Skip to main content

Innoventus Sør leverer over forventning på kundetilfredshet

2. jul, 2021
Innoventus Sør

Hvert år inviterer Siva til en anonym Kundetilfredshetsundersøkelse til bedriftene som har vært tilknyttet, og som fremdeles er med, i det nasjonale inkubasjonsprogrammet. Det er svært viktig for oss å få tilbakemeldinger om hvorvidt bedriftene får dekket sitt behov, og samtidig avdekke at forventningene er innfridd når det gjelder rådgivningen vi tilbyr.

Selv om vi opplever at vi har et godt samarbeidsklima, både internt og overfor bedriftene i inkubasjonsprogrammet, er det alltid knyttet en viss spenning til undersøkelsen. Vi er derfor svært takknemlig for de positive tilbakemeldingene vi har fått, på samtlige punkter i målingen, og vi er glade for den gode responsen vi får fra bedriftene som har vært med/er med i programmet.

Vi innfrir forventningene, og vel så det

I undersøkelsen må den enkelte bedrift ta stilling til flere påstander, som vektes og presenteres i en oversikt som viser resultatene sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det er derfor svært gledelig for Innoventus Sør å registrere at bedriftene «våre» er meget godt fornøyd.

Undersøkelsen viser at bedriftene som er med i programmet hos Innoventus Sør er over gjennomsnittlig fornøyd sammenliknet med resultatene fra alle inkubatorene.

Dette tar vi som en stor bekreftelse på at Innoventus Sør innfrir forventningene og at tjenestetilbudet er i henhold til hva behovet til bedriftene er.

«Tilbakemeldingene vi får er et nyttig verktøy i vår streben etter stadig forbedring, og vi merker oss at ord som spesialkompetanse, tilgjengelighet, gode råd, inspirasjon og nettverk er gjennomgående i besvarelsene. Dette er områder vi skal fortsette å levere på, og vi ser med stor forventning fram mot siste halvdel av 2021.»  
– Kristine Ribe Christensen, Inkubatorleder

Undersøkelsen gir oss en viktig bekreftelse

For oss som har vårt daglige virke i Innoventus Sør gir undersøkelsen en viktig bekreftelse på at vårt bidrag til å etablere, utvikle og bevare arbeidsplasser i regionen innfrir forventningene, og vel så det. Som representant for innovasjonsselskapene i Agder er det gledelig å oppleve at vi leverer på alle punkter.

To av bedriftene som er med i vårt inkubasjonsprogram gir sin karakteristikk av hvordan de opplever nytteverdien av samarbeidet:

«Innoventus Sør er som en utvidelse av teamet vårt. Vi har stor nytte av samarbeidet, som blant setter oss i stand til å hente inn nødvendig ekstern kompetanse, slik at vi kan fokusere på det vi er gode på.»
–Aersea

«Samarbeidet med Innoventus Sør er basert på å stille kritiske spørsmål og samtidig bidra til en effektiv utviklingsprosess. Faglig forankrede tilbakemeldinger, struktur og et bredt nettverk har ført til en sunn framdrift og oppnådde målsetninger. Jeg er svært takknemlig for samarbeidet, og kan ikke få fullrost verdien av å ha et profesjonelt innovasjonsselskap i ryggen.»
–Bon Vivant AS

Om Siva

Inkubasjonsprogrammet til Siva skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping. Programmets visjon er å Skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter En inkubator er et innovasjonsselskap som skal bidra til utvikling og etablering av nye vekstbedrifter og skape vekst i etablert næringsliv. Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen. Per 01.01.21 deltar 33 inkubatorer i det nasjonale inkubatorprogrammet.

Inkubasjonsprogrammet er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.