Skip to main content
Innoventus næringsliv

Satser mot næringsliv for å bidra til å løfte Norsk industri

Det er stort fokus på hvordan Norsk industri skal løftes for å møte global konkurransekraft i rask endring. Sentralt i omstillingsarbeidet er innovasjon i etablerte bedrifter og etablering av nye virksomheter som kan skalere og ansette flere medarbeidere. Infact gjennomførte nylig en telefonundersøkelse mot 200 ledere i bedrifter med under 20 ansatte. Denne viser at kun en av fire ledere har en plan for hva de skal gjøre når det gjelder digitalisering, og at svært mange ønsker hjelp(Kilde).

«Koordineringen både regionalt og nasjonalt er vesentlig, og derfor et av våre fremtidige satsningsområder. Innoventus Sørs rolle som brobygger mellom industri og virkemidlene skal styrkes ytterligere fremover», sier Kamilla Sharma.

 

Satser mot nye forretningsmuligheter i SMB’er

Forretningsutvikler Kristine Ribe-Christensen er fagansvarlig for industri i Innoventus Sør. Ribe-Christensen har lang erfaring med å lede tverrfaglige prosjekter og programmer med høy verdi innen IT, Telecom og Oljeindustrien. Hennes breddekompetanse består bl.a. av kommersielle egenskaper og operativ forståelse i verdikjedene. Kombinasjonen gir evne til å se verdien for kundene, deres situasjon og nye forretningsmuligheter som styrker lønnsomheten til selskapene. Kunnskapen og erfaringen vil fremover benyttes sterkere inn mot SMB’er for å sikre konkurransekraft i den digitale utviklingen.

«Strategisk forretningsutvikling og innovasjon handler om å se nye muligheter. Selv om verden har endret seg fundamentalt de siste årene, anvender organisasjoner ofte tradisjonelle tankegods med utgangspunkt i produktinnovasjon. Innoventus Sør har arbeidet tett opp mot gründere og forskningsmiljø gjennom mange år – og har opparbeidet en solid verktøykasse bygget på erfaring og anerkjent metodikk innen innovasjonsfaget. Kunnskapen og verktøyene skal nå benyttes sterkere inn mot SMB’er for å skape nye forretningsmuligheter- og modeller, sier Ribe Christensen.

 

Modne virksomheter har noe å lære av gründervirksomhet

«Vi ønsker å bistå bedriftene med å etablere en grunnmur som gjør at de blir klare for å møte fremtidens utfordringer. Vi kan tilføre ny kunnskap om hvordan bruke nye verktøy innen innovasjonsledelse for økt konkurransefortrinn og lønnsomhet. Det er nyskapende ideer som former fremtiden – og som bedriftene skal leve av i tiden fremover. Som intraprenør av natur, engasjeres jeg av å jobbe kreativt med sammensatte team. Jeg ser frem til å bidra inn mot selskapene og utfordre de til å tenke nytt», sier Ribe Christensen.

Historien viser at omstilling tvinger seg frem i alle selskap over tid – og at også modne selskaper over tid må tenke nytt for å overleve. Det som har gitt suksess frem til i dag, sikrer nødvendigvis ikke den samme posisjonen i morgen.

 «Vi er inne i en tid hvor vi kontinuerlig må finne nye løsninger på gamle problemer, samtidig som vi også må finne nye løsninger på helt nye problemer. Den fjerde industrielle revolusjonen rammer bedrifter og ansatte fra flere hold. Trendene vi ser rundt oss – digitalisering og tjenesteinnovasjon – er avgjørende for hvordan verdier skapes i tiden fremover. Dette gir grunnlag for helt nye forretningsmodeller», påpeker Ribe Christensen.

Teknologien utvikler seg i en eksponentiell hastighet, samtidig som inntektene i økende grad kommer fra tjenester og ikke produkter.

