Skip to main content

Innoventus Sør styrkes med midler fra Norges Forskningsråd og SIVA.

27. feb, 2016
Uncategorized

Innoventus Sør har som kommersialiseringsaktør for forskningsresultater i Agder og som Sivapartner fått midler til å evaluere og realisere ideer og prosjekter med stort forretningsmessig potensial.

Sivas inkubasjonsprogram ble styrket med 32 millioner kroner årlig, der Innoventus Sør ligger høyt prioritert og styrkes med 4,05 millioner. Midlene skal brukes til å løfte innovasjonsmiljø som spiller en viktig regional og nasjonal rolle i den omstillingen Norge er inne i.

Norges Forskningsråd har tildelt 2 millioner kroner til Innoventus Sør som kommersialiseringsaktør for å evaluere og realisere prosjekter med stort forretningsmessig potensial fra forskningsmiljø i Agder. FORNY-midler bidrar til økt verdiskapning gjennom kommersialisering av forskningsresultater.

Gir oss flere muligheter

Midlene gir oss handlingsrommet vi har behov for i nyskapingsfasen som er sentral i regionen. Blant annet blir begreper som sirkulær økonomi, app økonomi og delingsøkonomi mye brukt i den digitale epoken vi er inne i, og er sentrale i forhold prosjekter fremover.

«Midlene gir oss mulighet til å satse bredere og tyngre i prosjektene. Dette vil styrke vår rolle som sentral innovasjonsaktør på Sørlandet. Vår rolle som kommersialiseringsaktør og som Sivapartner får med dette en tydelig bekreftelse og tillitserklæring. Vi skal gjøre vårt ytterste for å innfri forventningene som er satt til oss, og forvalte midlene på best mulig måte.», sier Kamilla Sharma.

Satsingen inn mot miljøer med stort potensial og god måloppnåelse

Siva satser stort på ny teknologi og kommersialisering av forskning. Den nye satsingen gjør Siva til et mer effektivt virkemiddel og dermed bidra til økt verdiskapning. I tillegg til en mer spisset satsing blir inkubasjonsprogrammet styrket med 32 millioner kroner årlig. Den nye finansieringsmodellen bygger opp under Sivas strategi knyttet til utvikling av større og mer kraftfulle innovasjonselskaper, der Innoventus Sør ligger høyt prioritert og har mottatt 4,05 millioner. Midlene skal brukes til å løfte innovasjonsmiljø som spiller en viktig regional og nasjonal rolle i den omstillingen Norge er inne i.

«Det er en stor glede at Agderregionen har fått disse midlene. Det gjør at fokus rettet til fornyelse, vekst og nyskaping blir mer mulighetsorientert. Både eksisterende næringsliv, forskere og andre som sitter med en idé eller prosjekt vil nyte godt av den økte satsingen. Innoventus Sør er på jakt etter de neste gode ideene, og vi oppfordrer de som har en nyskapende idé om å ta kontakt. Vi tror det ligger et stort potensiale for nye ideer i Agder.», sier Kamilla Sharma

Fire nivå

Mer enn 30 inkubatorer har i dag status som Sivapartnere og er en del av Sivas nasjonale innovasjonsnettverk. I 2016 vil Siva stille totalt 85 millioner kroner til rådighet for disse selskapene. Den nye tildelingsmodellen har fire nivå basert på en rekke kriterier for verdiskaping, måloppnåelse og framtidig potensial:
• Nivå 1: 5 mill. per år (3 selskap)
• Nivå 2: 3 mill. per år (8 selskap)
• Nivå 3: 2 mill. per år (10 selskap)
• Nivå 4: 1,5 mill. per år (12 selskap)

Hva er inkubasjon?

• Et verktøy for utvikling av nye bedrifter eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter
• En inkubator gir gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere, nettverk og investorer
• Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt utviklingsmiljø som gir ideer rom til å vokse
• Jobber med etablering av nye bedrifter med utgangspunkt i forsknings- og utviklingsmiljø og eksisterende næringsliv.

Mer info: Total oversikt over tildelinger