Skip to main content

Stikkord: Oppstartsbedrifter

10 tips til søknadsskriving

Bruker du KI når du skriver søknader? 10 tips til søknadsskriving

KI er en enkel snarvei når man skal skrive søknader om finansiering. Men er det egentlig så lurt? Det er ikke vanskelig å identifisere tekster som er KI- generert dersom du som søker ikke har korrigert teksten. Vi gir deg 10 tips til søknadsskriving og hvordan du kan gjøre det selv.  

KI kan være et godt hjelpemiddel, men vi mener at det er en fordel å skrive søknaden selv. Dette gjelder både for KI-genererte søknader og for de som benytter seg av profesjonelle søknadsskrivere. Som søker må du uansett ha kontroll og oversikt. Det er deg og ditt team som skal gjennomføre prosjektet. Da gjelder det å ha oversikt over hva du har søkt penger til, hvilke aktiviteter du skal utvikle og oppnå, hvilke mål, budsjett og tidshorisont på milepæler som gjelder.  

I søknader er det ofte begrensning på antall ord som kan brukes. Dersom du sliter med å holde deg innenfor, kan KI være til hjelp med å korte ned teksten. En annen snarvei som finnes er profesjonelle søknadsskrivere, dette gir like liten grad av kontroll som ved hjelp av KI. Ofte er det forbundet med en betydelig kostnad, som i praksis gir mindre finansiering til prosjektet. Unntaket er ved større søknader, som EU-søknader.  

Det er mange fellestrekk ved søknadsskriving, uavhengig av hvor du søker midler.  

10 tips til søknadsskriving for Innovasjon Norge 

1. Vær strukturert 

Start med å lage en disposisjon med hovedmål og delmål hvor du inkluderer aktiviteter. Formuler målene på en enkel måte. I søknadsskjemaet til Innovasjon Norge gjøres dette under “forretningsidé”.  

Beskriv:

 • Problemet du ønsker å løse.  
 • Hvordan du har planlagt å løse problemet.  

Bruk enkle ord, det er ikke nødvendig med kompliserte fremmedord for å overbevise saksbehandleren. Husk at saksbehandleren ikke nødvendigvis er spesialist på ditt område eller fagfelt. Unngå fyllord, vær spisset og konkret.   

«Vi skal utvikle en SaaS tjeneste som transformerer kundens arbeidsflyt og tilrettelegger for dynamisk håndtering og kontroll slik at en bedrer kvaliteten, effektiviteten og progresjon til operatørene» 

Klarer du å finne ut hva prosjektet går ut på? Ikke vi heller… 

Det kan være en fordel å ta utgangspunkt i en enkel business canvas. Ta for deg de ulike bulkene i canvaset og utdyp dette i søknaden. Det hjelper på strukturen og gir deg en pekepinn på hva du skal inkludere i søknaden.  

2. Få hjelp fra rådgiver 

Husk at du kan chatte med en saksbehandler underveis i prosessen. Om du skal søke på «Oppstart 1» så trenger du kanskje ikke å lage et fullt driftsbudsjett for 5 år fremover.  Saksbehandleren hos Innovasjon Norge skal hjelpe deg og personen er ikke en motstander. Du må gi dem argumentene for hvorfor akkurat ditt prosjekt skal få finansiering. Disse argumentene kan du bruke overfor en investor eller om du skal låne penger i banken. 

Du får også mye hjelp ved å lese hjelpeteksten til hvert spørsmål, dette gir deg en god indikasjon på hva du skal beskrive og svare ut.  

3. Vis hva som er unikt og annerledes 

Det er viktig å vise hva som er unikt, annerledes og hva som er vesentlig nytt. Dette skyldes ikke bare at finansieringen skal bidra til nyskaping, det er også fordi finansieringen ikke skal være konkurransevridende.   

«Vårt produkt vil være 30% rimeligere enn konkurrenende løsninger» – dette er i utgangspunktet ikke unikt, men om din løsning er 30% rimeligere fordi du har en helt ny produksjonsprosess kan det være innovativt og nytt.  

Det unike kan ligge i forretningsmodellen, eller at du bruker eksisterende produkter eller tjenester på en ny måte eller i andre markeder.  

Innovasjonen kan ligge i produktet, tjenesten, produksjonsmetode eller organisering.  

4. Lag en konkurrentanalyse

Du er ikke alene om å tenke «mitt produkt er unikt, og det er ingen konkurrenter eller konkurrerende løsninger». Det er alltid konkurrenter, eller konkurrende løsninger. Noen ganger er en konkurrende løsning å ikke gjøre noe – det vil si at problemet ikke er stort nok eller betydelig nok til å løse. Vis at du har kunnskap om markedet. En god metode er å lage enkel matrise som viser konkurrentene og hvilke egenskaper deres løsning har sammenlignet med din. 

Ditt selskapKonkurrent 1Konkurrent 2 Konkurrent 3
Egenskap 1
Egenskap 2
Egenskap 3
Egenskap 4
Eksempel på konkurrentmatrise

5. Beskriv fremdrift og progresjon 

Hva har dere gjort i selskapet frem til nå? Beskriv fremdriften dere hatt frem til nå.  

 • Har du fått med deg noen i teamet?  
 • Har du pratet med kunder?  
 • Vil de betale for produktet eller tjenesten som du skal utvikle? 
 • Hvor mye vil de betale? 

Innovasjon Norge (og andre som investerer) ser etter om du har klart å redusere risikoen i prosjektet. Risiko og usikkerhet er to sider av samme mynt; reduser usikkerheten, og risikoen i prosjektet går ned.  

Les saken Redusert risiko gir økt verdi 

Om du har svar og uttalelser fra potensielle kunder, viser dette at du har tatt grep for å redusere risikoen. Andre risikoreduserende tiltak kan være å få med seg avgjørende personer i teamet, eller du har noen som vil investere; dette er markedssignaler og tegn på anerkjennelse.  

6. Beskriv forhold som tilsier at kundene vil ha produktet eller løsningen 

For B2B (business to business) er det ofte enklere å få denne type bekreftelser, enn de som jobber B2C (business to consumer).  

En bekreftelse kan være:  

 • inngått en intensjonsavtale, pilotavtale eller til og med et salg.
 • Flere kunder vil betale for løsningen, og forplikter seg gjennom en kjøpskontrakt.  

Dette er en veldig god markedsavklaring. I tidlig fase er det utfordrende å få denne type bekreftelse. Da er man ofte usikker på pris og må teste produktet før det lanseres osv.  

