus på mulighetene Crowdfunding kan gi den enkelte gründer. Utstrakt samarbeid med akademia er i slike tilfeller svært positivt for alle involverte. I vår region er vi heldige som har et universitet som tar dette på alvor. UiA er det første universitetet i Norge som tilbyr kurs innen crowdfunding for masterstudenter. Kurset er kommet på plass i samarbeid med Innovasjon Norge, og allerede inneværende høst skal studentene jobbe med selskap for å utvikle deres kampanje og muligheter for alternativ finansiering. Til dette er fem prosjekt fra regionen plukket ut som deltakere her etter stor pågang. Ett av disse er inkubatorcase i Innoventus Sør. Prosjektene vil etter endt semester få tilgang til et gjennomarbeidet forslag og dermed økte sjanser for å skaffe til veie nødvendig finansiering i en kritisk fase.

Anzyz nominert i tre kategorier i Nordic Startup Awards 2018!

I forbindelse med Nordic Startup Awards er mer enn 2500 nominerte bidrag fra Danmark, Norge og Finland blitt evaluert av eksperter. Det er en stor bragd at tidligere Inkubatorselsap Anzyz er blitt nominert i hele tre kategorier! Deres forretningside er bygget på Kunstig intelligens, og løsningen er allerede i bruk hos flere aktører som Sørlandet Sykehus (SSHF). De trenger deres stemme for å komme videre, dette kan gjøres via linken https://goo.gl/iQoyrf

Anzyz går ut av inkubatoren – Innoventus Sør har gjort oss bedre

Administrerende direktør Svein Olaf Olsen i Anzyz Technologies og administrerende direktør Kamilla Sharma i Innoventus Sør har hatt tett kontakt siden Anzyz ble tatt opp i inkubatoren.

 

Anzyz hadde aldri vært hva Anzyz er i dag, uten Innoventus Sør. De har gjort oss bedre, sier Svein Olaf Olsen, daglig leder i Anzyz Technologies.

Snart fire år etter at selskapet ble tatt opp i inkubatorprogrammet til Innoventus Sør, er tiden inne for å stå på egne bein. Anzyz var nylig blant selskapene som ble feiret på vei ut av inkubatoren.

«Vi er stolt over gjengen i Anzyz. De har vært gjennom et langt og godt løp hos oss. I løpet av inkubatorprogrammet har de utviklet en idé til et solid selskap med en sterk posisjon», sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

 

KUNSTIG INTELLIGENS

Ideen til Anzyz er basert på anvendt forskning utført av – i hovedsak – professor Ole-Christoffer Granmo ved Universitetet i Agder.

«Anzyz-teknologien er selvlærende, behersker alle språk og er i stand til å systematisere enorme mengder fritekst på sekunder, for deretter å servere brukeren det vedkommende er på jakt etter. Grunnlaget ligger i den matematiske algoritmen, som er basert på en helt ny innfallsvinkel i forhold til konkurrenter», forklarer Granmo.

Foreløpige satsingsområder er innen kundebehandling, juss, sikkerhet og helse.

Anzyz teller nå 12 ansatte. De fleste arbeider ved hovedkontoret i Grimstad, men selskapet har også lokaler i Oslo, Stockholm og Brüssel. Det er mer enn man hadde trodd da kontakten mellom Anzyz og Innoventus Sør ble etablert.

 

RÅDGIVNING OG FINANSIERING

«Samarbeidet med Innoventus Sør har gått langs to spor: Rådgivning og finansiering. Det hele startet i 2014 med at vi fikk gratis rådgivningstjenester, og kom inn som et pre-start-up-selskap i et gründermiljø på Gimlemoen. Deretter fikk vi hjelp til å skrive en søknad om VRI-midler, som resulterte i 200 000 kroner til å utvikle et dashboard. Siden har utviklingen gått i trappetrinn, med små og store trinn, både med og uten Innoventus Sør», sier Olsen.

Han innrømmer at det underveis har vært perioder som har stilt samarbeidet på en prøve.

Jeg er en fyr som ikke skygger unna en frisk diskusjon, for å si det sånn, så det har vært noen tøffe tak når vi er blitt utfordret av Kamilla Sharma og Petter Amundsen. Men det har vært helt nødvendig. De har påpekt ting som måtte på plass for at vi kunne ta neste steg. Og nettopp her ligger jo mye av verdien til Innoventus Sør. Vi er gründere for første gang, og alt er nytt. Innoventus Sør har erfarne konsulenter som har vært med på mange titalls gründerreiser», sier Olsen.

 

ET GODT EKSEMPEL

For Innoventus Sør er Anzyz et godt eksempel på hvordan inkubatoren kan bistå gründerbedrifter gjennom de første, og virkelig vanskelige, fasene.

«Historien om Anzyz er helt i henhold til mandatet vårt. Vi skal bidra med nettverk, kompetanse og kapital, og bidra til å gjøre en idé om til en suksessbedrift. Vi har gitt råd, vist veien gjennom virkemiddelapparatet og introdusert investormiljøer, slik at selskapet er blitt tilført nødvendig finansiering. Det som startet som en idé i 2014, er nå et selskap med lokale arbeidsplasser og internasjonale etableringer og ambisjoner», sier Sharma.

Hun har selv hatt en prosjektlederrolle for gründerteamet i Anzyz.

