Skip to main content

En oppsummering av regjeringens forslag til statsbudsjettet 2021

8. okt, 2020
Artikler

I går, 7. oktober, la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021. Som med de fleste statsbudsjett vil det være noe man er fornøyd med og noe man er mindre fornøyd med, sier Administrerende Direktør Kamilla Sharma. Sett fra vårt perspektiv er en økt satsing på eksport og internasjonalt samarbeid svært positivt. Samtidig anser vi det som noe skuffende at det ikke satses mer på virkemidler som stimulerer til å øke innovasjonstakten, noe som har vist seg å ha en god effekt.

For Innoventus Sør, som regionens innovasjonsselskap, er det flere av forslagene som er relevante, enten direkte eller indirekte. Sharma har oppsummert utvalgte punkter:

SIVA

I 2021 skal Siva prioritere arbeid med Norsk katapult og Grønn plattform i samarbeid med Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. I forslaget er det satt av NOK 333 mill. il Grønn plattform, noe som er i tråd med hva som ble signalisert i krisepakken som ble lagt frem i vår. Det skal bevilges totalt NOK 1 mrd. over tre år.

Norsk katapult-ordningen gir bedrifter en god mulighet til å ut å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere ideer. Dette for at ideer skal kunne utvikles i et raskere tempo, samtidig som risikoen reduseres. Dette er en ordning med nasjonale sentre med offentlig støtte som kan støtte små og mellomstore bedrifter. Den satsingen anser vi som positiv sier Sharma.

Beløpet som er satt av til «Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling» øker fra NOK 763 mill. til NOK 781 mill. Under denne posten ligger inkubasjonsprogrammet, næringshageprogrammet, bedriftsnettverk, mentortjenesten for gründere og etablerertilskudd. Sharma understreker den viktige jobben som Fylkeskommunene har i prioriteringen mellom de nevnte virkemidlene.

Økt satsing på eksport og internasjonalt samarbeid

Regjeringen foreslår et budsjett som kan gjøre norsk næringsliv mer eksportkraftig og internasjonalt ved å delta i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer. Forslaget innebærer at Norge skal forplikte seg til deltagelse i ulike EU-program i perioden 2021-2027. Det er gitt grønt lys til deltagelse i Horisont Europa, COSME og Digital Europe Programme, i tillegg til at det vurderes deltakelse i Invest Europe.

Digital Europe Programme legger vekt på bruk av ny teknologi hvor interessen har vært stor blant norske aktører og programmet vil kunne bidra til økt digitalisering av norsk næringsliv. COSME skal bidra til skalering, og er av stor interesse for norske SMB-er og næringsklynger. Dette er svært gode nyheter for norske bedrifter og oppstartsselskaper, som vil få tilgang til nettverk, kompetanse og kapital, som igjen legger grunnlag for videre vekst, kommersialisering og eksport sier Sharma.

Kommersialisering fra forskning

Når det gjelder kommersialisering fra forskning er det ingen øremerkede midler som har blitt budsjettert. Midlene til kommersialisering inngår som en del av budsjettet til Nærings- og fiskeridepartementet og kunnskapsdepartementet. Det har blitt foreslått en økning på NOK 20 mill. til kommersialisering på posten hos Kunnskapsdepartementet, noe som tyder på at satsingen på kommersialisering blir på samme nivå hos Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 som i 2020.

Investeringskapitalen til Investinor er foreslått holdt på samme nivå som ved forrige budsjett, med en bevilgning på NOK 142 mill., som inkluderer NOK 50 mill. i risikokapital. Det foreslås også en bevilgning på NOK 700 mill. til Nysnø, hvorav NOK 245 mill. som risikokapital.

Kunnskapsdepartementet vil i samarbeid med andre departementer sette i gang en utredning av organiseringen av kommersialiseringsaktivitetene. Regjeringen skal i tiden fremover se nærmere på TTOenes rolle, insentiver og virkemidler som støtter kommersialisering fra forskning. Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet skal sammen med Norges Forskningsråd følge opp utviklingen av FORNY-programmet.

Innoventus Sør er aktivt medlem av Foreningen for innovasjonsselskaper og vil gi innspill til statsbudsjettforslaget i felleskap med foreningen sier Sharma.