Det finnes andre måter å dokumentere kundenes eller markedets kjøpsvillighet:  

 • Inngå intensjonsavtale med kunde eller samarbeidspartner, 
 • Få uttalelser fra potensielle kunder, eksperter og/eller distributører, 
 • Etabler samarbeid med pilotkunde.  

Annen annerkjennelse kan være at investorer med kjennskap til bransjen ønsker å investere, eller at du har fått knyttet til deg eksperter på området, for eksempel i et advisory board, ekspertpanel, eller i styre. Legg ved uttalelsene og/eller avtaler som dokumentasjon.   

For B2C er det ofte vanskeligere å skaffe bekreftelse, men anerkjennelsen som er beskrevet i avsnittet over styrker også et B2C prosjekt. Du kan få kunder til å sette seg på en bestillingsliste, slik at du får kontaktinfo og kan gjøre kundeundersøkelser. En annen metode er å beskrive relaterte produkter og tjenester som sier noe om behovet for det du vil utvikle.  

Jo mer forpliktende en bekreftelse er, jo bedre er det.  

7. Offentlige finansieringsordninger fokuserer på trippel bunnlinje og FNs bærekraftmål 

Løser ditt prosjekt utfordringer i samfunnet? Gir det positiv miljø- og samfunnseffekt i tillegg til at det er bedriftsøkonomisk lønnsomt? Beskriv hvordan, og prøv å være konkret. 

FNs bærekraftmål er viktige, og det offentlige virkemiddelapparatet skal jobbe for at Norge bidrar til bærekraftsmålene. Se på mål og delmål, og om ditt prosjekt bidrar. Knytt gjerne prosjektet opp mot ett eller flere av bærekraftsmålene. Beskriv hvordan du bidrar til å nå målene. Det er ekstra positivt dersom du kan beskrive både positiv og negativ påvirkning, og hvordan du skal håndtere dette.  

8. Har du gjennomføringsevne? 

Det offentlige virkemiddelapparatet må, på samme måte som investorer, ha troen på at du klarer å gjennomføre prosjektet. 

Gjennomføringsevne har mange aspekter:  

 • har du tilstrekkelig økonomi (egenfinansiering)? 
 • har du et godt team og dekker du kritiske faktorer i prosjektet?  
 • Har du personer i teamet som f.eks. kan kode om dette er en viktig del av utviklingen? 
 • Har du tilgang til andre ressurser? 

En SWOT-analyse kan hjelpe deg med å identifisere styrke, svakheter, muligheter og trusler og kan si mye om gjennomføringsevnen. Hva er realistisk for ditt team å oppnå? 

NytteSkade
Interne faktorerS – STYRKERW – SVAKHETER
Eksterne faktorerO – MULIGHETERT – TRUSLER
SWOT-analyse

Når en utvikler noe nytt er det som regel forbundet med risiko, og det er dette Innovasjon Norge skal bidra til å redusere gjennom sin finansiering. Dersom prosjektet ditt ikke har elementer som er forbundet med risiko og usikkerhet, er det mindre sannsynlig at en får finansiering. Vær balansert og beskriv risiko, og hvordan du har tenkt til å redusere og håndtere risikoen. 

9. Hva skal dere gjøre i prosjektet? 

Husk at et prosjekt skal være klart definert i omfang og tid. Det vil si at det har en planlagt start og en slutt. Du skal si noe om hva som skal gjøres og hva det vil koste. 

Innenfor prosjektet har du ulike aktiviteter, disse vil ha ulike kostnader og kan ha ulik start- og sluttdato. Beskriv kostnader og vær realistisk. Dette gjelder kun for de aktivitetene du søker finansiering til, og ikke “hele” utviklingen av selskapet. Tenk gjerne i «arbeidspakker» som naturlig hører sammen. 

Om du har vært strukturert og beskrevet et hovedmål, delmål og aktiviteter vil det være lettere å skissere prosjektet med tilhørende aktiviteter og kostnader. 

Prosjektstart -| Aktivitet 1 |————————————————————– Prosjektslutt

Prosjektstart ——–| Aktivitet 2 |—————————–| Aktivitet 3 |———— Prosjektslutt

10. Er det lurt å bruke kunstig intelligens til søknadsskriving?

Tilbake til KI – er det lurt å benytte? Jeg tror en med fordel kan bruke KI til å lage første utkast på en tekst, men vær kritisk og husk at det er du som er eksperten når det gjelder din ide!  

Redusert risiko gir økt verdi 

Enhver gründer, ethvert oppstartsselskap, trenger investorkapital for å oppnå suksess. I hvert fall selskaper som ønsker rask og eksponentiell vekst, hvor internasjonale marked og eksport er målet. Det er disse selskapene vi jobber med. 

Å hente kapital er krevende, og det har det alltid vært. Hvorfor er det slik? Jo, fordi investorer, både institusjonelle, venturekapitalister og business angels, ikke liker risiko. Det offentlig liker heller ikke for høy risiko når tilskudd skal bevilges. Økt risiko reduserer sannsynligheten for avkastning. Ved høy risiko så kreves en høyere risikopremie fra investorene, og derfor lavere verdivurdering på oppstartsselskaper. Ved for høy risiko er en investering utelukket for mange profesjonelle investorer. 

Slik går du frem for å redusere risiko 

Vi anbefaler at det jobbes systematisk med å skaffe data som reduserer risiko. Begynn derfor med å avdekke de største risikofaktorene i din forretningsmodell. Hva er potensielle dealbreakers for utviklingen av selskapet ditt? I tidlig fase så handler det ofte om spørsmål som: 

 • Løser vi et viktig problem? 
 • Er det villighet til å betale for vår løsning på problemet? 

Finn ut hvem kunden og brukeren din er  

Disse to sentrale spørsmålene må besvares. Eksempelvis så kan antall brukere av en tjeneste være et bevis for at man løser et viktig problem. Likevel så holder det ikke nødvendigvis med et antall brukere. Hvordan fikk man disse brukerne? Er det eksempelvis brukt urimelig mye tid og penger på markedsføring, eller kom brukerne gjennom jungeltelegrafen? Fra brukere som har sett annonser eller besøkt nettsiden, hvilken konverteringsrate har man? Svarene på disse spørsmålene sier noe om det er mulig å skaffe seg nye brukere på en effektiv måte som skalerer fornuftig økonomisk.  