«Det har, som alltid, vært mange oppturer og nedturer. Slik er gründerlivet. Men vi har alltid vært der, som Anzyz sin største fanklubb. Det vil vi fortsatt være, selv om selskapet går ut av inkubatorprogrammet vårt», sier Sharma.

akselerator innoventus sør

Kickstart for kvinnelig akselerator

akselerator innoventus sørNy akselerator for kvinnelige gründere på Agder hadde take-off tirsdag 16. januar. 8 idéer skal utfordres og gründerne bak er klare for å ta det neste steget.

«Energien og delingskulturen var tydelig fra dag en, så vi ser virkelig frem til videre løp. Det viktigste fra start er å komme til kjernen i problemet de skal løse. Finne hvem som er de første kundene- de som har størst behov for produktet eller tjenesten. Gjennom lean startup-metodikk skal idéene testes ut og tilbakemeldinger fra potensielle kunder vil forme idéen underveis», sier Kristine Ribe-Christensen, forretningsutvikler i Innoventus Sør.

Det er lagt opp et tett program over 3 mnd, der gründerne skal igjennom workshops og fagsamlinger. Idéene skal testes og gründerne skal utfordre hverandres tankesett. Målet er at de enkelte har en god forståelse av hvilket marked de skal inn i. De tidlige avklaringene vil bidra til å øke sannsynligheten for å lykkes med idéen på lengre sikt.

«Akseleratoren skal bidra til å øke sannsynligheten for å lykkes ved oppstart. Ved å komme til kjernen i problemet på et tidlig stadie, vil elementære markedshindringer -og muligheter avklares før mye tid, ressurser og penger er brukt på utviklingen. Vet du hvilken jobb du skal løse for kunden og hvem kunden er, kan du få en raskere og mer treffsikker lansering under oppstart, sier Rannveig Tobiassen, forretningsutvikler i Innoventus Sør.

Gründerne som er tatt opp i akseleratoren:

Wannado- Tone Pernille Sivertsen

TROA- Veronica Dalen

Swatland AS – Hanne Elisabeth Swatland

Our Familiy Software AS – Marthe S. Tuseth

Madame TE – Tove Esnault

Forbedringsconsult – Hilde Hovland

Always Cargo AS – Birgith Rosseland

AERSEA AS – Vera Szabo

 

«Akseleratorsatsningen er viktig for å øke andel kvinnelige gründere i regionen. Etter å ha fått inn mange søknader, vet vi det er et stort potensiale vi gleder oss til å se fortsettelsen av. Vi er veldig glade for at våre samarbeidspartnere DNB og Kristiansand Kommune er med og legger til rette for at vi kan skape et solid tilbud til gründerne», sier Kamilla Sharma

>> Les mer om akseleratoren her.

 

   

Anzyz og bent høie

Anzyz Technologies ekspanderer internasjonalt

Foto: Anzyz Technologies presenterte seg tidligere i år for Helse -og omsorgsministeren

Inkubatorbedrift Anzyz Technologies begynner sin internasjonale ekspansjon ved å åpne et nytt kontor i Stockholm.

Kontoret åpner formelt 1. januar 2018 og vil være et rent salgs/markedskontor. Selskapets målgruppe er store bedrifter med store datamengder og i Sverige er det i dag ca 500 bedrifter med mer enn 1 milliard i årlig omsetning. For Anzyz vil dette være et spennende første steg utenfor Norge.

«Vår erfaring fra Norge er at vår løsning passer best for bedrifter med store datamengder, noe som sammenfaller med bedrifter som har stor omsetning og mange ansatte.  Vi har derfor valgt Stockholm som vårt første steg i vår internasjonalisering, da Stockholm har 100 bedrifter med mer enn 10 mrd i omsetning sier Administrerende direktør», Svein Olaf Olsen.

Videre ser Anzyz Technolgies at Stockholm under de seneste årene har etablert seg med en rad ulike Unicorn selskaper (selskap med et markedsverdi på mer enn 1 milliard dollar), samt er ledende innom Helse i Norden hvor de håper å kunne dra nytte av deres referanse fra Sørlandet Sykehus. Strategien vil i hovedsak være den samme som for tidligere salgscaser i Norge.

Anzyz ble etablert 2014 og er bygd rundt en teknologi utviklet av professor Ole Christoffer Granmo – Universitetet i Agder. Granmo har brukt 10 års forskning på algoritmer som base for en ny og effektiv metode for språkanalyser, som ennå ikke er publisert. Bedriften er lokalisert i Kristiansand med 8 ansatte og har brukt nærmere 14 millioner i produktutvikling.

«Etableringen av et eget kontor i Stockholm gir oss viktig lokal tilstedeværelse og vil bidra til en best mulig spredning av teknologien utviklet her i Agder», sier Olsen.

Stockholms-kontoret har foreløpig en person som er tilknyttet fra rådgivningsfirmaet Analysys Mason ved Nils Petter Tetlie som skal bidra med etableringen av selskapet i Sverige.

Anzyz Technolgies har vært en del av inkubatoren til Innoventus Sør med tett oppfølging siden 2014. Selskapet ble tidligere i år verdsatt til MNOK 50. Innoventus Sør er veldig stolte av alt Anzyz Technologies har fått til, og ser frem til en spennende fortsettelse i selskapet, nå også internasjonalt.

Ny samling for kvinnelige gründere!

Velkommen til samling for kvinnelige gründere 15. november i Gründeruka Agder!

Vi gjentar suksessen fra i mars, og inviterer kvinnelige gründere som har nye idéer eller allerede etablert bedrift. Nytt er lansering av akselrator for kvinnelige gründere som starter i januar.

Påmelding til kontakt@innoventussor.no

Obs! Begrenset med plasser.