Skip to main content

Hvordan katapult-ordningen kan styrke din bedrifts konkurranseevne

At store bedrifter har egne testsentre og en enorm kompetansebase, kan små og mellomstore bedrifter nå også dra nytte av.

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr bedrifter både fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk.

– Dagens løsninger og produksjonsmetoder utfordres av sterk global konkurranse, raske teknologiskift og det grønne skiftet. Evnen til å ta i bruk ny teknologi og nye metoder er avgjørende for bedriftenes fremtidige konkurransekraft. Gjennom Norsk Katapult kan både små og store bedrifter få hjelp til å akselerere utviklingen av nye, eller optimalisering av eksisterende, produkter, tjenester eller produksjonsprosesser, sier Kristine Ribe-Christensen.

Hun er inkubatorleder og forretningsutvikler i innovasjonsselskapet Innoventus Sør og medlem av det nasjonale ekspertutvalget knyttet til Norsk Katapult. Forretningsutvikleren har lang erfaring fra privat næringsliv og ulike markeder, og har gjennom sin yrkeskarriere jobbet mye med omstilling og identifisering av nye markedsmuligheter.

– Bedrifter i alle bransjer og industrier konkurrerer i stadig økende grad på å forbedre kvalitet, funksjonalitet, design og kostnadseffektivitet. Norsk Katapult er etablert for å styrke innovasjonsevnen til små og mellomstore bedrifter over hele landet, og på denne måten sikre fremtidig konkurransekraft, sysselsetting og verdiskapning i Norge. De fleste SMB-er har ikke råd til å bygge egne testsenter eller ansette spesialistkompetanse på et usikkert idekonsept i en tidligfase, men gjennom Norsk Katapult kan de også få tilgang til de store bedriftenes kompetanse og testfasiliteter, fortsetter Kristine Ribe-Christensen.

Norsk Katapult gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere, slik at ideer og konsepter utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Per i dag er det etablert og bygget opp fem nasjonale katapultsentre, hvorav ett i Agder. Future Materials er lokalisert i Grimstad, og har med seg partnere som Elkem, Resitec, MIL, Norner, Arendals Fossekompani og UiA på laget. Katapultsenteret bistår bedrifter over hele landet med sin kompetanse og infrastruktur, og har så langt i år bistått over 40 små- og mellomstore bedrifter tilknyttet SIVA-nettverket.

– Kort fortalt kan man si at katapultsentrene bidrar til en enklere, raskere og rimeligere vei fra idé til markedsintroduksjon. Mindre selskaper får mulighet til å teste ut nye, fremtidige løsninger uten at det krever store investeringer eller ekspertkompetanse internt i bedriften. Det finnes også gode finansieringsmuligheter for små- og mellomstore bedrifter gjennom SIVA-partnere som Innoventus Sør. Vi håper at flere vil benytte seg av denne muligheten og oppfordrer bedrifter til å ta kontakt for en uforpliktende samtale, sier Ribe-Christensen.

Her er noen eksempler på hvordan katapultsentrene har bistått bedrifter i 2020:

 • En bedrift som er berørt av C-19, mindre produksjonskapasitet og høyere produksjonskostnader, ønsker å se på om det er mulig å flytte produksjon hjem til Norge.
 • En bedrift som har fått nye krav fra storkunde om forpakning og emballasje får bistand til å finne optimal pakkeprosess og emballasje som tilfredsstiller nye krav.
 • En bedrift med fokus på miljø og sirkulærøkonomi får hjelp til å finne optimal materialsammensetning i et livsløpsperspektiv.
 • En bedrift i vekstfase ser etter muligheter for å effektivisere manuelle prosesser og får bistand til å undersøke alternativ teknologi som kan gi mer effektiv produksjon, samtidig som kvalitet og kostnadsnivå opprettholdes.

Behov for 200 000 kr til utvikling?

Har din bedrift fokus på forskning i innovasjonsprosessene, slik at den står godt rustet for morgendagens konkurranse? Forskning og utvikling er avgjørende elementer når det gjelder posisjonering for fremtidens marked. Trenden er heldigvis positivt stigende når det gjelder bedrifter som investerer i innovasjon, forskning og utvikling.

Nå ligger alt til rette for at din bedrift kan ta del i et forskningsprosjekt som er direkte knyttet til din virksomhet.