Definere og teste hypoteser som kan redusere risiko

Andre viktige faktorer som representerer usikkerhet eller risiko må også reduseres. Dette kan for eksempel gjøres ved å definere hypoteser. En god hypotese kan formuleres som for eksempel «minimum X% av bedrifter vi kontakter på telefon opplever problemet og vil kjøpe produktet vårt til kr Y per stykk». En hypotese definert på denne måten kan bekreftes eller avkreftes, og slik fjerne risiko relatert til etterspørsel og betalingsvilje i markedet. Her er det mulig å jobbe med tidlige, enkle og digitale versjoner av produktet, uten nødvendigvis å bruke millioner av kroner på å ta frem det endelige produktet. Feil heller tidlig og raskt for deretter å justere kursen etter brukerens tilbakemeldinger, enn å bruke unødvendig lang tid og mye penger før du får bekreftelsene du trenger.  

Andre viktige spørsmål som må besvares på en god måte er: 

 • Hvem er de første kundene? 
 • Hvordan skal vi selge? 
 • Hvilken pris skal vi ta? 
 • Hvordan når vi kundene? 

Hent markedsinnsikt, test og skaff pilotkunder 

I tillegg til metodene nevnt over, så kan selskapet også redusere risiko i disse spørsmålene med metoder som involverer innhenting av objektive fakta som statistikk, analyser og ekspertuttalelser. Sammenligninger, som «før og etter løsningen vår», «med og uten», «metode A vs metode B» kan også være nyttig å gjennomføre. Videre er også sitater fra bransjeeksperter, uttalelser fra pilotkunder og kundeundersøkelser nyttige verktøy for å redusere risiko i prosjektet.  

Betydningen av operasjonell og strategisk risiko for resultatkjeden. 

Å redusere risiko er en kritisk faktor for enhver gründer. Ved å jobbe systematisk med å identifisere og redusere risikofaktorer, ved å støtte seg på solide data og realistiske tester, kan gründere bygge robuste forretningsmodeller. Det endelige målet er å sikre skalerbarhet i forretningsmodellen, som er en forutsetning for effektivt salg og vekst.  Oppgaven for en gründer handler i denne sammenheng om kontinuerlig læring, pivotering og risikoreduksjon. Med tilnærmingene beskrevet vil du som gründer øke sannsynligheten for å tiltrekke deg investorkapital, som igjen er essensielt for verdiskapning, vekst og suksess i markedet.   

Trenger du hjelp med å redusere risiko i ditt selskap? Send oss din ide

Lyst til å investere i oppstartsselskaper? Kontakt oss for å bli en del av vårt investornettverk

Vi er i gang – Første samling med investornettverket på Agder

En gjeng investorer, gründere og støtteapparat var torsdag 25. januar samlet i kontorene til Business Region Kristiansand for å snakke om temaet investeringer for tidligfase-bedrifter på Agder.

«Denne samlingen markerer starten for et miljø hvor investorer på Agder kan møtes for å dele kunnskap, risiko og gjøre investeringer sammen» sier Christopher Krohn, ansvarlig for kapitalnettverket til Innoventus Sør.

Vanskelig å finne investorer på Agder

Som inkubator hjelper vi i Innoventus Sør ambisiøse oppstarter med å lykkes. At du bringer noe vesentlig nytt til markedet er et krav for å bli medlem hos oss. Som følge av dette kvalifiserer de aller fleste til å motta støtte fra Innovasjon Norge. For å utløse slike midler må man tilføre selskapet tilsvarende den summen man søker i «frisk» egenkapital, ofte kalt matching-kapital.

Offentlige virkemidler skal være risikoavlastende, og funksjonen til matching-kapital er å sørge for at det offentlige ikke er de eneste som tar finansiell risiko i slike prosjekter. I resten av landet har man ofte miljøer å oppsøke for å møte investorer som vil satse og være med på reisen. På Agder er det mye vanskeligere. Det finnes bare noen utvalgte aktører som er kjent for å gjøre investeringer i oppstartselskaper her, og utfordringen er at de fleste av disse går inn på et senere steg i gründerreisen. Som et resultat må oppstartselskaper som får innvilget offentlig støtte enten stille med kapitalen selv, eller som flere av våre medlemmer måtte gjøre i fjor; finne investorer utenfor regionen.

Færre investeringer enn resten av landet

I løpet av 2023 har vi i samarbeid med Business Region Kristiansand gjennomført et prosjekt med formål om å kartlegge miljøet for tidligfase-investeringer på Agder. I kartleggingen har vi snakket med en rekke aktører som har gjort, eller har vist interesser for å gjøre, investeringer i tidligfase-selskap. Tidligfase-selskap er i kartleggingen definert som bedrifter under 5 år med mindre enn 2 millioner i omsetning.

Resultatene er ikke overraskende at aktiviteten er svært lav i forhold til andre landsdeler.

«Helt avgjørende for at selskapet ble noe av»

Vi i Innoventus Sør mener at dette er hovedårsaken til at det ikke finnes flere gründersuksesser med utspring fra Agder. Kun tre av ti oppstarter lever etter fem år. Hvor mange av disse som vokser seg ordentlig store er uvisst, men det vi vet er at å skape de virkelig store suksessene er et «volum-game».

Enormt mange må tørre å prøve for at noen få utvalgte skal lykkes med ambisjonene sine.

Flere av medlemmene våre forteller at å søke og finne en investor man har god kjemi med, er den mest utfordrende delen av å bygge selskapet sitt. Samtidig sier de som finner en investor at «Investeringen var helt avgjørende for at selskapet ble noe av».

Da er det kanskje ikke så rart at vi mangler de virkelig store suksessene med utspring fra Agder de siste årene?

Positive trender

Heldigvis ser vi positive trender i markedet. Det er flere som tør å satse. Vi vurderte i 2023 flere idéer enn i 2022, og markerte sensommeren med full inkubator for første gang i selskapets historie. Det er kult. Likevel er det bekymringsverdig å se at flere og flere av disse får en brems i utviklingen når de må søke etter matching-kapital.

Det er dette vi skal gjøre noe med.

Et miljø for tidligfase-investorer på Agder

Samlingen 25. januar markerte startskuddet for et tiltak som vil bidra for å gjøre det enklere å finne matching-kapital.

Gjennom kartleggingen nevnt tidligere, snakket vi med flere som ønsker å gjøre flere investeringer i denne typen selskap. De har forsøkt før, men selskapene er sjeldent godt nok forberedt. De ønsker også noen å sparre og dele risiko med. Dette er akkurat det vi etablerer et miljø for. Per nå er det 10 investorer med i nettverket.

