Skip to main content

Vi kan se tilbake på et hektisk første halvår i 2021

2. jul, 2021
Innoventus Sør

Sørlandets innovasjonsselskap Innoventus Sør legger bak seg et hektisk og travelt halvår med stor aktivitet blant bedriftene som er med i Inkubatorprogrammet. Vårt mandat innebærer spennende oppdrag sammen med gründere, forskere, næringsliv og investorer – med mål om å skape bærekraftige vekstbedrifter. Oppsummeringen fra første halvår viser at det har vært stor innovasjonstakt på Agder.

Vi opplever en stor etterspørsel etter vår kompetanse, og vi ser at den øker i takt med tildels krevende tider i enkelte bransjer. Vårt fokus er å hele tiden ligge i forkant av utviklingen, og basert på tilbakemeldingene fra våre samarbeidspartnere har vi oppnådd nettopp det. Dette til tross for en lang rekke uforutsette hendelser gjennom første halvdel av 2021. Vi opplever derfor at vi er meget godt rustet til å takle alle eventualiteter i tiden fremover.
– Kamilla Sharma, adm. direktør

I tillegg til å drive med forretningsutvikling, har Innoventus Sør hatt følgende fokusområder:

Gjennomføring av programmet «Bærekraft tuftet på profitt»

Dette programmet er en helt ny satsing mellom Innoventus Sør, Klimapartnere Agder, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Greenstat, finansiert av Kristiansand Kommune, BizKRS og Agder fylkeskommune. Gjennom tre samlinger har små og mellomstore bedrifter fra hele Agder møttes til digitale workshops med nasjonale og internasjonale foredragsholdere som er frontfigurer innen bærekraft. Bedriftene har fått konkrete verktøy som de kan implementere i egen virksomhet og tilpasset rådgivning for å kunne jobbe mer effektivt og strategisk med bærekraft i egen virksomhet, med fokus på lønnsomhet.

Kvinnelige entreprenører skaper egne arbeidsplasser.

Tall fra SSB viser en klar underrepresentasjon av kvinner som etablerer både enkeltmannsforetak og aksjeselskap. Innoventus Sør har i løpet av de siste 6 årene hatt fokus på denne problemstillingen, og har som følge av dette opprettet dialog med andre aktører i Europa for å se på felles satsinger. Det er et uttalt mål om å løfte fram mangfoldet blant gründerne, og Innoventus Sør har derfor tatt en aktiv rolle i dette arbeidet.  Eksempelvis hadde vi et vellykket arrangement 7. mars, med over 20 kvinnelige entreprenører tilstede, som fikk oppleve Tine Sundtoft og Ingunn Foss sine råd og innspill på veien mot et mer bærekraftig entreprenørskap.

Finansiering, med hovedvekt på Crowdfunding

Innoventus Sør samarbeider med selskapene Dealflow og Fundingpartner. Sistnevnte har en base på 8000 investorer som låner penger til bedrifter og/eller prosjekter. Dealflow tilbyr sine investorer å bli medeiere i selskapene de investerer i. Innoventus Sør har et generelt sterkt fokus på kapitaltilgang og finansering, ikke bare gjennom crowdfunding. FiskHer er et godt eksempel på hvordan Innoventus Sør har bidratt underveis i løpet etter tilgang på kapital. Resultatet som FiskHer kan vise til er imponerende MNOK 4, og flere aktører har meldt seg på i etterkant. Dette forteller mye om hvor effektivt crowdfunding er når det handler om å hente inn kapital. Dette er et helt avgjørende fokus, uavhengig av hvilken utviklingsfase bedriften befinner seg i.

Forskningsrådets Forny 2020 program

Innoventus Sør er 1 av 10 aktører i Norge tilknyttet Forskningsrådets Forny 2020 program, og vi gjennomfører programmet gjennom vårt partnerskap med Universitetet i Agder. Vi er svært begeistret over å være en del av dette nasjonale partnerskapet hvor vi representerer Region Agder. Det har naturligvis stor betydning å få være en påvirker inn mot departementene, først og fremst ved at vi kommer med innspill til hvordan fagfeltet fra forskning til kommersialisering kan tilrettelegges for å møte morgendagens behov. Hovedfokuset er derfor å kommersialisere mer av forskningen som skjer i FOU miljøene.  Norge investerer 38 mrd. i FOU hvert år, og Innoventus Sør er med i fem nasjonale kompetanseprosjekter i samarbeid med andre Kommersialiseringsaktører (TTO) i Norge. Overordnet målsetning er at kompetanseprosjektene skal gi felles innsikt for å øke kunnskapsoverføring og innovasjonstakt fra FoU til samfunn.

Finans

Innoventus Sør har et sterkt fokus på videreutvikling av Kommersialiseringsaktørene (TTO), med mål om å øke kompetansen, videreutvikle god praksis og styrke resultatproduksjonen. Vi kartlegger arbeidsmetodikk, effektiv styring, optimal organisering, finansieringsmuligheter, og klargjør hvilke økonomiske og samfunnsmessige effekter disse aktivitetene gir.

Marin innovasjonsarena

Målsetningen er å teste ut nye samarbeidsformer mellom FoU, industri og offentlig sektor, for å få flere relevante ideer og større fart på omstilling gjennom et felles fokus på utvalgte verdikjeder.

Helse konsortsium

Fokuset er å bidra til et bedre samarbeid gjennom prosesskartlegging, testing av metoder og verktøy, tjenesteinnovasjon og industri-samarbeid.

Digital innovasjon

Prosjektet skal bidra til å øke handlingsrommet for innovasjon ved å øke TTO´enes kompetanse på prosesser for kommersialisering av ikke-patenterbar teknologi og AI.

Kommunikasjon

Målsetningen er å bevisstgjøre effekten av kommunikasjon som strategisk og operativt virkemiddel gjennom samarbeid, erfaringsutveksling, kartlegging, og læring av ledende internasjonale aktører.