«Det er avgjørende å forstå hvordan informasjon, data og systemer støtter opp om viktige prosesser i virksomheten – og ikke minst forstå hvordan digitalisering, robotisering og automatisering påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift. Jeg ser frem til å utfordre selskap, gi de forståelse av hvordan de kan endres og oppnå konkurransefortrinn av det», avslutter Ribe Christensen.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe her

Offisiell åpning av TENK Innovasjonslab i Tvedestrand

TENK-Senteret i Tvedestrand har lab- og testfasiliteter, kombinert med bred kompetanse på huset. 20. juni var det offisiell åpning av senteret, i regi av Tor Arne Hauge.

«Det er utrolig godt tilrettelagt med infrastruktur, lab og kompetanse. Gründererfaringen de på huset har, og teft til å lykkes kommersielt med prosjekter har stor verdi for de som benytter senteret. Det å være en del av noe som noen har skapt tidligere, gjør det veldig attraktivt», sa Asle Pedersen (forretningsutvikler, Innoventus Sør) under åpningen.

Asle Pedersen

Det begynte med Tvedestrand Næringshage i 2004. I løpet av fem, seks år bidro miljøet til å skape 20 selskaper med mer enn 70 arbeidsplasser. Nå er TENK-senteret etablert med mål om å bidra til å skape ytterligere 20 bedrifter med 80 arbeidsplasser innen fem år(kilde: Tenkinnovasjon.no). Innovasjonssenteret rommer allerede åtte ulike virksomheter med kompetanse innenfor teknologi, energi og kraft, men også innenfor regnskap, distribusjon og eiendom.

Anne Torunn Hv«TENK InnovasjonsLab er et innovasjonsmiljø for gründere som vil utvikle noe nytt, en møteplass for teknologi og spennende ideer, samtidig som de også har et test- og prototyplaboratorium som vil være interessant for etablerte  bedrifter. Dette sammen med koplinger til norske og internasjonale nettverk vil ha verdi for både SMB’er og grundere i regionen!», sier Anne Torunn Hvideberg, Næringssjef i Tvedestrand Kommune og styremedlem i Innoventus Sør. 

Den sterke innovasjonstakten på Agder presentert for Siva og Departementene

Fra Venstre: Kamilla Sharma(Adm. Dir. Innoventus Sør), Kjersti Spjøtvold(Direktør Innovasjon, Siva) og Elisabeth Maråk Støle(Styreleder Siva)

 

Nok et år viser SSB at det er en betydelig mervekst og høyere verdiskaping for bedrifter i Sivanettverkets inkubatorer og næringshager. I dag fikk Sivas ledergruppe og eierne Nærings- og Fiskeridepartementet og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet presentert hvordan Agders styrker bidrar til dette. 

For å få en økt innsikt i Agder-regionens kapasiteter, var Innoventus Sør vertskap for å presentere arbeidet som sikrer gode vilkår for morgendagens verdiskaping i regionen. Inkubatorselskap Anzyz Technologies ble også presentert av CFO Steffen Sagafoss, med CEO, Svein Olaf Olsen på skype fra Torino. Selskapets reise i ulike faser siden oppstart i 2014, bekreftet i praksis hvordan inkubatorprogrammet fungerer.
«Det skjer utrolig mye på Sørlandet, og det skjer fort. I dag har vi fått frem det unike samspillet i innovasjonsmiljøet på Agder. Hvilke muligheter det etablerte samarbeidet og våre kapasiteter gir morgendagens verdiskaping i regionen», sier Kamilla Sharma.
Næringshagene og Fylkeskommunen var også representert av Are Østmo (Lindesnesregionen Næringshage), Christiane Skage(Lister Nyskaping) og Steinar Eilertsen (Vest Agder Fylkeskommune). Viktige satsingsområder som SKAP Folkehøyskole og Aqualab ble lagt frem.

 

Representantene fra Nærings- og Fiskeridepartemenetet og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet la vekt på hvordan de ulike programmene fungerer sammen. Spesielt samspillet mellom inkubatorprogrammet og forskningsrådets program FORNY2020.