Vi er endelig i gang, og tar løpende samtaler med de som ønsker å være med å skape flere suksesser fra Agder.

Nysgjerrig? Trykk på knappen under, så tar vi en uforpliktende prat for å se om dette er noe for deg.

Workshop: Sustainable readiness level

Det har stadig blitt snakket om en flodbølge av miljøkrav mot næringslivet. I år vil bølgen av reguleringer slå inn. Det vil bli stilt strengere krav til bærekraft i offentlige anskaffelser og man må vise til både god miljømessig og sosial bærekraft i tillegg til økonomisk bærekraft for å få finansiering på gode vilkår. Store bedrifter må følge EUs krav om rapportering av bærekraft som også vil prege små og mellomstore selskaper. Sustainable Readiness Level er et verktøy for å sikre positiv utvikling av bærekraftige aspekter hos oppstartselskaper.

Vi inviterer inkubatormedlemmer til workshop med mål om å aktivt innlemme bærekraft i selskapene. Hensikten er å styrke gründerselskapenes konkurransekraft ved å forberede på stadig strengere krav til bærekraft.

Workshop i Sustainable Readiness Level passer for inkubatormedlemmer som scorer fra nivå 0-2 på SRL.

Innhold

 • Innføring i lys-/skyggeanalyse.
 • Gjennomføring av lys-/skyggeanalyse for din tjenestereise.
 • Arbeid med positiv og negativ påvirkning i din verdikjede.
 • Definere tiltak til forbedringer.

Ved gjennomført workshop skal du ha definert hypoteser om både positiv og negativ påvirkning angående samfunnsmessig og miljømessig bærekraft for ditt selskap.

Denne workshopen har som mål å løfte samtlige deltakere til å kunne jobbe med nivå 3.

Innoventus Sør måler inkubatorselskapenes modenhet innen bærekraft på SRL-skalaen. Måling av bærekraftig modenhet ved bruk av SRL-skalaen ble innført fra SIVA fra 2023.

Praktisk info

DATO: 09.04.24

TID: 09:00-14:00

STED: Kristiansand


Kursholder

Ranveig Stalsberg

Ranveig@innoventussor.no


Investor Ready

For å bygge et levedyktig selskap trengs både kompetanse og kapital. Kapital er en av de avgjørende faktorene for å kunne satse fullt og helt som gründer. Offentlige tilskudd strekker ofte ikke til i det lange løp, derfor må de fleste gründere hente privat kapital. Investor Ready er et omfattende kurs for deg som vil lære mer om det å klargjøre selskapet ditt for investorer, og som har behov for å hente inn kapital til selskapet ditt for å få høy nok fart på utviklingen frem til marked.  Investor Ready er et tilbud til inkubatormedlemmer hos Innoventus Sør. Programmet kjøres i samarbeid med Ketil Wig.

Foredragsholder

Ketil Wig

Ketil Wig er brennende opptatt av gode strategier for å lykkes med forretningsidéer. Han jobber som foredragsholder, mentor for oppstartsselskaper, er engleinvestor og foreleser i masterprogram på NMBU innen corporate strategy og M&A. Tidligere har han jobbet for kjente selskaper som Deloitte, McKinsey & Co og KPMG. Han har også bygget og solgt eget selskap. 

Innhold i Investor Ready

Programmet kjøres digitalt med mulighet for fysisk samling i våre lokaler og går over fire samlinger.  Det legges i tillegg opp til 3 pitchesamlinger. Disse pitchesamlingene er obligatoriske for dem som ønsker å pitche under Pitch Party Sør i juni.  

I Investor Ready akseleratoren vil du lære om: 

 • Utviklingsfasene for et oppstartsselskap 
 • Viktigheten av en vanntett strategi  
 • Investorers kriterier og turn-offs 
 • Fokus på å løse problemet og hvorfor 
 • The “value ratio” – hvilken pris skal du selge for? 
 • Hvordan bevise at løsningen din løser et problem noen vil betale for – overbevisende kommunikasjon.  
 • Ulike typer investorpresentasjoner  
 • Betydningen av et “ja” 
 • Utvikle finansieringsplan  
 • Ulike begreper og betydningen av de  
 • Investorplan  

Målet med programmet er å gi deg større innsikt i investorprosessen, investorstrategi og grunnlag for å gjøre selskapet ditt klart til å hente investorkapital.  

Samlinger:  

Tirsdag,
30. januar

Tirsdag,
5. mars

Tirsdag,
30. april

Tirsdag,
21. mai

I tillegg vil det gjennomføres to pitchtreninger i forkant av Pitch Party Sør, som en forutsetning for å kunne pitche under arrangementet i juni.


Programansvarlig  

Runar Brøvig  

Runar@innoventussor.no  


Vårens inkubasjonsprogram

Har du en oppfinnelse eller en innovasjon som det kan gjøres forretning ut av? Eller har du nettopp startet selskap med gode ambisjoner om å få en ny løsning ut på markedet?

Innoventus Sør sitt inkubasjonsprogram er for deg som har kommet et stykke på vei i konseptutviklingen og sannsynliggjort markedspotensialet eller er på vei ut i markedet. Vi ser etter ambisiøse gründere med selskaper som har en innovativ og skalerbar forretningsmodell som understøtter FN’s bærekraftmål.  

I vår setter vi i gang med nye programmer som vil styrke ditt selskap i å lykkes på vei til kommersialisering og i markedet. Øk sannsynligheten for å lykkes som gründer, bli med på moroa og meld inn din idé. Det vil bli fokus på å gjøre selskapet ditt klart for investorer, og salg og salgsstrategi. Samtlige arrangementer er tilpasset oppstartsfasen.

Dette skjer

Investor Ready

Med Ketil Wig

Dette er et omfattende program for oppstartsselskaper med som tar for seg ulike temaer gjennom hele våren for å gjøre deg og ditt selskap klar til å hente investorpenger. Du vil blant annet lære om ulike faser i et oppstartsselskap, strategi, investorens kriterier, «value ratio» og å bygge investorpresentasjon.

Programmet går fra januar til juni.


Salg og salgsstrategi

Med ScaleupXQ

Lær hvordan du skal selge din løsning, overleve «the chasm», posisjonering mot riktig kunde, designe en skalerbar salgsprosess og hvordan du skal sette KPIer for salg.

Kurset går over fire moduler fra 7. februar – 23. mai.