 «Halvparten av norsk næringsliv driver med innovasjon og nyskaping, viser undersøkelse utført for Forskningsrådet. Dette er et rekordstort tall. Men, flertallet av norske bedriftsledere mener at Norge må satse vesentlig mer»  Erik Tunstad, fagredaktør i forskning.no

Innoventus Sør er kompetansemegler og støttespiller i Forskningsmobilisering Agder. Virkemidlene som tilbys er kompetansemegling, forprosjekter, mobilitetsprosjekter og nettverksmøter. Effekten kan være økt lønnsomhet, nye konkurransefortrinn, bedre soliditet, bedre produkter og økt fokus på kvalitet. Deltakelse i Forskningsmobilisering Agder bidrar dermed til å differensiere bedriften din overfor konkurrentene.

Tenk fremover – Tenk forskning
Forskningsmobilisering Agder er et lavterskeltilbud uten krav om kunnskap innen forskning. Alle bedrifter i Agder med færre enn 250 ansatte kan søke. Forutsetningen er at bedrifter som søker ikke har nevneverdig erfaring med forskning fra tidligere. Innsatsen vil derimot bli jevnt fordelt. Forskningsmobilisering Agder kan gi inntil 50% støtte til nye forskningsprosjekter, maksimalt kr. 200.000,-

Kontakt Runar Brøvig for mer informasjon om hvordan din bedrift kan nyte godt av alle fordelene du får gjennom dette tilbudet.
Er du i en prosess med fokus på produktforbedring, konseptualisering eller tilsvarende, så kan Innoventus Sør hjelpe deg. Uansett hvilket fagområde din bedrift representerer er du velkommen til å kontakte oss, for å se nærmere på mulighetene for å søke.

 

Vi kaller det 50% innsats – 100% uttelling. Tør du la være å melde din interesse?

 

Runar Brøvig

Forretningsutvikler og Kompetansemegler

Innoventus Sør

(+47) 466 60 641

runar@innoventussor.no

 

 

 

 

 

Mechatronics Innovation Lab

Samarbeid med Mechatronics Innovation Lab styrker infrastruktur for innovasjon

Innoventus Sør og Mechatronics Innovation Lab (MIL) skrev nylig samarbeidsavtale for å legge til rette for utvikling og kommersialisering av nye produkt- og forretningsidéer. Aktiviteter innen FoU, innovasjon, eksperimentell utvikling, teknologidemonstrasjoner er blant arbeidet som kan bidra til dette med MIL som infrastruktur.

«Vårt formål er å styrke industriens innovasjonsevne ved å tilby en rekke testtjenester som i dag ikke finnes i Norge. Dette vil redusere tiden fra innovasjon til markedsintroduksjon for nye produkter og teknologier og derved styrke kundenes konkurranseevne», sier Bernt Inge Øhrn, daglig leder i Mechatronics Innovation Lab.

MIL er et verdensledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder. Laben er en del av den nasjonale infrastrukturen for pilot-testing og eksperimentell utvikling av produkter, systemer og tjenester. Særlig til offshoreindustrien og til produksjons- og materialprosessindustriene.

«Med et verdensledende senter i regionen, ser vi større muligheter for utvikling av teknologi. Både for kommersialisering av forskningsprosjekter, oppstartselskap og ikke minst knoppskyting fra etablert næringsliv. Nye bedrifter vil oppstå med mulighetene MIL legger til rette for, og vi ser frem til det videre samarbeidet mot kommersialisering av nye produkt- og forretningsidéer», sier Kamilla Sharma, Innoventus Sør

Se fler bilder på MIL’s facebook.

illustrasjon forskning

Søk om finansiering til verifisering av forskningsresultater (FORNY2020)

Forskere på Sørlandet har muligheten til å søke finansiering til forskningsprosjekter med et kommersielt potensial fra Norges Forskningsråd med hjelp fra Innoventus Sør. Som kommersialiseringsaktør kan vi bistå med mye mer enn forretningsutvikling, bl.a. verifiseringssøknad. Dette er en gylden mulighet til å få nødvendig finansiering til å utføre tester, oppskalering og videreføring av ditt forskningsprosjekt.

 

Kommersielt potensial og samfunnsmessig nytteverdi

Forskningsrådets program (FORNY2020) tilrettelegger for at det verdiskapende potensialet i forskningsprosjekter utført på offentlig finansierte forskningsinstitusjoner utløses. Verifiseringsmidler fra FORNY2020 kan søkes av kommersialiseringsaktører (Innoventus Sør) som representerer offentlig finansierte forskningsinstitusjoner, eller av nystartede bedrifter som er helt eller delvis basert på immaterielle rettigheter fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.

Om FORNY2020’s verifiseringsmidler

Programmets hovedmål er å bidra til økt verdiskaping, ved å bringe forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner frem til markedet.