 

Resultatene i SSB’s rapport indikerer at deltagelse i Sivas programmer er en faktor som øker sannsynligheten for suksess. I tillegg noe som bør vektlegges når andre virkemiddelaktører tildeler støtte.
«Vår opplevelse er den samme, basert på tilbakemeldinger og kundeundersøkelser fra selskapene vi jobber med. Vi ser også tydelig at samarbeidet med andre aktører i økosystemet resulterer i at selskap kobles fortere opp mot riktig virkemiddel og kompetanse», avslutter Kamilla

Katalysator for vekst og nyskaping på Agder

Etter høy aktivitet og stor etterspørsel etter våre tjenester ble det igangsatt strategiprosess fra styret som startet i desember.

Som innovasjonselskap må Innoventus Sør kontinuerlig tilpasse seg omverden, der samspill med offentlig, akademia og næringsliv er elementært. I den digitale utviklingen med flere bærekraftige løsninger, skal selskapet være med å løfte regionens økosystem for innovasjon til nye høyder.

«Innoventus Sør spiller en viktig regional rolle som katalysator for vekst og nyskapning i Agder. Samarbeid er nøkkelordet for oss. En tett dialog og med hele økosystemet på Agder er derfor helt sentralt. Vi har i løpet av de siste årene sett større satsinger blitt realisert, feks MIL og nå Future Materials. Universitetet fortsetter å vokse og regionens forskningsinstitutter blir endel av Norce, Norges neste institutt. Kombinert med kompetansen regionen har innenfor mange industrier og næringer skaper derfor mange nye muligheter, også for Innoventus Sør. Disse mulighetene ønsker vi å være en del av og påvirker selvsagt våre strategier og mål, sier styreleder Thor Arne Håverstad.

Eiere, samarbeidspartnere og gründerne setter retning

For at Innoventus Sør skal kunne evaluere, utfordre og støtte morgendagens vekstbedrifter, har utviklingen i markedet og hvordan regionens kapasiteter legger til rette for mulighetsrom blitt vurdert. Kartlegging av innspill fra eiere og samarbeidspartnere, samt kundetilfredshetsundersøkelse fra gründere har bidratt med viktig innsikt og retning.

Selskapet har over flere år hatt svært gode resultater. Innovasjon og omstilling vil i økende grad bli nødvendig for å være konkurransedyktig både som bedrift og som region. Innoventus Sør blir derfor en viktig samarbeidspartner for fylkeskommunen i fremtiden, sier Steinar Eilertsen og Kenneth Andresen, Vest-Agder Fylkeskommune.

Selskapets rolle som Siva-inkubatorForny-aktør, regionsutvikler og Presåkornforvalter gir mange muligheter for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. For selskapet er det derfor essensielt at våre tilbud og tjenester møter behovene som er og kommer.

Som innovasjonsselskap er vi helt avhengige av å være frampå og nysgjerrige på morgendagens teknologi og markedsbehov. Vi lever i en tid med uforutsigbarhet og raske endringer. For at selskapet skal fortsette å tilby tjenester som styrker mulighetene til morgendagens vekstbedrifter, har strategiprosessen adressert viktige drivkrefter og kapasiteter som er med på å legge til rette for dette i tiden fremover, sier Kamilla Sharma.

 

Økende etterspørsel og høy aktivitet i Sivanettverket

Antall nye bedrifter som tas inn i Sivas inkubatorer og næringshager har økt kraftig viser ferske tall for 2017.

Innoventus Sør tok i 2017 opp 11 nye selskap i inkubatorprogrammet, og opplever økende etterspørsel og høy aktivitet. I fjor vurderte selskapet mer enn 200 ideer, jobbet med 45 oppstartsselskaper og hadde 29 prosjekter i kommersialiseringsfase.

– Vi er kommet lenger ut i omstillingen etter oljeprisfallet. Mens tidligere år var preget av kvantitet, var 2017 preget av kvalitet når det gjelder nye ideer som forelegges oss», sier Sharma

8,6 mrd. i verdiskaping

På landsbasis genererer bedrifter tilknyttet Sivas inkubatorer og næringshager 8,6 milliarder i verdiskaping hvert år. Analysene forteller også at bedrifter tilknyttet Sivas innovasjonsinfrastruktur presterer bedre enn andre. Tall viser at bedriftene i Innoventus Sør-porteføljen omsatte for nesten en milliard kroner og bidro med 170 millioner i verdiskaping (driftsresultat+lønnskostnader) det siste året.