Sustainable Readiness Level

Med Innoventus Sør

Krav og reguleringer knyttet til bærekraft økes stadig. Vi inviterer til workshop for å aktivt inkludere de tre dimensjonene – samfunn, klima og miljø og økonomi – hos selskapene i inkubatoren.

9. april, 09:00 – 14:00


Engleinvestordag

med lokale investorer

Mer info kommer.


GRÜNDERkveld

I samarbeid med Driv Agder, UiA Nyskaping, Bølgen Bærekraftsenter, E-waves og Business Region Kristiansand.


Kickoff

Vi kjører i gang året med kickoff for inkubatormedlemmene våre.


Pitchetrening

Bygg din presentasjon, tune den for slag og eller investorer i løpet av 3 pitchetreninger.


Pitch Party Sør

Vi gjentar suksessen fra juni 23, og gleder oss til å samle både lokale gründere og investorer fra hele landet i Kristiansand.

Juni 2024

Mer info kommer.

.


Medlemsfordeler

 • Rådgivning av Innoventus Sør sine forretningsutviklere
 • Rabaterte priser på avtaler hos samarbeidsaktører
 • Kurs og kompetanseheving
 • Tilgang til over 100 + maler, verktøy og artikler
 • Inkubatorsamlinger
 • Sosiale arrangementer
 • Nettverk og koblinger med nasjonale og internasjonale aktører
 • Drop-in kontor
 • Møteromsfasiliteter
 • Markedsføring i Innoventus Sør sine kanaler

Pris

Medlemskap i inkubasjonsprogrammet

5000 kr eks. mva / måned (75% statlig subsidiert pris).

Har du spørsmål?

Ta kontakt med inkubatorleder, Runar Brøvig

Runar@innoventussor.no

Bærekraft som konkurransefortrinn for startups på agendaen!

Arrangementet «Bærekraft som konkurransefortrinn for startups» gikk av stabelen med rekordoppmøte av Innoventus Sør sine inkubatorselskaper! Her var det et tydelig felles ønske fra bedriftene om å lære hvordan de kan bygge konkurransedyktige og bærekraftige selskap tilpasset fremtiden.

For å øke verdiskaping og konkurransekraft i fremtiden, må bedrifter jobbe aktivt med bærekraftige forretningsmodeller. Bærekraft er et diffust begrep for flere, og mange bruker dette begrepet uten å virkelig forstå hva det betyr og innebærer. Målet med seminaret var å gjøre betydningen av bærekraft konkret og relevant for inkubatorbedriftene hos oss. Dette resulterte i et yrende engasjement, som vi er stolte av å ha bragt frem i samarbeid med Innovasjon Norge, Trond Moi og Nysnø.

«Vi i Nysnø leter etter selskaper med en ambisiøs og dyktig ledelse samt en klar fremtidsplan for å utvikle klimavennlig teknologi og løsninger. Vi gjør grundige analyser av selskapet, teknologi, markedet og konkurrenter før vi investerer» – sier Investment Manager, Paal Rogdeberg hos Nysnø Klimainvesteringer. Rogdeberg ga innsikt i hvordan et investeringsselskap som Nysnø i praksis vurderer en investeringsmulighet tidlig i prosessen.

Pål Rogdeberg deler Nysnø Klimainvesteringer sine vurderinger ved investering.
Elizabeth Rojas fra Innoventus Sør, Trond Moi fra Hos Moi og Ellen Saltermark fra Innovasjon Norge har alle fortalt om hvordan startupene kan bruke bærekraft som konkurransefortrinn.
Elizabeth Rojas, Trond Moi og Ellen Saltermark

I seminaret ble bedriftene presentert for hvordan de kan bruke bærekraft som et konkurransefortrinn. Et av temaene var fordeler med å ta aktive og bevisste valg i forhold til de tre dimensjonene av bærekraft for egen bedrift, samfunnet og miljøet. Videre viste vi hva bærekraftige forretningsmodeller og trippel bunnlinje er og betyr i praksis.

Tenk utover den økonomiske bunnlinjen når du bygger forretningsmodell

Elizabeth Rojas – senior forretningsutvikler og bærekraft ansvarlig hos oss, presenterte en utvidet versjon av Business Model Canvas som vi i Innoventus Sør har laget, som inkluderer perspektivene problem, løsning og interessenter. Dette bidrar til at oppstartsbedriftene kan tenke mer helhetlig når de arbeider med sin forretningsmodell. Selskapene vil ikke være konkurransedyktige dersom de tilbyr løsninger som skaper flere problemer for samfunnet eller miljøet.

I lys av alle bærekraftutfordringer samfunnet står overfor, må alle oppstartsbedrifter jobbe med å finne helt nye og revolusjonerende måter å skape, levere og kapre verdier på som er positive for både samfunnet, miljøet og økonomien – sier Elizabeth Rojas.

Trond Moi understreker også viktigheten av dette i driften av restauranten Hos Moi, «Vi jobber for å lage nydelig mat som skaper matglede slik at folk spiser opp maten». Det dreier seg om å legge sjelen i det man gjør! Jeg investerer og setter fokus på både ansatte og råvarer. På denne måten leverer vi en unik service og opplevelser som kundene setter pris på. Dette har uten tvil styrket selskapets bunnlinje. «Å satse på flinke ansatte og passe på at de lærer og har det godt, hjelper meg til å ha førnøyde kunder».

«Det som inspirerte meg mest, var å lære mer om trippel bunnlinje. Jeg har hørt om dette konseptet før, men har ikke tatt meg tid til å gå i dybden av temaet, før dette arrangementet. Jeg syntes også at det var interessant å høre Trond Moi sin vinkling på dette: man må først og fremst ha det godt med seg selv, så de rundt seg, før man kan produsere noe skikkelig bra for kundene sine. Bærekraft er kjempeviktig om man skal bygge bedrift i dag», forteller Sven Bokn fra inkubatorselskapet Senaible.

Hvorfor blir bærekraftige forretningsmodeller viktig fremover?

Elizabeth Rojas oppsummerer med følgende punkter:

 1. Kjøpesterke forbrukere etterspør bærekraftige produkter, og at de produseres i tråd med høye etiske standarder.
 2. Store selskaper og offentlige virksomheter vil i økende grad ønske å kjøpe bærekraftige produkter.
 3. Bedrifter vil oppleve at investorer og långivere i økende grad tester forretningsmodeller mot klimarisiko og hvordan de tar samfunnsansvar.
 4. Fremtidens arbeidstakere ønsker å jobbe for bedrifter som bidrar til å løse vår tids største utfordringer.
 5. Bærekraftige forretningsmodeller er mer enn et etisk spørsmål. Det er et spørsmål om inntjening og overlevelse også.

