Skip to main content

Vurderte over 200 nye ideer i 2018

27. mar, 2019
Innoventus Sør

Omstillingstakten i næringslivet på Sørlandet er god. Det bekreftes av pågangen til innovasjonsselskapet Innoventus Sør.

– Vi har vurdert over 200 ideer i løpet av året, nesten like mange som i toppåret 2016, da landsdelen stod midt i nedturen i olje- og gassindustrien. Mange av ideene kommer fra tunge fagpersoner og har god substans. Det har gitt oss mye interessant å arbeide med, sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

Mens hovedforklaringen på de mange henvendelsene tidligere har vært direkte relatert til nedgangen i leverandørindustrien, mener Sharma at 2018-tallene i større grad reflekterer Innoventus Sørs sterke posisjon blant landsdelens gründere.

– Innoventus Sør er blitt en viktig brikke i økosystemet for innovasjon. Vi er et mer synlig og sterkere kompetansemiljø enn tidligere. Det har også hevet aktivitetsnivået, sier Sharma.

41 GJENNOM NÅLØYET

Blant fjorårets over 200 vurderte ideer kom kun et fåtall gjennom nåløyet og ble tatt opp i Innoventus Sørs program, som i løpet av 2018 hadde over 50 selskaper tilknyttet.

– Vi har hatt et spesielt fokus på å øke andelen av kvinnelige gründere. I 2018 ble det gjennomført et akseleratorprogram som bidro til økt kvinnelig andel i inkubatorprogrammet, forteller Sharma.

Innoventus Sør bistår oppstartbedriftene med kommersialisering fra en idéfase til vekstfase. Det inkluderer søknader om finansiering, både gjennom ulike typer tilskudd og gjennom egenkapital. I 2018 fikk oppstartsbedriftene i Innoventus Sør tilført 25,8 millioner kroner i tilskudd, hovedsakelig fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Oppstartbedriftene fikk også tilført 17,3 millioner kroner i ny egenkapital gjennom emisjoner i løpet av fjoråret.

Historiske tall for akkumulert omsetning og verdiskaping blant inkubatorbedriftene i Innoventus Sør, ligger godt over landsgjennomsnittet. Fra 2001 til 2017 har bedriftene omsatt for 4,8 milliarder kroner og skapt verdier for 1,15 milliarder kroner.

TILDELT MANGE ROLLER Innoventus Sør er en kommersialiseringsaktør gjennom forskningsrådets Forny2020-program i samarbeid med UiA, Norce, Sørlandet sykehus HF og andre forskningsmiljøer på Agder. Innoventus Sør er også en regional operatør for inkubatorprogrammet til Siva, og forvalter av pre-såkorn kapital som selskapet har fått tildelt fra Innovasjon Norge.

I fjor ble Innoventus Sør tildelt rollen som kompetansemegler for Forskningsmobilisering Agder. Formålet er å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser. Forskningsmobilisering Agder er et samarbeid mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Norges Forskningsråd.

For fylkeskommunene er ressurser fra Innoventus Sør også involvert i impulsteam, et apparat for å støtte flerkulturelle gründere og verdiskaping.

TRAVELT OGSÅ I 2019

Kamilla Sharma tror 2019 blir et minst like travelt år som 2018.

– Vi tror på mange spennende henvendelser fra etablerte og nye gründere også i år. Parallelt med å utvikle gründermiljøet, må vi utvikle investormiljøet. Samspillet mellom gründere og investorer skal styrkes, og vi har startet et spesielt initiativ for å utvikle flere kvinnelige investorer, sier Sharma.