Om SIVAs inkubatorprogram

Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping.Tjenester som gis er f.eks. forretningsutvikling, kommersialisering og mentorering. Bedriftene får tilgang til relevante nettverk, finansiering og et sterkt utviklingsmiljø. Siva har 35 inkubatorer i Norge som drifter programmet.

Økt tildeling fra Forskningsrådet

Forskningsrådet gir Innoventus Sør mer penger til å kommersialisere forskning på Sørlandet.

I 2016 og 2017 fikk Innoventus Sør to millioner kroner av Forskningsrådet for å ta resultater av forskning ved Universitetet i Agder, Teknova, Sørlandet sykehus og andre forskningsinstitutter på Agder, ut i markedet. For 2018 er tildelingen tre millioner.

– En klar tillitserklæring! Forskningsrådet har åpenbart vært fornøyd med hvordan vi har forvaltet tildelte midler de siste årene, i og med at tildelingen nå øker med 50 prosent, sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

I desember 2017 erklærte hun at det aldri har vært enklere å være gründer på Sørlandet. Hun viste til at økosystemet for innovasjon, det vil si summen av myndigheter, organisasjoner, selskaper og privatpersoner som arbeider for og med innovasjon, var nærmest komplett. Det gir grunnlag for en kortere vei fra idé til nystartet selskap, og fra nystartet selskap til en levedyktig vekstbedrift.

Nå har enda flere brikker falt på plass. I tillegg til den nevnte, økte bevilgningen fra Forskningsrådet, er økosystemet utvidet med en pott på to millioner kroner i såkalte presåkornmidler. Dette er offentlige penger som kan brukes i en fase der risikoen er høy og private midler ofte vanskelig å få tak i.

– Tidligfase-kapital har til nå vært fraværende på Agder. En pott på to millioner kroner, som skal matches med private midler, vil styrke Sørlandet og bringe flere ideer gjennom en kritisk fase av utviklingen, sier Sharma.

Hun beskriver innovasjonstakten på Sørlandet som høy. I 2017 vurderte Innoventus Sør mer enn 200 ideer, jobbet med 45 oppstartsselskaper og hadde 29 prosjekter i kommersialiseringsfase.

– Vi fikk presentert noen færre prosjekter i fjor enn året før, men til gjengjeld var kvaliteten på prosjektene bedre enn tidligere, sier Sharma.

Tall fra 2016 viser at bedriftene i Innoventus Sør-porteføljen omsatte for nesten én milliard kroner og bidro med 170 millioner kroner i verdiskaping (bedriftsresultat + lønnskostnader).

julerakett

Aldri vært enklere å være gründer på Sørlandet

isør verdiskaping2017-Det har aldri vært enklere å være gründer på Sørlandet. Økosystemet for innovasjon er styrket, og samspillet mellom aktørene er bedre.

Det sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør. Hun ser tilbake på et 2017 som brakte flere gode nyheter for gründere og unge selskaper på Sørlandet.

«Det vi kaller økosystemet for innovasjon, altså summen av myndigheter, organisasjoner, selskaper og privatpersoner som arbeider for og med innovasjon, er nærmest komplett nå. Det gir grunnlag for en kortere vei fra idé til nystartet selskap, og fra nystartet selskap til en levedyktig vekstbedrift», sier Sharma.