Kundenes forventninger, lovgivning og krav fra myndighetene

Kunder i dag forventer mer enn bare gode produkter og tjenester. De ønsker nemlig å støtte bedrifter som tar ansvar for sin innvirkning på miljøet og samfunnet. Ved å prioritere bærekraft, kan oppstartsbedrifter tiltrekke seg og beholde bevisste og lojale kunder. Regjeringer over hele verden strammer inn lovgivningen rundt klima-, miljø- og menneskerettighetsspørsmål. Oppstartsbedrifter som tar hensyn til bærekraft fra begynnelsen, vil være bedre rustet til å møte disse kravene.

Siv Kristiansen og teamet, fra inkubatorselskapet Day of Week, legger ned mye arbeid i utvikle et bærekraftig matsystem. «Mat utgjør en stor samfunnsutfordring, det gjør vi i Day of Week noe med. Vi benytter teknologi, og høy kvalitetsdata i utvikling av et smart, bærekraftig og smakfullt matfat. Det er avgjørende for å forstå matens impact. For oss er bærekraftig utvikling helt sentralt. Vi ønsker å skape en arbeidskultur, hvor teamet har et driv for å bidra til bærekraftig utvikling. Vi jobber med systemendring som skal bidra til sosiale forhold – helse og kunnskap om mat, lønnsomhet for produsenter, bærekraftig bruk av naturresurser og redusert CO2 blant annet. Vår egen ESG er noe vi også jobber bevisst med. Bruk av data og Ai krever energi – og hvordan kan bidra til at gjenbruksvarme igjen benyttes til produksjon av matvarer vi i dag importerer. Samtidig være en pådriver for innovasjon innen emballasje og logistikk», forteller Siv. 

Ellen Saltermark presenterer tilskuddsordningene til Innovasjon Norge Agder

Ellen Saltermark, innovasjonsrådgiver og bærekraftskontakt i Innovasjon Norge, presenterte EUs Taksonomi, krav og muligheter for oppstartsselskaper ved finansiell støtte, prioriteringer og bærekraftkrav. For å motta tjenester fra Innovasjon Norge, må bedriftene ha et bevisst forhold til egen bærekraftrisiko og oppfylle forventninger til ansvarlig næringsliv. «Vi prioriterer prosjekter som bidrar til å skape miljø- og samfunnseffekt, og har et internasjonalt potensial.»

Elizabeth Rojas konkluderte innlegget sitt med følgende: Tenker dere ikke på alle de 3 dimensjonene av bærekraft, blir dere mindre lønnsomme, færre vil investere hos dere og dere blir utkonkurrert! Virksomheter som overlever i fremtiden, er de som tar bærekraft på alvor og handler!

Tenker du ikke bærekraft i eget selskap vil du miste investorer og bli utkonkurrert

For å være konkurransekraftig i fremtiden må din bedrift utvikle en bærekraftig forretningsmodell og strategi for å ta markedet. I samarbeid med SIVA skal Innoventus Sør kartlegge, arbeide og bidra til å utarbeide levedyktige selskaper som er både lønnsomme, klimabevisste og sosialt bærekraftige. Dette arbeidet er avgjørende for å hente privatkapital fra investorer, sikre lojale kunder, strategiske partnere og levere på økende krav fra myndighetene.

Innoventus Sør har som visjon å være en motor for morgendagens verdiskapning, og vi ønsker å påvirke og utfordre inkubasjonsbedriftene våre slik at vi sammen når denne visjonen.

«Bedriftene som klarer å integrere bærekraft i forretningsmodellene og strategiene er langsiktig mer lønnsomme»

– Robert G. Eccles, ekspert i bærekraftige strategier for bedrifter og investorer.

Innhold

 • Bærekraftige forretningsmodeller – trippel bunnlinje.
 • Konkurransefortrinn. Hva er fordelene med å ta aktive og bevisste valg i forhold til de tre dimensjonene av bærekraft?
 • EUs Taksonomi og konsekvenser ved å ikke ta hensyn til myndigheters krav for oppstartsselskaper.
 • Nysnø sine kriterier for å kunne investere i et selskap.
 • Innovasjon Norges krav og muligheter for oppstartsselskaper ved finansiell støtte.

Paal Rogdeberg

Investeringsansvarlig hos Nysnø

Ellen Saltermark

Innovasjonsrådgiver hos Innovasjon Norge

Trond Moi

Eier og driver av Hos Moi

Elizabeth Rojas

Senior forretningsutvikler hos Innoventus Sør

I Nysnø fokuserer Paal på nyinvesteringer og finansiell due diligence. Han jobber både med direkte investeringer og fondsinvesteringer, og har et fokus på batteriteknologi, mobilitet og infrastruktursegmentet. Paal ønsker å bidra til å bygge nye selskaper som kan vokse og lykkes internasjonalt.

Ellen jobber med alle næringer i Agder. Hun hjelper bedrifter med å komme i gang med prosesser rundt bærekraft, forretningsmodellering, innovasjon, markedsposisjonering, merkevarebygging og strategisk bruk av design

Trond Moi er en norsk kokk, vinkelner og forfatter fra Liknes i Kvinesdal. Han er kjent fra media, fjernsyn og TV, og for sine bøker. Han startet restauranten Bølgen & Moi i 1995, som siden utviklet seg til en norsk restaurantkjede. Nå driver han egen restaurant som slår egne omsetningsrekorder med millioner. Han brenner for lokale råvarer av topp kvalitet og bærekraftig mat.

Elizabeth er statsviter og har en master i miljø og utviklingsstudier fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Tidligere jobbet hun som seniorrådgiver hos Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) med klima- og miljøprosjekter. Hun har også jobbet som klimarådgiver for Kristiansand kommune.

Bærekraft er et diffust begrep for mange og vi har som mål å gjøre betydningen i ordet relevant og konkret for deg. Du vil lære hvordan du kan bruke bærekraft som et konkurransefortrinn for din bedrift, samfunnet og miljøet.

Når?

DATO: 12. Oktober 2023

TID: 13:00-16:30

STED: Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand

FOR: Innoventus Sør-medlemmer

Jon Arne Hammersmark CEO i Eldrift presenterer selskapet under Pitch Party Sør

Eldrift har lukket en emisjon på 6.000.000 kr etter å ha deltatt på Innoventus Sørs Investor Readiness Akseleratorprogram!

