Skip to main content

Ti år som koblingsboks

16. des, 2016
Innovasjonsaktører,
Innoventus Sør

I 10 år har Asle Pedersen fått bedrifter og forskningsmiljøer til å jobbe sammen for å skape vekst og utvikling. Men nå er det slutt.

– Kompetansemegler er den formelle beskrivelsen, men jeg oppfatter meg mest som en koblingsboks. Jobben har bestått i å koble bedrifter med de rette forskerne, sier Pedersen.

Som ansatt i Innoventus Sør har han hatt ansvaret for IKT-satsingen i VRI Agder. Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) er Norges forskningsråds særskilte satsing på forskning og innovasjon i norske regioner. Programmet skal bidra til økt innovasjon og verdiskaping i regionalt næringsliv gjennom økt samhandling mellom FoU-institusjoner, bedrifter og regionale myndigheter.

– Vi har fått bedrifter som aldri tidligere har jobbet sammen med forskere og forskningsmiljøer, til å gjøre nettopp det. Terskelen for å koble seg opp mot akademia er ofte høy, bedriftene vet ikke hvem de skal kontakte eller hvordan de skal få finansiert forskningen. VRI har bidratt til begge deler, sier Pedersen.

TO MILLIONER I ÅRET

Hvert år har han hatt rundt to millioner kroner til rådighet til bedrifter som har søkt forskerhjelp. Pengene, maks 200.000 per prosjekt, er i all hovedsak gått til å betale bidraget fra forskerne og samhandling mellom næringsliv og forskningsmiljø.

– Hovedfokuset har vært å finne forskermiljøer som kan matche behovene i bedriftene. Allerhelst ville vi finne mennesker som kunne lære av hverandre og ha nytte av hverandre. Prosjekter som er preget av gjensidighet er alltid de beste prosjektene. Likevel har det alltid vært bedriftens behov som stod i fokus. Alt samarbeid skjedde på bedriftens premisser, sier Pedersen.

Forskerne som bedriftene har benyttet seg av, kommer ikke bare fra Universitetet i Agder, Agderforskning og Teknova, men også fra universitetene i Aalborg (Danmark) og  Utrecht (Nederland), Christian Mikkelsen Research i Bergen og Insight Centre i Irland.

– Vi har benyttet forskerkompetanse fra det miljøet som har vært mest hensiktsmessig i forhold til bedriftens behov, sier Pedersen.

DE SMÅ OG MELLOMSTORE

Det er hovedsakelig i SMB-markedet at VRI Agder har samarbeidet med IKT-næringen på Sørlandet. Noen av bedriftene som har fått VRI-finansiering er Red Rock, Voca, Polewall, Laterna Vox, Anzyz, Minos, Pocket Composer, Egde Consulting (tidligere Devoteam), Sunsense, Green Currency og DiagraphIt.

Om lag 350 VRI-prosjekter er gjennomført i 10-års perioden 2007-2016, og av disse er over 100 rettet mot IKT og bruk av IKT-kunnskap.

I tillegg til prosjekter direkte mot bedrifter, har IKT området i VRI Agder hatt mange prosjekter som har støttet oppbyggingen av Digin-nettverket.

LEDET AV AGDERFORSKNING

VRI Agder har vært finansiert av Norges forskningsråd, Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Sørlandets Kompetansefond, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Innovasjon Norge. I alle prosjekter har bedriftene selv bidratt med egeninnsats.

Agderforskning (ved Sissel Strickert) har hatt prosjektledelsen, mens Innoventus Sør, Universitetet i Agder og Agderforskning har utgjort prosjektets konsortium. Innoventus Sør har altså hatt ansvaret for IKT-satsingen, mens UiA (ved Rachel Funderud Syrtveit) har ledet området Energi og teknologi, og Agderforskning (ved Kirsti Mathiesen Hjemdahl) har hatt ansvaret for området Kultur- og opplevelsesnæringer.

VRI-programmet avsluttes som program i Forskningsrådet 31. desember 2016, men et nytt 3-årsprogram etableres i januar. Arbeidet med det som kalles Regionsatsing skal ledes av fylkeskommunene i Agder.

Skrevet av Arne Roger Janse