  • I vår ble Såkornfondet for Telemark og Agder-fylkene fulltegnet av private investorer, slik at det utløste 150 millioner kroner fra Staten og ble etablert med samlet investeringskapital på 300 millioner kroner. Det gir selskaper over hele landet, men mest i sør, økt tilgang til nødvendige kapitalmiljøer for å realisere ideer og skape vekst.
  • Mechatronics Innovation Lab åpnet i Grimstad i august. Det nasjonale pilottest-laboratoriet har investert tungt i nytt utstyr og kompetanse som vil komme hele landet, men spesielt Sørlandet, til gode. MIL blir et tyngdepunkt for innovasjon og nyskaping, og et etterlengtet laboratorium hvor selskaper og gründere kan teste og videreutvikle sine ideer.
  • I november fikk Sørlandet tildelt et katapultsenter. FutureMat skal tilby materialtekniske tjenester i en sirkulær økonomi og bidra til å utvikle avanserte materialer og produkter. Senteret vil bidra til at norske bedrifter også i framtiden har ledende globale posisjoner.
  • Innoventus Sør fikk penger og status fra Forskningsrådet til å kommersialisere forskningsbaserte ideer på Sørlandet, spesielt fra Universitetet i Agder, Teknova og Sørlandet sykehus.

«Kompetansemiljøet vårt er supplert med flere virkemidler. Samtidig er samspillet mellom klynger, næringshager, etableringssentrer, kommuner, fylkeskommuner, statlige institusjoner og kapitalmiljøer styrket i løpet av 2017. I sum vil dette føre til flere bedrifter, flere arbeidsplasser og større verdiskaping i landsdelen vår», sier Sharma.

Innoventus Sør har vurdert mer enn 160 ideer i løpet av 2017. Flere av disse har fått plass i inkubatorprogrammet, som nå teller 31 bedrifter.

«Vi er kommet lenger ut i omstillingen etter oljeprisfallet. Mens fjoråret var preget av kvantitet, har 2017 vært preget av kvalitet når det gjelder nye ideer som forelegges oss», sier Sharma.

Hun har ledet et selskap som i løpet av året har flyttet hovedkontoret fra Kunnskapsparken til sentrum av Kristiansand. Her er Innoventus Sør samlokalisert med forskningsinstituttet Teknova og industriklyngen GCE NODE. Flyttingen er basert på en strategi om å sitte tett på gode samarbeidspartnere. I Arendal har Innoventus Sør kontor i nærheten av Eyde-klyngen og etablerersenteret, i Grimstad i nærheten av Innovasjon Norge, Teknova, UiA og Mechatronics Innovation Lab, og på Gimlemoen i Kristiansand har Innoventus Sør kontor i nærheten av UiA, Agderforskning og Forskningsrådet.

«Vi har mye igjen for å sitte tett på disse sentrale forsknings- og innovasjonsmiljøene. Her skaper vi også plass for bedriftene i inkubatorprogrammet. Alle er tjent med en slik samlokalisering», sier Sharma.

Mechatronics Innovation Lab

Samarbeid med Mechatronics Innovation Lab styrker infrastruktur for innovasjon

Innoventus Sør og Mechatronics Innovation Lab (MIL) skrev nylig samarbeidsavtale for å legge til rette for utvikling og kommersialisering av nye produkt- og forretningsidéer. Aktiviteter innen FoU, innovasjon, eksperimentell utvikling, teknologidemonstrasjoner er blant arbeidet som kan bidra til dette med MIL som infrastruktur.

«Vårt formål er å styrke industriens innovasjonsevne ved å tilby en rekke testtjenester som i dag ikke finnes i Norge. Dette vil redusere tiden fra innovasjon til markedsintroduksjon for nye produkter og teknologier og derved styrke kundenes konkurranseevne», sier Bernt Inge Øhrn, daglig leder i Mechatronics Innovation Lab.

MIL er et verdensledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder. Laben er en del av den nasjonale infrastrukturen for pilot-testing og eksperimentell utvikling av produkter, systemer og tjenester. Særlig til offshoreindustrien og til produksjons- og materialprosessindustriene.

«Med et verdensledende senter i regionen, ser vi større muligheter for utvikling av teknologi. Både for kommersialisering av forskningsprosjekter, oppstartselskap og ikke minst knoppskyting fra etablert næringsliv. Nye bedrifter vil oppstå med mulighetene MIL legger til rette for, og vi ser frem til det videre samarbeidet mot kommersialisering av nye produkt- og forretningsidéer», sier Kamilla Sharma, Innoventus Sør

Se fler bilder på MIL’s facebook.