Å koble gründere tettere med investorer, bidra til å skape et investormiljø og hjelpe oppstartsbedrifter til å finne tidligkapital, er sentrale og nye oppgaver som vi i Innoventus Sør jobber med. Det er stor stas å høre at Eldrift har fått en emisjon på 6.000.000 kr fra en spennende investor rett etter å ha deltatt på Innoventus Sør sitt akseleratorprogram.

Dette er et meget positivt og konkret resultat av akseleratorprogrammet. Ikke minst er det gøy å se at det investeres i et selskap med en så tydelig klimaprofil som Eldrift – forteller Lars Andreas Grønningsæter Aglen – administrerende direktør hos Innoventus Sør.

Bli bedre kjent med Eldrift

Eldrift sin visjon er å bidra til en verden uten klimagassutslipp. Eldrift skal bidra til å gjøre det lønnsomt å velge utslippsfrie alternativer, med serieproduserte, brukervennlige og gode energi og ladeløsninger.

Elektrifisering er nøkkelen til Norges mål om å redusere klimagassutslipp med minst 55 % i anleggsbransjen innen 2030. Vi i Eldrift har jobbet målrettet de siste 3 årene, for å presentere en pakkeløsning til markedet som består av tre komponenter: et robust og mobilt hurtiglager (ELCHARGE), et kontrollsystem for brukeropplevelse (ELVIEW) og en mobil eller stasjonært energilader (ELSTORE) som skal erstatte diesel generatorer. Med våre mobile løsninger kan man velge bort fossilt drivstoff, og vi kan faktisk doble arbeidsdagen for elektriske maskiner. Selskapets misjon er å hjelpe kunder med å optimalisere energibruken og redusere karbonavtrykket gjennom bærekraftige energilagringsløsninger – forteller Jon Arne Hammersmark, CEO/ og produktutvikler hos Eldrift.

Eldrift har inngått en meget spennende intensjonsavtale med Morrow Batteries

Eldrift har forpliktet seg i en intensjonsavtale til å kjøpe 1,5 GWh av Morrows batterier med start i 2024, når Morrow starter produksjon i industriell skala ved den første batterifabrikken i Arendal.

Morrow Batteries-sjef Lars Christian Bacher og Jon Anders Hammersmark signerer avtale.

Vi ser frem til å samarbeide med Morrow og deres spesialister fra hele verden. Drevet av norsk fornybar energi og ansvarlige materialer, går vi sammen for å levere de mest bærekraftige løsningene til markedet – sier Jon Arne Hammersmark i Eldrift.

Avtalen er et viktig skritt mot å møte den økende etterspørselen etter bærekraftige energilagringsløsninger og for å nå Eldrifts langsiktige mål om en verden uten utslipp. Det er helt fantastisk for oss i Innoventus Sør å ha Eldrift i vårt inkubatorprogram! De skal gjenbruke batterier og leie ut utstyr og ladere slik at man kan innfri målsetninger om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser innen 2025. Dette er gode eksempler på sirkulære og bærekraftige forretningsmodeller i praksis. Bærekraftige forretningsmodeller handler om å finne nye måter å integrere ansvarlighet i måten bedrifter skaper, leverer og kaprer verdi på. Eldrift er et meget godt eksempel på hvordan en bedrift kan både skape arbeidsplasser, ta samfunnsansvar, tjene penger og samtidig bidra til å løse klima- og miljøutfordringer. Å ta samfunnsansvar kan også være et strategisk virkemiddel for å øke egen lønnsomhet – sier Elizabeth Rojas – forretningsutvikler og bærekraftsansvarlig hos Innoventus Sør.

Statens selskap for industrivekst (Siva) satser flere hundre millioner sammen med Morrow Batteries

Siva skal bygge fabrikk i Arendal sammen med Morrow Batteries. De to selskapene har nå gått sammen for å etablere et felles eiendomsselskap for bygging av fabrikken, hvor Siva skal ta 67 % av investeringen på totalt 480 millioner kroner.

Investeringen gjelder bygget til Batterifabrikk 1, som er det første av fire planlagte byggetrinn. Tomten er ifølge Siva ferdig opparbeidet og rammetillatelse er innvilget, og det satses nå på byggestart i september 2023. 

Eldrift har store og ambisiøse planer for fremtiden

Vi arbeider aktivt for å knytte til oss gode leverandører og partnere for distribusjon, salg- og servicenettverk i Norden, neste er Nederland, UK, Tyskland, muligens USA? Et viktig mål for oss i 2024, er å skalere produksjonslinjen vår for å kunne ta i bruk Morrow batteriene. Alt dette trenger både menneskelige ressurser og ikke minst kapital. For å nå alle disse målsettingene er vi på jakt etter aktive og engasjerte investorer som har lyst til å investere og drømme sammen med oss – forteller Jon Arne Hammersmark.

Eldrift har utviklet flere ulike produkter, Elview, Elcharge og Elstore.

Meget fornøyd med kompetansen og bistand de har fått i Innoventus Sør sitt første akseleratorprogram

Å delta i Innoventus Sørs akseleratorprogram har vært essensielt for oss, og ikke minst lærerikt. Vi har jobbet strategisk for å gjøre oss attraktive for investorer, og styrket vår måte å kommunisere og presentere løsningene våre. Vi er meget fornøyde med Innoventus Sørs akseleratorprogram, og vi gleder oss til å delta på den andre runden av dette programmet. Her gleder vi oss til å få et solid grunnlag for å ta internasjonale markeder med storm! – forteller Jon Arne Hammersmark.

Innoventus Sørs andre akseleratorprogram starter igjen 5.september!

Har du en innovativ forretningside? Ønsker du å øke sannsynligheten for å lykkes som gründer? Bli bedre kjent med Innoventus Sørs inkubasjonsprogram her: Høstens inkubasjonsprogram – Innoventus sør (innoventussor.no)

Beehive Project AS teamer opp med SolidRock etter Innoventus Sør sitt akseleratorprogram

I vår startet Innoventus Sør et Investor Readiness Akseleratorprogram. Målet med programmet er å hjelpe oppstartsbedrifter med å hente inn kapital og tiltrekke investorer til Agder. Akseleratorprogrammet er en del av Innoventus Sørs nye satsinger, og er en del av vårt eget inkubasjonsprogram.

