Skip to main content

Raskere tempo med større effekt gjennom norske innovasjonsselskaper

12. jan, 2017
Innovasjonsaktører,
Innoventus Sør,
Scaleup,
Startups

Innoventus Sør jobber hele tiden med å fremme de næringspolitiske målene som medlemmene av FIN ble enige om på årsmøte i 2013. Det siste året har Adm. Dir. Kamilla Sharma spesielt synliggjort problemstillingene relatert til tidligfasekapital, skatteincentiver for investorer og et styrket inkubatorprogram ovenfor Jonas Gahr Støre, Jan Tore Sanner, representanter fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen i NFD og under Arendalsuka. I innværende stortingsperiode (2013-2017) har FIN fått stort politisk gjennomslag, og lykkes med alle prioriteringer mot statsbudsjettet. Blant målene vi har lykkes med er:

 • Såkorn: Nytt landsdekkende såkornfond som forvaltes av Skagerak Maturo med lokalisering i Agder- og Telemarkfylkene.
 • Pre-såkorn: Få etablert presåkornordningen i revidert budsjett for 2016 med 40 mill. kr, som senere ble styrket i Gründerplanen med 100 mill. kr. Ordningen videreføres i 2017 med 50 mill. kr.
 • Skatteincentiver: Ferdig utredede modeller til skatteinsentiver/skattefradrag for langsiktige investeringer i oppstartselskap basert på den britiske SEIS-ordningen. Ordningen forventes å bli presentert i forbindelse med revidert statsbudsjett, som kommer i mai 2017.
 • Styrket inkubatorprogram: Sivas inkubatorprogram ble forsterket med 15 mill. kr, noe som gir Siva mulighet til å opprettholde nivået.

Kommende valgår blir viktig for å skape forståelse for hvilke rammebetingelser som skal til for å lykkes med mer innovasjon og omstilling i raskere tempo og med større effekt gjennom å bruke norske innovasjonsselskaper.

“For at Norge skal skape flere vekstbedrifter, er det behov for grunnleggende endringer av virkemidler og rammebetingelser. Innoventus Sør arbeider hele tiden med å legge til rette for at våre startups på Sørlandet blir til voksende scaleups. Gjennomslagene i statsbudsjettet bidrar til dette, noe som gir mange nye muligheter for startupbedriftene våre”, sier Kamilla Sharma.

Les mer om gjennomslagene FIN lyktes med i innværende valgperiode nedenfor.

 

Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge

FIN (Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge) er en interesseorganisasjon for det norske innovasjonssystemet under Abelia, og skal være myndighetenes naturlige valg for samarbeid og høringer innen innovasjonspolitikk. Medlemmene i FIN er innovasjonsselskaper. Innovasjonsselskaper skaper økonomisk vekst gjennom utvikling av ny virksomhet i samarbeid med næringsliv, FoU-miljøer, kapitalmarkedet og offentlig sektor.

Fra mange lovende startups til flere voksende scaleups

At Norge må skape flere internasjonalt orienterte vekstbedrifter er blant de politiske sakene FIN jobber med. Formålet med FIN’s politikk for vekstbedrifter er å igangsette tiltak som kan øke tempoet i fornying av Norge og styrke vekstkraften i økonomien innenfor kunnskaps- og teknologiintensivt næringsliv. De næringspolitiske målene FIN fikk gjennomslag for å realisere er beskrevet mer utfyllende nedenfor.

Å omsette gode ideer til vekstbedrifter krever kapital

For innovative bedrifter som utvikler nye produkter, teknologier og tjenester som ennå ikke finnes på markedet er tilgang på kapital et eksistensielt spørsmål, som kan utgjøre forskjellen mellom vekst, stagnasjon eller avvikling. Dette er blant målene som ble realisert innenfor kapital:

 • Pre-såkorn og såkorn: Det ble etablert presåkornordning i revidert budsjett for 2016 med 40 mill. kr, som senere ble styrket i Gründerplanen med 100 mill. kr. Ordningen videreføres i 2017 med 50 mill. kr.
 • Skatteinsentiv for investorer: Det vil komme modeller til skatteinsentiver/skattefradrag for langsiktige investeringer i oppstartselskap basert på den britiske SEIS-ordningen. Regenringen skal legge frem dette for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017.Dette er en stor seier for hele det norske oppstartsmiljøet. Se innspill fra FIN, Abelia og NVCA her “Investeringsincentiver for investorer”.
 • FORNY2020 har økt rammene: FORNY2020 har nå et budsjett på 260 mill. kr/år(fra rundt 120 mill. kr/år). Det har også blitt etablert et tilbud rettet mot studenter på 25 mill. kr/år: FORNY StudENT.
 • Smartere risikokapital: Tilgangen på både privat og offentlig venturekapital, samt rollen til Investinor skal utredes første halvår 2017, for å få et kunnskapsgrunnlag som forhåpentlig kan brukes til å lage en mer helhetlig og sammenhengende politikk for risikokapital i Norge. Se Risikokapitalen må bli smartere.

Innovasjonsselskapene har unik kompetanse som bidrar til vekst

Ved å styrke finansieringen av inkubasjon, klynger og kommersialisering av forskning gjennom innovasjonsselskaper og TTO’er vil det legges til rette for flere vekstbedrifter. «Innovasjonsselskapene har unik kompetanse som bidrar til vekst og gir gründere uvurderlige nettverk. Gi klynger, innovasjonsselskaper og TTOer finansiering, forventninger og tillit – da vil de levere» står det i Abelias innspill til regjeringens gründerplan. Dette er blant målene som ble realisert innenfor kompetanse:

 • Styrket inkubatorprogram: Sivas inkubatorprogram ble forsterket med 15 mill. kr, noe som gir Siva mulighet til å opprettholde nivået.
 • Globalt nivå i klyngeprogrammet: Etablering av et tredje nivå i klyngeprogrammet; GCE, var en av de første endringene som ble iverksatte etter valget i 2013.
 • Økt og resultatbasert finansiering av innovasjonsmiljøer: Rammene til klyngeprogrammene og inkubatorprogrammet har økt gradvis og det har blitt iverksatt et resultatbasert finansieringssystem for inkubasjon.
 • Handlingsplan for kommersialisering av forskning: Det er utviklet et mer profesjonelt apparat i TTOene, og det er utviklet mer effektive seleksjonsmekanismer slik at man i større grad bruker ressurser på å følge opp de mest interessante kommersialiseringsprosjektene.