Innflytting/opppussing

Vi har flyttet inn i nye lokaler

Innoventus Sør flyttet inn i nye lokaler i sentrum av Kristiansand i starten av juni (Tordenskjoldsgate 9, 5 egt). Her samlokaliseres innovasjonsselskapet med Olje og offshoreklyngen GCE NODE og forskningsinstituttet Teknova. Samtidig har Innoventus Sør fått nytt kontor på Campus Kristiansand (Kunnskapsparken, v/Agderforskning), i tillegg til hovedkontor på campus Grimstad og kontor i Arendal.

Til det beste for gründerne og regionsutviklingen

Å styrke økosystemet for innovasjon til det beste for gründerne og regionsutviklingen er et av Innoventus Sørs fokusområder. Selskapet arbeider aktivt med å forsterke samspillet mellom aktørene og skape riktige og nødvendige koblinger. DNB skrev nylig artikkelen «Innovasjon vokser ikke godt i siloer», der Allain Fassott bl.a. påpeker viktigheten av tilgang på riktige ressurser og kompetanse. «Hvis man spør en erfaren gründer hva han virkelig trengte første gang, så er svaret som regel tilgang på mentorer og industrieksperter som kan markedet og teknologien. Tilgang til markedet hvor de kan selge eller teste produktet sitt. Etablerte selskaper de kan samarbeide med. De søker investorer som vil bidra med både human- og risikokapital.». Innoventus Sør er opprettet for å tilføre akkurat dette for å skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter. Ny lokasjon i Kristiansand vil kunne bidra til nærhet til flere av våre samarbeidspartnere, både innenfor industri, forskningsmiljø, risikokapital og øvrig virkemiddelapparat.

Tette koblinger til relevant næringsliv og aktuelle forsknings og utdanningsmiljøer kan være avgjørende for at de gode idéene blir til nye vekstbedrifter. Innoventus Sør ønsker å skape enda flere koplinger og flere muligheter for potensielle vekstselskaper i regionen, og ser mange synergier av å være tett på aktører i økosystemet for innovasjon på Agder.

Eksempler på gode koblinger mellom inkubatorbedrifter og etablerte virksomheter er bl.a.

lokaler

Vi knytter oss nærmere industrien og UiA i Kristiansand

Innoventus Sør knytter seg nærmere industrien og UiA i Kristiansand. I tråd med våre strategiske satsingsområder får vi nærmere beliggenhet til industri og forskningsmiljø.

Fra juni vil Innoventus Sørs kontorer i Kristiansand være i kunnskapsparken på Campus, samt i Slottsquartalet i sentrum.

«Leieavtalen på Gimlemoen 13 gikk ut. I forhold til våre strategiske satsningsområder gir lokasjonene mange fordeler. Vi blir tilstede på UiA som er en sentral samarbeidspartner, samt kommer vi nærmere industri og miljø i sentrum», sier Kamilla Sharma.

Som innovasjonsselskap på Sørlandet, er vi lokalisert i begge fylker. Vi beholder tilstedeværelsen på begge campus, med hovedkontor i Teknologiparken i Grimstad, samt kontor i Kunnskapsparken i Kristiansand. I tillegg har vi kontor i sentrum i de største byene, Kristiansand og Arendal.

«Innoventus Sør har fått en viktig rolle i  Kristiansand og Agders økosystem for innovasjon og kommersialisering. Kristiansand ønsker seg flere kunnskapsmiljøer til sentrum av byen. Det finnes allerede et stort og kunnskapsrikt næringsliv og gründermiljøer der, med stort potensial for samarbeid og synergier. At Innoventus Sør nå ønsker å etablere seg i Slottsquartalet i enden av Markensgate vil berike kunnskapsmiljøer i umiddelbar nærhet og ellers i sentrum. Byen trenger mer kobling mellom de kreative miljøene, gründere, etablerte bedrifter, kapital og ikke minst offentlig sektor. Innoventus Sørs etablering i sentrum vil være et viktig bidrag!», sier Øyvind L. Laderud, rådgiver i by- og samfunnsenheteni Kristiansand Kommune.

  • 1
  • 2