Det var 15 bedrifter som ble med i akseleratorprogrammet, og den 6.juni gjennomførte vi et avslutningsarrangement – Pitch Party Sør hvor alle deltakerne kunne pitche egen forretningside. Denne dagen viste oppstartsbedriftene hvor flinke de hadde blitt til å pitche og ikke minst til å gjøre seg attraktive for investorer. Kvaliteten på pitchene var meget bra, og det var mange som ble overrasket over det høye nivået som oppstartsbedriftene i Innoventus Sørs akseleratorprogram har. SolidRock v/ Harald Østerberg (daglig leder) annonserte før Pitch Party at de ville investere 100.000 kr i vinneren av Innoventus Sør sitt akseleratorprogram.

Cirka 20 investorer ble invitert til Pitch Party og det var også mange relevante aktører fra virkemiddelapparatet i Agder. Som et resultat av gjennomføringen av akseleratorprogrammet, fikk 4 bedrifter investeringsmidler fra forskjellige investorer.

Bli bedre kjent med vinneren av Innoventus Sørs nye akseleratorprogram: Beehive Project AS

Beehive Project AS har en spennende og innovativ forretningside som vil optimalisere barnehagers interne ressurser ved å styrke de ansatte og øke sikkerheten for barna. Christian Johannessen, gründeren av Beehive Project AS og daglig leder, kom med ideen om Beehive etter å ha jobbet og fått innsikt i en del utfordringer hos en barnehage.

«Da jeg jobbet som barnehageansatt, opplevde jeg flere utfordringer knyttet til barnas trygghet. Jeg opplevde mye stress da vi var på tur, og så at jeg brukte mye av min tid til å telle antall barn. Da jeg sluttet med denne jobben, bestemte jeg meg for å jobbe med å fornye og styrke barnehagens rutiner. I Norge finnes det et alarmerende antall episoder der barn har forsvunnet fra barnehagen på tur. Tellerutiner på tur er ikke tilstrekkelig til å identifisere forvunnede barn tidsnok til å unngå farlige situasjoner. Dette er et meget viktig samfunnsproblem som jeg ville løse og jobbe med» – sier Christian Johannessen.

«Beehive Project AS har utviklet en digital løsning enhver barnehage kan implementere for å styrke de ansattes kontroll, foreldrenes tillit og barnas trygghet»– sier Andreas Madsen – markedsansvarlig i Beehive Project AS. «Løsningen vi jobber med vil føre til at barnehagenes ansatte får 91% av tiden sammen med barna, i kontrast til at 50 % blir brukt på telling og leting i dag. Vår løsning skal redusere «forsvinningstiden» for barna fra opp mot 2 timer til noen få sekunder. Dette er vi kjempefornøyde med», forteller Andreas Madsen.

«Beehive Project opererer i dag i Agder, men vi skal levere til barnehagesektoren i hele Norge. Vi har allerede utført en vellykket pilot hos en av Norges største private barnehagekjeder, Espira, og vi gleder oss til å utvikle konseptet vårt videre» – sier Andreas Madsen.

Christian Johannesen og Andreas Madsen fra Beehive Project AS får investering fra Solid Rock.
Christian Johannessen og Andreas Madsen på scenen under Pitch Party Sør hvor de får tildelt investering fra SolidRock.

Beehive Project vant investeringsmidlene fra SolidRock og fikk en større emisjon enn forventet!

Beehive vant første runde av Innoventus Sørs akseleratorprogram og fikk 150.000 fra SolidRock – 50.000 kr mer enn opprinnelig planlagt.

«Midlene vi har fått fra SolidRock er en viktig annerkjennelse, og betyr utrolig mye for oss. Disse midlene har nemlig ført til 150.000 Kr fra en annen investor. Planen nå er å bruke alle disse midlene til å søke oppstartstilskudd (fase 2) fra Innovasjon Norge. Søknaden er allerede sendt, og vi venter spente på svar fra Innovasjon Norge. Vi jobber meget målrettet for å videreutvikle hardware og software slik at vi kan bevege oss fra utviklingsfase til kommersialiseringsfase» – forteller både Christian Johannessen og Andreas Madsen.

Spennende møte med Harald Østerberg – daglig leder av SolidRock AS, bidro til en større investering og en spennende avtale for videre samarbeid!

Christian Johannesen viser Harald Østerberg produktet de har utviklet for å hjelpe barnehager.
Christian Johannessen (t.h.) viser frem produktet Beehive Project har utviklet til Harald Østerberg (t.v.), daglig leder i SolidRock.

Rett etter Pitch Party, kom både Christian Johannessen og Andreas Madsen på besøk til SolidRocks lokaler for å bli bedre kjent med Harald Østerberg. Christian og Andreas presenterte videre Beehive Project, og fortalte om de spennende og ambisiøse planene de har for fremtiden.

Harald Østerberg fikk en bekreftelse på magefølelsen han hadde da han hørte på Christian og Andreas på Innoventus Sørs Pitch Party.

«Jeg bestemte å investere i Beehive Project fordi vi investerer i IT selskaper som har flinke, solide og ambisiøse grundere i teamet. Vi vet at oppstartsbedrifter har utfordringer med å få finansiering i en startsfase, og derfor ville vi være med å støtte Beehive Project» – sier Harald Østerberg. «Jeg mener at vi i SolidRock har både kompetanse og relevant erfaring som kan bidra til å videreutvikle Beehive Project. Jeg er kjempespent, og jeg gleder meg til å støtte og følge opp Beehive Project.»

Innoventus Sørs andre akseleratorprogram starter igjen 5.september!

Etter så mange positive tilbakemeldinger og resultater, ønsker vi i Innoventus Sør å gjennomføre et nytt akseleratorprogram allerede i september. Akseleratorprogrammet vil styrke oppstartsselskaper med å lykkes på vei til kommersialisering i markedet.

«Skal vi bygge gode virksomheter på Agder er vi avhengige av risikovillig kapital som fokuserer på tidligfaseselskaper. Ikke bare offentlige støtteordninger, men også privat kapital. Akseleratorprogrammet og Pitch Party Sør som ble gjennomført i vår er et steg på veien for å koble gründere tettere med investormiljøet. Det er gøy å se at dette har resultert i flere investeringer og pågående prosesser, og vi ser frem til å fortsette dette arbeidet. Spesielt gøy er det også å se aktører som SolidRock er med og tar ansvar» – forteller Lars Andreas Grønningsæter Aglen – administrerende direktør hos Innoventus Sør

Har du en innovativ forretningside? Ønsker du å øke sannsynligheten for å lykkes som gründer? Bli bedre kjent med Innoventus Sørs inkubasjonsprogram her: Høstens inkubasjonsprogram – Innoventus sør (innoventussor.no)

 • 1
 • 2