Verifiseringsaktiviteter kan være:

 • avklaring av anvendelsesmuligheter og markedspotensial
 • testing av konsept, teknologi eller prototype
 • demonstrasjon
 • utvikling av forretningsmodell
 • sikring av rettigheter
 • etablering av kontakt med kunder og brukere

Slik kan verifiseringsmidlene bidra til å redusere risiko og gi industripartnere, investorer eller offentlige aktører svar på spørsmål de har, før en beslutning om å investere i utvikling av et produkt, en tjeneste eller en prosess.

Spesifikasjoner

 • 15 sider søknad
 • Budsjettramme: 2-5 mNOK
 • Varighet: 1-3 år
 • 80% finansiering og minst 20% eget bidrag fra institusjon eller næringslivspartner

(Forbehold om endringer)

Søknadsprosess

 • Søknadsfrist: 11. oktober.
 • Kom i kontakt med oss så snart som mulig.
 • Vi jobber kontinuerlig med evaluering av prosjektforslaget og søknadsforberedelser for de kvalifiserte prosjektene.
 • Etablering av prosjektet og søknadskrivingen bør starte så snart som mulig.

Kontakt oss hvis du har spørsmål. Vi ser frem til å høre fra deg.

 

 

forskningsrådet

4,6 millioner kroner fra Forskningsrådet

Bildet (f.v.): Siren M. Neset (Forskningsrådet), Kamilla Sharma (Innoventus Sør), Kristina Maria Walker-Nordlöf (UiA Nyskaping) og Frank Reichert (UiA).

Innoventus Sør og Universitetet i Agder skal sammen omdanne forskning til bedrifter og arbeidsplasser.

Av Forskningsrådets pott på 20 millioner kroner til oppbygging av strukturforbedring, kompetanseheving og nettverksbygging, stakk Innoventus Sør av gårde med 4,6 millioner (25% av utlysningen).

“Dette er mer enn noen andre regionale innovasjonsselskaper i Norge”, påpeker Kamilla Sharma, Administrerende Direktør i Innoventus Sør.

Midlene skal brukes på tre prosjekter:

 1. Et bilateralt samarbeid mellom Innoventus Sør og UiA Nyskaping som skal styrke innovasjonskulturen ved UiA gjennom kjennskap, kunnskap og motivasjon for kommersialisering av forskningsresultater.
 1. Kommersialisering av forskningsresultater fra SFI Offshore Mechatronics, et 8-årig forskningsprogram, bestående av et sterk konsortium av sørlandske og internasjonale bedrifter og forskningsmiljøer. Innovasjonsselskapet Validé i Rogaland trekkes inn som samarbeidspartner.
 1. Kommersialisering av forskningsresultater fra helselaboratoriet I4 Helse ved UiA. Det er et mål at I4 Helse skal bli et knutepunkt for innovasjon i både offentlig og privat sektor og bidra til raskere og rimeligere endringer i helsesektoren. Sørlandet sykehus og innovasjonsselskapet Inven2 i Oslo trekkes inn som partnere.

“Med støtte fra Forskningsrådet går vi nå sammen om å utvikle innovasjonsmiljøet på og rundt universitetet. Det vil komme hele landsdelen til gode, sier Asle Pedersen, forretningsutvikler og programansvarlig FORNY2020 i Innoventus Sør.

Gjennom et tettere samarbeid med andre kommersialiseringsaktører kan vi få flere ideer raskere ut til markedet. Innoventus Sør er et godt eksempel på dette, og det er viktig for universitetet. Vi ønsker å gi forskningen merverdi ved å omforme vårt vitenskapelige arbeid til produkter, tjenester, bedrifter og nye arbeidsplasser. Vi vil bygge en enda sterkere kultur for kommersialisering, noe som er klart forankret i vår strategi, sier Frank Reichert, rektor ved UiA.

Forskningsrådet har bevilget 4,6 millioner kroner til å systematisere og intensivere arbeidet med å videreutvikle gode ideer fra Universitetet i Agder. Forskningsrådet har store forventninger.

At det kommer få ideer ut av Universitetet i Agder, skyldes ikke at universitetet har lite innovative forskere, men at det ikke har vært et godt nok mottaksapparat internt på UiA for å fange opp og videreutvikle ideene. Dette er en av grunnene til at universitetet etablerte UiA Nyskaping i fjor høst, for å styrke kommersialiseringen av egne ideer. Vi har stor tro på at samarbeidet mellom UiA Nyskaping og Innoventus Sør vil styrke dette arbeidet ytterligere, sier Siren M. Neset, regionansvarlig for Norges forskningsråd i Agder.

Se reportasje på NRK Sørlandet om midlene her.

Les artikkel om saken i FVN her