Skip to main content

En motor for morgendagens verdiskaping

20. des, 2016
Innoventus Sør

I sitt første hele driftsår har Innoventus Sør vært en sterk pådriver for innovasjon på Sørlandet.

– Vi er i ferd med å avslutte det som må være det mest hektiske året for innovasjonsmiljøet i landsdelen. Aktivitetsnivået har vært rekordhøyt. Det bobler av gode ideer og initiativ, sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

Hun leder de sju årsverkene i selskapet som er et resultat av fusjonen mellom Innoventus, Coventure og NODE Inkubator våren 2015.

– Hensikten med fusjonen var å skape et sterkere innovasjonsselskap, et mer slagkraftig kompetansemiljø og en motor for morgendagens verdiskaping. Vi er på god vei: Innoventus Sør er blitt en viktig brikke i økosystemet for innovasjon, sier Sharma.

Hun får støtte fra administrerende direktør Espen Susegg i Siva, en av selskapets største eiere.

– Innoventus Sør har etablert seg som en sterk regional aktør for nyskaping på Sørlandet. Framtidens næringsliv vil ha behov for mer kompetanse, samarbeid og deling, noe Innoventus Sør er en god bidragsyter til. Jeg gratulerer selskapet med de gode resultatene for 2016, sier Susegg.

 

FORNY2020

Innoventus Sør har i år også fått tillit som en kommersialiseringsaktør for Universitetet i Agder og Teknova, gjennom Forny2020-programmet til Forskningsrådet.

– Her kan vi være en pådriver for at landsdelen skal få en større andel av de nasjonale virkemidlene. Historisk sett har vi ligget et stykke under gjennomsnittet, sier Sharma.

Innoventus Sør ligger imidlertid godt over landsgjennomsnittet når vi ser på akkumulert omsetning og verdiskaping blant bedrifter som har vært gjennom Innoventus Sørs inkubatorprogram. Fra 2001 til 2015 omsatte disse bedriftene for 3,5 milliarder kroner og skapte verdier for 825 millioner kroner.

 

200 IDEER PÅ ETT ÅR

Flere nye bedrifter er tatt opp i inkubatorprogrammet i løpet av 2016.

– Vi har vurdert rundt 200 ideer siden januar, flere enn noen gang tidligere. Mange av  ideene kommer fra tunge fagpersoner og har god substans. Det har gitt oss mye interessant å arbeide med, forteller Sharma.

Hovedforklaringen på de mange henvendelsene finner hun i nedgangen i leverandørindustrien og den pågående omstillingen i landsdelen.

– Samtidig er vi som innovasjonsselskap blitt mer synlig, og vi utgjør et samlet, sterkere kompetansemiljø enn tidligere. Det har også hevet aktivitetsnivået, sier Sharma.

 

GJENNOM NÅLØYET

Av 200 ideer er det kun et fåtall som er kommet gjennom nåløyet og tatt opp i inkubasjonsprogrammet, som ved utgangen av året teller 23 bedrifter. Flere av ideene er formidlet via andre deler av økosystemet for innovasjon, deriblant Veksthuset.

Veksthuset er et privat-offentlige spleiselag, ledet av Innoventus Sør, for å hjelpe gründere i en spesielt tidlig fase. Da det ettårige prosjektet ble avsluttet i november, var fasiten 15 nye bedriftsetableringer.

– Veksthuset har dokumentert landsdelens evne til å stå sammen i tøffe tider. Det er et unikt samarbeid som har bidratt til å beholde kompetanse og arbeidsplasser i regionen. Vi retter en stor takk til alle som har gjort dette mulig, sier Sharma.

 

TRAVELT OGSÅ I 2017

Hun tror 2017 blir et minst like travelt år som 2016.

– Vi tror på mange spennende henvendelser fra etablerte og nye gründere også neste år. Parallelt med å utvikle gründermiljøet, må vi utvikle investormiljøet. Vi vil derfor videreføre Investorkonferansen i Grimstad, som ble arrangert for første gang i 2016, for å øke fokuset på risikokapital. Samspillet mellom gründere og investorer skal styrkes, sier Sharma.

Skrevet av Arne Roger Janse