Skip to main content

Innoventus og Coventure fusjonerer!

29. jan, 2015
Uncategorized

Det har i lengre tid vært diskutert fusjon mellom innovasjonsselskapene Innoventus og Coventure. Begge selskap driver en inkubator. Inkubasjon er et verktøy for utvikling av nye vekstbedrifter eller for å utløse vekst i eksisterende bedrifter.

I høst har fusjonsprosessen utviklet seg raskt i positiv retning. Offentlige eiere og tilskuddsytere (Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Siva) har hatt møter som har materialisert seg i en omforent skisse til hvordan en fusjon kan gjennomføres. Dette har igjen dannet utgangspunkt for felles eiermøte med selskapene i Kristiansand 30. oktober. På dette møtet var alle eiere enige om at fusjon burde gjennomføres i nærmeste framtid.

Den overordnede målsettingen med fusjonen er å skape et slagkraftig innovasjonsmiljø i Agder. Det oppfattes å være bred enighet om at potensialet for nyskaping og vekst ikke utnyttes godt nok i regionen. En samling av inkubatortjenester viser erfaringsmessig å ha gunstig effekt for hurtigere kommersialisering av ideer. Videre vil en selskapssammenslåing selvsagt medføre reduserte administrasjonskostnader og ande synergier. Tilgang på tidlig-kapital i oppstartsselskaper er ofte avgjørende for videre utvikling av selskapet. Det er derfor hensiktsmessig at det etableres et investeringsselskap som ligger nokså tett på innovasjonsselskapet og de oppstartsselskapene som er lokalisert i inkubatoren.

En samling av innovasjonsmiljøene i Agder som nå søkes etablert, er fullt ut i tråd med Sivas strategi for å forsterke den nasjonale innovasjonsaktiviteten. Siva er involvert i flere liknende prosesser andre steder i landet. Siva har i denne sammenheng signalisert at vi vil bidra også økonomisk for å etablere gode strukturelle løsninger. I Agder vil Siva vurdere å gå inn med samlet sett mer programvirkemidler, samt at vi også vil kunne bidra til en oppkapitalisering av det nye selskapet, dersom dette er nødvendig og ønskelig.

Det er utarbeidet en fusjonsplan som er vedtatt i de to selskapenes styrer og generalforsamlinger. En valgkomité har utarbeidet forslag til felles interimsstyre for fusjonen som også ble besluttet i de samme generalforsamlinger. Interimsstyret startet sitt arbeide 5.1.2015.

Endelig formalisering av fusjonen vil måtte skje når de offentlige eierne har vedtatt fusjon i sine respektive politiske fora i løpet av Q1 2015. Det vil da innkalles til ny generalforsamling.