FOR NÆRINGSLIV

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap som representerer Sørlandet


Vi utvikler og utfordrer det bestående næringsliv for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Som innovasjonsselskap samarbeider vi med Regionens fire næringsklynger, GCE Node (olje og gass), NCE Eyde (prosessindustri), Digin (IKT) og USUS (kultur og reiseliv). Målsettingen med samarbeidet er todelt. For det første å stimulere eksisterende næringsliv til knoppskyting og innovasjon.

For det andre har det eksisterende næringsliv viktig kompetanse, nettverk og ressurser som kan utnyttes i andre startups som vi jobber med. Ikke minst gjelder dette markedsadgang og internasjonalisering.

Forretningsmessig innovasjon- Et tilbud til regionalt næringsliv


Forretningsmessige innovasjoner er et instrument i SIVAs inkubatorprogram som kan benyttes. Innoventus Sør har gjennom dette programmet mulighet til å bidra med ressurser, kompetanse og prosjektmidler for å utvikle forretningsideer som kan lede til knoppskytinger eller gjennomgripende innovasjoner i bedriften.

Dette avlaster bedriftene både i forhold til risiko og ressursbruk. Den samfunnsmessige nytten av dette er at det skapes nytt næringsliv og gjør det eksisterende næringslivet mer bærekraftig. Nytteverdien for bedriftene er at de kan utnytte dette strategisk, og dermed gi økt konkurransekraft for framtiden.